Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 16/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...valuation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction

2022/S 10-022214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Varsovie: ...valuation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction 2022/S 010-022214 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie G█rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: Marcina Kasprzaka 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-224 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Barszcz Courriel: publiczne@pgnig.pl T╚l╚phone: +48 221064428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.pgnig.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Extraction de gaz et de p╚trole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przeprowadzenie bada stanu ?rodowiska gruntowo ˝ wodnego przed rozpocz?ciem prac i po zako?czeniu prac dla prac poszukiwawczych realizowanych przez PGNiG SA ˝ umowa ramowa. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/PGNG/21/0308/GE/DWR
II.1.2) Code CPV principal 90711000 ...valuation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga przeprowadzenia bada stanu ?rodowiska gruntowo ˝ wodnego przed rozpocz?ciem prac i po zako?czeniu prac dla zada poszukiwawczych realizowanych przez Zamawiaj?cego. Zasi?g prowadzonych bada dotyczy terenu zajmowanego pod wiertni oraz terenu wok█ wiertni w odleg?o?ci nie mniejszej ni 500 m od granic terenu wiertni (w zale?no?ci od lokalizacji budynk█w mieszkalnych mo?e ona by wi?ksza ni 500 m). Zamawiaj?cy przewiduje, ?e w okresie 24 miesi?cy obowi?zywania Umowy ramowej wykona badania stanu ?rodowiska gruntowo ˝ wodnego dla 90 otwor█w wiertniczych (modernizacji, rekonstrukcji i likwidacji otwor█w) na terenie Polski. Szczeg█?owy zakres i opis przedmiotu zam█wienia, spos█b i warunki jego realizacji oraz wymagania Zamawiaj?cego przedstawione s w projekcie Umowy ramowej (Za??cznik nr 3 do SWZ), w tym w Za??czniku nr 3 Opis przedmiotu zam█wienia obj?tego umow ramow do projekt Umowy ramowej i w projekcie Umowy wykonawczej (Za??cznik nr 8 do SWZ).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga przeprowadzenia bada stanu ?rodowiska gruntowo ˝ wodnego przed rozpocz?ciem prac i po zako?czeniu prac dla zada poszukiwawczych realizowanych przez Zamawiaj?cego. Zasi?g prowadzonych bada dotyczy terenu zajmowanego pod wiertni oraz terenu wok█ wiertni w odleg?o?ci nie mniejszej ni 500 m od granic terenu wiertni (w zale?no?ci od lokalizacji budynk█w mieszkalnych mo?e ona by wi?ksza ni 500 m). Zamawiaj?cy przewiduje, ?e w okresie 24 miesi?cy obowi?zywania Umowy ramowej wykona badania stanu ?rodowiska gruntowo ˝ wodnego dla 90 otwor█w wiertniczych (modernizacji, rekonstrukcji i likwidacji otwor█w) na terenie Polski. W wyniku prowadzonej procedury Zamawiaj?cy zamierza podpisa Umow ramow do wyczerpania warto?ci ?rodk█w finansowych przeznaczonych na to zadanie przez Zamawiaj?cego. O wysoko?ci ?rodk█w finansowych Zamawiaj?cy poinformuje przed otwarciem ofert ramowych. Szczeg█?owy zakres i opis przedmiotu zam█wienia, spos█b i warunki jego realizacji oraz wymagania Zamawiaj?cego przedstawione s w projekcie Umowy ramowej (Za??cznik nr 3 do SWZ), w tym w Za??czniku nr 3 Opis przedmiotu zam█wienia obj?tego umow ramow do projekt Umowy ramowej i w projekcie Umowy wykonawczej (Za??cznik nr 9 do SWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu w powy?szym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy przed wy?onieniem Wykonawc█w w celu zawarcia Umowy ramowej wezwie 20 (dwudziestu) Wykonawc█w a gdy liczba ta jest mniejsza ni za?o?ona, to wszystkich Wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y najwy?ej ocenione dla danej cz??ci zam█wienia do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt 6 SWZ:
   8. 9.1. Wykazu us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem: opisu co najmniej 3 (trzech) us?ug ˝ przedmiotu / nazwy, dat wykonania, lokalizacji i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane (s wykonywane), na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym szczeg█?owo mowa w ppkt
   6. 1.2.4.1. SWZ, wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 5 do SWZ. Do Wykazu us?ug nale?y za??czy dowody okre?laj?ce czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Uwaga: Zamawiaj?cy nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokument█w z uwagi na fakt, i ich tre? nie potwierdza nale?ytego wykonania zam█wienia. Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji us?ug, wykonywanych wsp█lnie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt█rym mowa powy?ej, dotyczy us?ug, w kt█rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy lub uczestniczy.
   8. 9.2. O?wiadczenia o dysponowaniu w trakcie realizacji zam█wienia sprawnymi urz?dzeniami do poboru pr█b gleby i ziemi oraz w█d powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymaganiami laboratorium akredytowanego oraz na zgodno? z norm PN-EN ISO 17025 na potrzeby przeprowadzenia bada gleb, ziemi, w█d powierzchniowych i podziemnych, na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym szczeg█?owo mowa w ppkt
   6. 1.2.4.2. SWZ, wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 7 do SWZ.
   8. 9.3. O?wiadczenia o spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie QHSE, na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym szczeg█?owo mowa w ppkt
   6. 1.2.4.3. SWZ, wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SWZ - uzupe?nione o certyfikaty ISO/SCC ˝ je?li dotyczy. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony w powy?szym zakresie je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:
   6. 1.2.4.1. wykona w ci?gu ostatnich 3 (trzech) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) us?ugi, z kt█rych ka?da polega?a (polega) na poborze pr█b i przeprowadzeniu badania stanu powierzchni ziemi w zakresie oznacze zwi?zk█w zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, za??cznik nr 2, pkt 2 dla rodzaju dzia?alno?ci "Poszukiwanie lub rozpoznawanie z?█ kopalinţ, w zakresie oznacze?: suma w?glowodor█w C6 ˝ C12: sk?adnik█w frakcji benzyn, suma w?glowodor█w C12 ˝ C35: sk?adnik█w frakcji oleju, w?glowodory aromatyczne BTEX, wielopier?cieniowe w?glowodory aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c)piren;
   6. 1.2.4.2. dysponuje lub b?dzie dysponowa w trakcie realizacji zam█wienia sprawnymi urz?dzeniami do poboru pr█b gleby i ziemi oraz w█d powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymaganiami laboratorium akredytowanego oraz na zgodno? z norm PN-EN ISO 17025 na potrzeby przeprowadzenia bada gleb, ziemi, w█d powierzchniowych i podziemnych. Uwaga: Pob█r pr█b i badania zawarto?ci metanu w powietrzu glebowym mog zosta wykonane metodami akredytowanymi lub z wykorzystaniem innych to?samych metod dopuszczonych na rynku;
   6. 1.2.4.3. bezpiecznie wykonuje prace zgodnie z obowi?zuj?cymi wymaganiami prawnymi oraz stosuje odpowiednie procedury dotycz?ce bezpiecznego wykonywania prac wynikaj?cych z umowy, w?a?ciwe dla specyfiki bran?y, tzn. posiada wdro?ony i funkcjonuj?cy system zarz?dzania jako?ci?, ?rodowiskowego oraz bezpiecze?stwem i higien pracy zgodny z normami ISO/ SCC, lub r█wnowa?ne rozwi?zania obejmuj?ce standardy i praktyki QHSE w zakresie dotycz?cym tego zam█wienia. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie Zam█wienia powy?sze wymagania z pkt
   6. 1.2.4. SWZ mo?e spe?nia jeden, kilku lub ??cznie wszyscy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie Zam█wienia. UWAGA: Wykonawca mo?e wykaza si?, w celu potwierdzenia spe?niania warunku okre?lonego powy?ej, do?wiadczeniem nabytym w ramach konsorcjum wy??cznie w granicach, w jakich faktycznie wykonywa prace b?d?c cz?onkiem konsorcjum.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O zawarcie umowy ramowej mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej w dalszej cz??ci ĐUstaw?ţ lub ĐPzpţ:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu: a) na podstawie art. 108 Ustawy; b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Ustawy Pzp;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym Og?oszeniu i SWZ. Dokument SWZ dost?pny jest na stronie prowadzonego post?powania pod adresem internetowym www.przetargi.pgnig.pl. www.przetargi.pgnig.pl
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym Post?powaniu. Jednocze?nie Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? ??dania wadium na etapie Post?powania wykonawczego w celu wyboru Wykonawcy b?d?cego stron zawartej Umowy ramowej.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
Le march╚ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs op╚rateurs Nombre maximal envisag╚ de participants l'accord-cadre: 20
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 16/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 16/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 16/02/2022 Heure locale: 13:00 Lieu:
Sk?adanie ofert poprzez Modu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Ofert wraz z za??cznikami Wykonawca sk?ada poprzez Modu?u Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA.
   2.  Do oferty nale?y do??czy aktualny Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ), w spos█b opisany w SWZ..
   3.  Zamawiaj?cy przed wy?onieniem Wykonawc█w w celu zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 Wykonawc█w a gdy liczba ta jest mniejsza ni za?o?ona, to wszystkich Wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y najwy?ej ocenione, do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w SWZ.
   4.  W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy przed wy?onieniem Wykonawc█w w celu zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 Wykonawc█w a gdy liczba ta jest mniejsza ni za?o?ona, to wszystkich Wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y najwy?ej ocenione, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, odpowiednich podmiotowych ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w par.
   2. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?,jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy wskazanych w SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy na etapie post?powania o udzielenie zam█wienia wykonawczego zastrzega mo?liwo? ??dania od Wykonawcy/█w z?o?enia wraz z ofert wykonawcz lub w trakcie negocjacji przedmiotowych ?rodk█w dowodowych w celu potwierdzenia zgodno?ci ze specyfikacjami i standardami zawartymi w Opisie przedmiotu zam█wienia,. W przypadku gdy, Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Zamawiaj?cy mo?e r█wnie ??da od Wykonawc█w wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   6.  Na ofert sk?adaj si dokumenty okre?lone w pkt 12.6. SWZ.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury opisanej w art. 139 Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zam█wieniu lub wobec postanowie SWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Szczeg█?owe wymogi dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania zawiera dzia IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/01/2022 Pologne-Varsovie: ...valuation de l'impact sur l'environnement autre que pour la constructionType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 16/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90711000 - ╔valuation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction