Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Vaccins

2021/S 179-465451  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Vaccins 2021/S 179-465451 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Num╚ro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Henkelmann Courriel: j.henkelmann@zzpprzymz.pl T╚l╚phone: +48 729054222 Fax: +48 228833513 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) (...) - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia; Cz??ci: 1 3; znak: ZZP-146/21 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP-146/21
II.1.2) Code CPV principal 33651600 Vaccins
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) z wysok zawarto?ci toksoidu krztu?cowego nie mniej ni 25 ?g - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia; Cz???: 1 3 Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu produkt█w leczniczych, jednak nie wi?cej ni o 20% ca?o?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam█wienia lub powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczeg█lno?ci zmiany zapotrzebowania w?r█d pacjent█w. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego, je?eli ?rodki, kt█re zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia nie zosta?y mu przyznane. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w rozdz. VIII SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) (...) - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia w liczbie 30 000 dawek
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) z wysok zawarto?ci toksoidu krztu?cowego nie mniej ni 25 ?g - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia w liczbie 30 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
:

   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia: ´ Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych, lub ´ wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zk█w podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   1. 8. Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej s sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana szczepionki / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 22/10/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) (...) - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia w liczbie 30 000 dawek
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) z wysok zawarto?ci toksoidu krztu?cowego nie mniej ni 25 ?g - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia w liczbie 30 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
:

   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia: ´ Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych, lub ´ wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zk█w podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   1. 8. Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej s sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana szczepionki / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 01/11/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) (...) - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia w liczbie 30 000 dawek
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej (DTaP-IPV) p/b?onicy, t??cowi i krztu?cowi i polio (IPV) (bezkom█rkowa, z?o?ona) z wysok zawarto?ci toksoidu krztu?cowego nie mniej ni 25 ?g - do szczepie dla dzieci w 6 roku ?ycia w liczbie 30 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
:

   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia: ´ Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych, lub ´ wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zk█w podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   1. 8. Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej s sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana szczepionki / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 01/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada wa?ne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ dokument r█wnowa?ny) lub wa?ne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. Opis niniejszego warunku znajduje si rozdz. VII pkt 3 SWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni dla: Cz??ci 1: 200 000,00 z (s?ownie z?otych: dwie?cie tysi?cy 00/100), Cz??ci 2: 200 000,00 z (s?ownie z?otych: dwie?cie tysi?cy 00/100), Cz??ci 3: 200 000,00 z (s?ownie z?otych: dwie?cie tysi?cy 00/100). Dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego, w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia ˝ musz by aktualne na dzie ich z?o?enia oraz potwierdza spe?nienie przez Wykonawc warunku udzia?u w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej na dzie sk?adania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej ni PLN lub odwo?uj?cy si w swej tre?ci do zam█wie?, kt█rych warto? zosta?a wskazana w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy do oceny spe?nienia przez Wykonawc warunku udzia?u w post?powaniu dokona przeliczenia tej warto?ci na PLN wg ?redniego kursu danej waluty obcej, og?oszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie opublikowania og?oszenia o niniejszym zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca sk?ada ofert na wszystkie, b?d kilka wybranych cz??ci zam█wienia, polisa lub inny dokument mo?e obejmowa ??czn sum ubezpieczenia dla oferowanych cz??ci zam█wienia.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█?owych warunk█w w tym zakresie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Zgodnie z przepisem art. 449 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego jej wykonania, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la si na 4% ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w realizacji umowy, w tym m.in.: formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?lone s w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych za??cznik do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Z uwagi na pandemi SARS-CoV-2 wydanie szczepionek z Centralnej Bazy Rezerw jest dynamiczne, a co za tym idzie, utrudnione jest oszacowanie ich zu?ycia. Obecna sytuacja na rynku w zakresie dost?pno?ci produktu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/09/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 24/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/09/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si zgodnie z wymogami SWZ na platformie zakupowej Zamawiaj?cego, znajduj?cej si pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl. Otwarcie ofert z?o?onych poprzez platform nast?pi w dniu jw., nie p█?niej ni nast?pnego dnia po dniu, w kt█rym up?yn? termin sk?adania ofert. https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiaj?cy wymaga dokument█w, o kt█rych mowa w rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Przyst?puj?c do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w kwocie okre?lonej w SWZ, do up?ywu terminu sk?adania ofert wyznaczonego w SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln form wniesienia wadium ˝ zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy stosuje zapisy art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Klauzula spo?eczna ˝ dodatkowe wymagania zwi?zane z realizacj przedmiotu zam█wienia przy udziale os█b bezrobotnych. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie klauzuli spo?ecznej ˝ realizacja zam█wienia winna przewidywa zatrudnienie przy wykonywaniu zam█wienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urz?du pracy. Szczeg█?owe informacje zosta?y zawarte w SWZ. V. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ĐRODOţ), wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins