Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:UnitÈs de mÈmoire et de lecture

2023/S 195-609428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: UnitÈs de mÈmoire et de lecture 2023/S 195-609428 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa Adresse postale: Plac Bankowy 3/5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Bartosiak Courriel: zamowieniabzp@um.warszawa.pl TÈlÈphone: +48 224431434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa SystemÛw Przechowywania i Przetwarzania Danych wraz z wdro?eniem oraz us?ug? serwisu gwarancyjnego NumÈro de rÈfÈrence: ZP/MB/271/III-96/23
II.1.2) Code CPV principal 30233000 UnitÈs de mÈmoire et de lecture
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest rozbudowa systemÛw przechowywania i przetwarzania danych wraz z wdro?eniem tych rozbudowanych systemÛw (zwanych dalej Ñsprz?temî) oraz z us?ug? serwisu gwarancyjnego.
   2.  W ramach przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zobowi?zuje si? do
:

   2. 1. rozbudowy systemÛw przechowywania i przetwarzania danych polegaj?cej na dostawie sprz?tu wyspecyfikowanego w OPZ, wraz z wdro?eniem go w infrastrukturze Zamawiaj?cego przez In?yniera Produktowego, zgodnie z warunkami okre?lonymi w OPZ;
   2. 2. zapewnienia Zamawiaj?cemu warsztatÛw dla pracownikÛw Zamawiaj?cego zgodnie z warunkami okre?lonymi w OPZ. Za zgod? Zamawiaj?cego Wykonawca mo?e wystawi? vouchery na warsztaty, o ktÛrych mowa i na warunkach okre?lonych w OPZ;
   2. 3. zapewnienia Zamawiaj?cemu us?ugi Wsparcia przez In?ynierÛw Produktowych w liczbie 100 dni z uprawnieniem jej wykorzystania przez Zamawiaj?cego przez okres 36 miesi?cy, na warunkach okre?lonych w OPZ, od daty podpisania Protoko?u Odbioru, o ktÛrym mowa w ß 5 ust. 2 wzoru umowy.
   3.  Sprz?t musi by? fabrycznie nowy i dostarczony z legalnego kana?u dystrybucji oraz pochodzi? od jednego producenta.
   4.  Sprz?t musi by? oznakowany przez producenta w taki sposÛb, aby mo?liwa by?a identyfikacja zarÛwno produktu jak i producenta.
   5.  Przedmiot zamÛwienia w zakresie szczegÛ?owym okre?lony zosta? we wzorze umowy wraz z za??cznikami, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 057 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30233000 UnitÈs de mÈmoire et de lecture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Urz?d m.st. Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest rozbudowa systemÛw przechowywania i przetwarzania danych wraz z wdro?eniem tych rozbudowanych systemÛw (zwanych dalej Ñsprz?temî) oraz z us?ug? serwisu gwarancyjnego.
   2.  W ramach przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zobowi?zuje si? do
:

   2. 1. rozbudowy systemÛw przechowywania i przetwarzania danych polegaj?cej na dostawie sprz?tu wyspecyfikowanego w OPZ, wraz z wdro?eniem go w infrastrukturze Zamawiaj?cego przez In?yniera Produktowego, zgodnie z warunkami okre?lonymi w OPZ;
   2. 2. zapewnienia Zamawiaj?cemu warsztatÛw dla pracownikÛw Zamawiaj?cego zgodnie z warunkami okre?lonymi w OPZ. Za zgod? Zamawiaj?cego Wykonawca mo?e wystawi? vouchery na warsztaty, o ktÛrych mowa i na warunkach okre?lonych w OPZ;
   2. 3. zapewnienia Zamawiaj?cemu us?ugi Wsparcia przez In?ynierÛw Produktowych w liczbie 100 dni z uprawnieniem jej wykorzystania przez Zamawiaj?cego przez okres 36 miesi?cy, na warunkach okre?lonych w OPZ, od daty podpisania Protoko?u Odbioru, o ktÛrym mowa w ß 5 ust. 2 wzoru umowy.
   3.  Sprz?t musi by? fabrycznie nowy i dostarczony z legalnego kana?u dystrybucji oraz pochodzi? od jednego producenta.
   4.  Sprz?t musi by? oznakowany przez producenta w taki sposÛb, aby mo?liwa by?a identyfikacja zarÛwno produktu jak i producenta.
   5.  Przedmiot zamÛwienia w zakresie szczegÛ?owym okre?lony zosta? we wzorze umowy wraz z za??cznikami, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przedmiot zamÛwienia ?wiadczony b?dzie na rzecz Zamawiaj?cego w nast?puj?cych terminach: a) w zakresie, o ktÛrym mowa w
   6. 2.1. i
   6. 2.2. SWZ ñ na 45 dni od dnia zawarcia Umowy; b) w zakresie, o ktÛrym mowa w
   6. 2.3. SWZ ñ na 36 miesi?cy od dnia podpisania Protoko?u Odbioru.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 129-410362
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP/MB/271/III-96/23 IntitulÈ:
Rozbudowa SystemÛw Przechowywania i Przetwarzania Danych wraz z wdro?eniem oraz us?ug? serwisu gwarancyjnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFONET PROJEKT S.A.
NumÈro national d'identification: 5532087889 Adresse postale: ul. Towarowa 2 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL Polska Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 100 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 057 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dzia? IX ustawy pzp
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Rozbudowa SystemÛw Przechowywania i Przetwarzania Danych wraz z wdro?eniem oraz us?ug? serwisu gwarancyjnego 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30233000 - Unités de mémoire et de lecture