Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 20/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Utilitaires gÈnÈraux

2021/S 228-599474  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Varsovie: Utilitaires gÈnÈraux 2021/S 228-599474 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala NumÈro national d'identification: BAG-SZP.261.1.55.2021 Adresse postale: ul. Rakowiecka 26/30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-528 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@nfz.gov.pl TÈlÈphone: +48 225726254 Fax: +48 225726305 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nfz.ezamawiajacy.pl Adresse du profil díacheteur: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://nfz.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Uaktualnienie liczby Licencji i Subskrypcji ñ True UP do umowy Microsoft Enterprise NumÈro de rÈfÈrence: BAG-SZP.261.1.55.2021
II.1.2) Code CPV principal 48771000 Utilitaires gÈnÈraux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑUaktualnienie liczby Licencji i Subskrypcji ñ True UP do umowy Microsoft Enterpriseî.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 859 254.38 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48611000 Logiciels de bases de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oraz Oddzia?y WojewÛdzkie NFZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑUaktualnienie liczby Licencji i Subskrypcji ñ True UP do umowy Microsoft Enterpriseî. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do Specyfikacji. SzczegÛ?owy sposÛb realizacji zamÛwienia okre?la projekt umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do Specyfikacji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 859 254.38 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy wymaga aby: Wykonawca wykaza?, ?e wykona w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie wykona lub wykonuje nale?ycie: co najmniej 2 dostawy Licencji na oprogramowanie Microsoft ka?da o warto?ci przekraczaj?cej 800 000,00 z brutto. lub co najmniej 2 dostawy Subskrypcji na produkty Microsoft ka?da o warto?ci przekraczaj?cej 800 000,00 z brutto lub co najmniej 2 dostawy Subskrypcji na produkty Microsoft i licencji na oprogramowanie Microsoft ka?da o warto?ci przekraczaj?cej 800 000,00 z brutto. W przypadku sk?adania oferty przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, wy?ej wymieniony warunek musi spe?nia?, co najmniej 1 Wykonawca.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?la za??cznik nr 2 do Specyfikacji
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/12/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma Zakupowa
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Ilekro w specyfikacji i za??cznikach do specyfikacji przedmiot zamÛwienia jest opisany ze wskazaniem znakÛw towarowych, patentÛw lub pochodzenia, ?rÛd?a lub szczegÛlnego procesu jak rÛwnie za pomoc norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz wyrazy Ñlub rÛwnowa?neî. Wszelkie ww. wskazania zosta?y przywo?ane w celu sprecyzowania parametrÛw i wymogÛw technicznych, u?ytkowych, funkcjonalnych i jako?ciowych przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert rÛwnowa?nych pod warunkiem, ?e zagwarantuj one uzyskanie parametrÛw nie gorszych od za?o?onych w Specyfikacji i za??cznikach do Specyfikacji. Wykonawca, ktÛry powo?uje si na rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zania spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W zwi?zku z powy?szym, w przypadku zaoferowania rozwi?za rÛwnowa?nych do okre?lonych w Specyfikacji, Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi Zamawiaj?cemu szczegÛ?owy opis oferowanych rozwi?za?. Nie wskazanie w ofercie rozwi?za rÛwnowa?nych traktowane b?dzie, jako deklaracja zastosowania rozwi?za wymienionych w Specyfikacji i za??cznikach do Specyfikacji.
   3.  Zgodnie z art. 97 ustawy Wykonawca jest obowi?zany wnie? na rzecz Zamawiaj?cego wadium. Wysoko? wadium wynosi 8 000,00z (s?ownie: osiem tysi?cy z 00/100).
   4.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w Rozdz. VII ust. 3 SWZ.5
   5.  Ofert sporz?dza si w j?zyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z za??cznikiem nr 3 do Specyfikacji.
   6.  Elektroniczna oferta musi zawiera dokumenty, o ktÛrych mowa w rozdz. XIII ust. 5 Specyfikacji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady zwi?zane ze sk?adaniem odwo?a okre?la Dzia IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Varsovie: Utilitaires gÈnÈrauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48611000 - Logiciels de bases de données 
48771000 - Utilitaires généraux