Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Vaccins

2020/S 68-161307  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Vaccins 2020/S 068-161307 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Zam█wie Publicznych przy Ministrze Zdrowia Num╚ro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kinga Pi?towska Courriel: k.pietowska@zzpprzymz.pl Fax: +48 228833632 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzpprzymz.pl www.zzpprzymz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu (TY), durowi brzusznemu i t??cowi (TY-T) oraz b?onicy (D). Cz?? 1˝3. Znak post?powania ZZP-45/20 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP-45/20
II.1.2) Code CPV principal 33651600
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa szczepionka przeciwko durowi brzusznemu (TY), durowi brzusznemu i t??cowi (TY-T) oraz b?onicy (D). Cz?? 1˝3: ˇ cz?? 1: szczepionka przeciw durowi brzusznemu. Posta do wstrzykiwa?. Dawka/ 0,5 ml. Opakowanie wielodawkowe: Ě 20 dawek, ˇ cz?? 2: szczepionka przeciw durowi brzusznemu i t??cowi. Posta do wstrzykiwa?. Dawka/ 0,5 ml. Opakowanie wielodawkowe: Ě 20 dawek, ˇ cz?? 3: szczepionka przeciwko b?onicy (D) adsorbowana, o zmniejszonej zawarto?ci antygenu. Posta do wstrzykiwa?. Nie mniej ni 5 j.m. toksoidu b?oniczego. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w rozdziale VII SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie wi?cej ni o 20 % przedmiotu zam█wienia (dotyczy ka?dej cz??ci zam█wienia), w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam█wienia lub powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczeg█lno?ci zmiany zapotrzebowania w?r█d pacjent█w.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 221 350.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu. Posta do wstrzykiwa?. Dawka/ 0,5 ml. Opakowanie wielodawkowe: Ě 20 dawek
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k. Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Ilo??: 60 sztuk. Zgodnie z ▀ 13 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia ˝ Dz.U. z dnia 17 pa?dziernika 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi w?a?ciwym dokumentem, tj. z?o?y wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe): ˇ wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub ˇ wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert. Sk?ad preparatu i opakowania musz by zgodne z tre?ci dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia. W przypadku gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1, dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie. Dokumenty, o kt█rych mowa w powy?ej, s sk?adane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w rozdz. VII Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana szczepionki / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i t??cowi. Posta do wstrzykiwa?. Dawka/ 0,5 ml. Opakowanie wielodawkowe: Ě 20 dawek
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k. Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Ilo??: 70 sztuk. Zgodnie z ▀ 13 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia ˝ Dz.U. z dnia 17 pa?dziernika 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi w?a?ciwym dokumentem, tj. z?o?y wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe): ˇ wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub ˇ wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert. Sk?ad preparatu i opakowania musz by zgodne z tre?ci dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia. W przypadku gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1, dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie. Dokumenty, o kt█rych mowa w powy?ej, s sk?adane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w rozdz. VII Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana szczepionki / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Szczepionka przeciwko b?onicy (D) adsorbowana, o zmniejszonej zawarto?ci antygenu. Posta do wstrzykiwa?. Nie mniej ni 5 j.m. toksoidu b?oniczego / 0,5 ml
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k. Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Ilo??: 200 sztuk. Zgodnie z ▀ 13 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia ˝ Dz.U. z dnia 17 pa?dziernika 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi w?a?ciwym dokumentem, tj. z?o?y wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe): ˇ wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub ˇ wa?ne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert. Sk?ad preparatu i opakowania musz by zgodne z tre?ci dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia. W przypadku gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1, dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie. Dokumenty, o kt█rych mowa w powy?ej, s sk?adane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w rozdz. VII Specyfikacji Istotnych Warunk█w zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana szczepionki / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 014-027843
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu. Posta do wstrzykiwa?. Dawka/ 0,5 ml opakowanie wielodawkowe: Ě 20 dawek
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.
Ville: Krak█w Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 85 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i t??cowi. Posta do wstrzykiwa?. Dawka/ 0,5 ml. Opakowanie wielodawkowe: Ě 20 dawek
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.
Ville: Krak█w Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 91 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Szczepionka przeciwko b?onicy (D) adsorbowana, o zmniejszonej zawarto?ci antygenu. Posta do wstrzykiwa?. Nie mniej ni 5 j.m. toksoidu b?oniczego / 0,5 ml
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.
Ville: Krak█w Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 44 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wymaga dokument█w, o kt█rych mowa w ▀ 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w zwi?zku z ▀ 7 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. II. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium, o kt█rym mowa w rozdziale IV punkt 1 SIWZ. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium do up?ywu terminu na sk?adanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln form wniesienia wadium ˝ zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie uzupe?niaj?cych, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. W nawi?zaniu do sekcji IV.2.6: ĐMinimalny okres, w kt█rym oferent b?dzie zwi?zany ofert?ţ Zamawiaj?cy informuje, ?e za 3 (trzy miesi?ce) nale?y przyj? 90 dni. IV. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. V. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ĐRODOţ), wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins