Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Vaccins

2021/S 179-465452  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Vaccins 2021/S 179-465452 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Numéro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Henkelmann Courriel: j.henkelmann@zzpprzymz.pl Téléphone: +48 729054222 Fax: +48 228833513 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa szczepionki skojarzonej p/b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml.; Cz??ci: 1÷5; znak: ZZP-145/21 Numéro de référence: ZZP-145/21
II.1.2) Code CPV principal 33651600 Vaccins
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa szczepionki skojarzonej p/b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml.; Cz??ci: 1÷5 . Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie wi?cej ni o 20% ca?o?ci przedmiotu zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zamówienia lub powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególno?ci zmiany zapotrzebowania w?ród pacjentów. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, je?eli ?rodki, które zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zosta?y mu przyznane. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta zawarty w rozdz. VIII SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa szczepionki skojarzonej (...) do zako?czenia schematów rozpocz?tych przy u?yciu szczepionki Pentaxim w liczbie 3 000 dawek
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml, do zako?czenia schematów rozpocz?tych przy u?yciu szczepionki Pentaxim w liczbie 3 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zamówienia zamawiaj?cy ??da od wykonawców przedstawienia: Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zków podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentów, o których mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamówienia.
   1. 8. Dokumenty, o których mowa powy?ej s sk?adane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodków dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wymiana szczepionki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 22/10/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa szczepionki skojarzonej (...) do zako?czenia schematów rozpocz?tych przy u?yciu szczepionki Pentaxim w liczbie 3 000 dawek
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml, do zako?czenia schematów rozpocz?tych przy u?yciu szczepionki Pentaxim w liczbie 3 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zamówienia zamawiaj?cy ??da od wykonawców przedstawienia: Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zków podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentów, o których mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamówienia.
   1. 8. Dokumenty, o których mowa powy?ej s sk?adane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodków dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wymiana szczepionki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 29/10/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml w liczbie 13 000 dawek
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml w liczbie 13 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zamówienia zamawiaj?cy ??da od wykonawców przedstawienia: Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zków podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentów, o których mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamówienia.
   1. 8. Dokumenty, o których mowa powy?ej s sk?adane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodków dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wymiana szczepionki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 22/10/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml w liczbie 13 000 dawek
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml w liczbie 13 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zamówienia zamawiaj?cy ??da od wykonawców przedstawienia: Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zków podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentów, o których mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamówienia.
   1. 8. Dokumenty, o których mowa powy?ej s sk?adane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodków dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wymiana szczepionki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 29/10/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml w liczbie 13 000 dawek
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Bezpo?redni odbiorca (dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Por?bach k/ Zdu?skiej Woli, 98-220 Zdu?ska Wola, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa szczepionki skojarzonej przeciwko: b?onicy, t??cowi, krztu?cowi (bezkomórkowa, z?o?ona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B - inj. 0,5 ml w liczbie 13 000 dawek
   1.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1. 1. Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj zamówienia zamawiaj?cy ??da od wykonawców przedstawienia: Wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub wa?nego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?,
   1. 2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zków podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 4. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   1. 5. Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentów, o których mowa w pkt
   1. 1.
   1. 6. W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt
   1. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   1. 7. Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamówienia.
   1. 8. Dokumenty, o których mowa powy?ej s sk?adane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
   1. 9. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 Pzp przewiduje mo?liwo? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodków dowodowych..
   1. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wymiana szczepionki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 05/11/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada wa?ne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dokument równowa?ny) lub wa?ne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. Opis niniejszego warunku znajduje si rozdz. VII pkt 3 SWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni dla: Cz??ci 1: 28 000,00 z (s?ownie z?otych: dwadzie?cia osiem tysi?cy 00/100), Cz??ci 2: 28 000,00 z (s?ownie z?otych: dwadzie?cia osiem tysi?cy 00/100), Cz??ci 3: 120 000,00 z (s?ownie z?otych: sto dwadzie?cia tysi?cy 00/100), Cz??ci 4: 120 000,00 z (s?ownie z?otych: sto dwadzie?cia tysi?cy 00/100), Cz??ci 5: 120 000,00 z (s?ownie z?otych: sto dwadzie?cia tysi?cy 00/100), Dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego, w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia - musz by aktualne na dzie ich z?o?enia oraz potwierdza spe?nienie przez Wykonawc warunku udzia?u w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej na dzie sk?adania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej ni PLN lub odwo?uj?cy si w swej tre?ci do zamówie?, których warto? zosta?a wskazana w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy do oceny spe?nienia przez Wykonawc warunku udzia?u w post?powaniu dokona przeliczenia tej warto?ci na PLN wg ?redniego kursu danej waluty obcej, og?oszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie opublikowania og?oszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca sk?ada ofert na wszystkie, b?d kilka wybranych cz??ci zamówienia, polisa lub inny dokument mo?e obejmowa ??czn sum ubezpieczenia dla oferowanych cz??ci zamówienia.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Zgodnie z przepisem art. 449 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego jej wykonania, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la si na 4% ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
   3.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce warunków realizacji umowy, w tym m.in.: formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?lone s w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych za??cznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Z uwagi na pandemi SARS-CoV-2 wydanie szczepionek z Centralnej Bazy Rezerw jest dynamiczne, a co za tym idzie, utrudnione jest oszacowanie ich zu?ycia. Obecna sytuacja na rynku w zakresie dost?pno?ci produktu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/09/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 24/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/09/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si zgodnie z wymogami SWZ na platformie zakupowej Zamawiaj?cego, znajduj?cej si pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl. Otwarcie ofert z?o?onych poprzez platform nast?pi w dniu jw., nie pó?niej ni nast?pnego dnia po dniu, w którym up?yn? termin sk?adania ofert. https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiaj?cy wymaga dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Przyst?puj?c do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w kwocie okre?lonej w SWZ, do up?ywu terminu sk?adania ofert wyznaczonego w SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln form wniesienia wadium - zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury "odwróconej" zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy stosuje zapisy art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Klauzula spo?eczna - dodatkowe wymagania zwi?zane z realizacj przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie klauzuli spo?ecznej - realizacja zamówienia winna przewidywa zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urz?du pracy. Szczegó?owe informacje zosta?y zawarte w SWZ. V. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej "RODO"), wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczegó?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z pó?n. zm.).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins