Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Vaccins

2020/S 68-161300  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Vaccins 2020/S 068-161300 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad ZamÛwie Publicznych przy Ministrze Zdrowia NumÈro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bart?omiej Kowalski Courriel: b.kowalski@zzpprzymz.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzpprzymz.pl www.zzpprzymz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis (meningokokom) grupy B ze wskazaniem do czynnego uodparniania osÛb w wieku od 2 miesi?ca ?ycia, adsorbowana. Posta do wstrzykiwa?. Post?powanie ZZP-46/20 NumÈro de rÈfÈrence: ZZP-46/20
II.1.2) Code CPV principal 33651600
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa szczepionki przeciw Neisseria meningitidis (meningokokom) grupy B ze wskazaniem do czynnego uodparniania osÛb w wieku od 2 miesi?ca ?ycia, adsorbowanej. Posta do wstrzykiwa?. Zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w SIWZ oraz na warunkach okre?lonych w umowie, ktÛra stanowi za??cznik do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 710 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k. Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis (meningokokom) grupy B ze wskazaniem do czynnego uodparniania osÛb w wieku od 2 miesi?ca ?ycia, adsorbowana, w liczbie 6 000 dawek.
   2.  Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub ?wiadectwa i/lub certyfikaty)
   2. 1. Zgodnie z ß 13 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 27.7.2016, poz. 1126), w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 17.10.2018, poz. 1993), w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi w?a?ciwym dokumentem, tj. z?o?y wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe): ó wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych lub ó wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?.
   2. 2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   2. 3. Sk?ad preparatu i opakowania musz by zgodne z tre?ci dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   2. 1.
   2. 4. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   2. 5. W przypadku gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o ktÛrych mowa w pkt
   2. 1, dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie.
   2. 6. Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej, s sk?adane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
   2. 7. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wymiana szczepionki / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie wi?cej ni o 20 % przedmiotu zamÛwienia w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zamÛwienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 014-027837
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis (meningokokom) grupy B ze wskazaniem do czynnego uodparniania osÛb w wieku od 2 miesi?ca ?ycia, adsorbowana. Posta do wstrzykiwa?. Post?powanie ZZP-46/20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSK Services Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Grunwaldzka 189 Ville: Pozna Code NUTS: PL Code postal: 60-322 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 710 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ß 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w zwi?zku z ß 7 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. II. Przyst?puj?c do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium do up?ywu terminu na sk?adanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln form wniesienia wadium ñ zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ÑodwrÛconejî zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamÛwie uzupe?niaj?cych, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. W nawi?zaniu do sekcji IV.2.6: ÑMinimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?î Zamawiaj?cy informuje, ?e za 3 (trzy miesi?ce) nale?y przyj? 90 dni. IV. Zamawiaj?cy stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. Klauzula spo?eczna Realizacja zamÛwienia winna przewidywa zatrudnienie przy wykonywaniu zamÛwienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urz?du pracy, zgodnie z ustaw dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie w?a?ciwego dokumentu kieruj?cego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmuj?cy si realizacj zada z zakresu rynku pracy okre?lony w analogicznych przepisach pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, w ktÛrym Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzib?. SzczegÛ?owe informacje zawarte s w SIWZ. V. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ÑRODOî), wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins