Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Véhicules blindés de transport d'armes

2022/S 181-513581  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Véhicules blindés de transport d'armes 2022/S 181-513581 Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Agencja Uzbrojenia Adresse postale: ul. Królewska 1/7 Ville: Warszawa Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: (00-065) kod dla przesy?ek kurierskich E-mail: au.suzbr@mon.gov.pl Téléphone: +48 261879837 Fax: +48 261873444 Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: www.wojsko-polskie.pl/au au.suzbr@mon.gov.pl www.wojsko-polskie.pl/au
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Jednostka bud?etowa
I.3) Activité principale Défense
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché Dostawa wybranych elementów sk?adowych do dwóch 155 mm dywizjonowych modu?ów ogniowych kr. "REGINA".
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Fournitures Achat Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: PL Code NUTS PL Polska PL Polska
II.1.3) Information sur l'accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Dostawa 155 mm sh haubic KRAB w latach 2025-2027 w ilo?ci 48 kpl. wraz z wozami dowodzenia i zabezpieczenia.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 35412300 Véhicules blindés de transport d'armes 35412300 Véhicules blindés de transport d'armes
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Valeur: 3810027369.00 PLN TVA comprise. Taux de TVA (%) 23.00
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Négociée sans publication d'un avis de marché Justification de l'attribution du marché sans publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) Directive 2009/81/CE
 1)Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché au JOUE conformément à l'article 28 de la directive 2009/81/CE L'ensemble des offres soumises en réponse à une procédure ouverte, une procédure restreinte ou un dialogue compétitif étaient non conformes ou inacceptables. Seules les offres ayant rempli les critères de sélection qualitative ont été prises en considération dans les négociations: non
Les délais exigés par les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché ne sont pas compatibles avec l'urgence résultant d'une situation de crise: non Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions prévues par la directive applicable: non
Le contrat porte sur des services de recherche et de dévelopement autres que ceux visés à l'article 13 de la directive 2009/81/CE: non
Les produits concernés sont uniquement fabriqués à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement dans les conditions énoncées dans la directive: non Demande de travaux/fournitures/services supplémentaires conformément aux conditions énoncées dans la directive: oui Fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières: non Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants et commandés dans des conditions rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive: non Marché lié à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d'un État membre, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, dans les strictes conditions énoncées dans la directive: non Przedmiotem zamówienia s? dostawy elementów sk?adowych do dwóch dmo "REGINA", do których ma zastosowanie art. 7 pkt 36 ustawy Pzp, poniewa?:- uj?te s? we Wspólnym Wykazie Uzbrojenia Unii Europejskiej, przyj?tym przez Rad? w dniu 17 lutego 2020 r. (Dz.U.UE.C.2020.85.1 z dnia 13 marca 2020 r.) pod pozycjami:1) ML 2 Bro? g?adkolufowa o kalibrze 20 mm lub wi?kszym, inna bro? i uzbrojenie o kalibrze wi?kszym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz wyposa?enia i specjalnie zaprojektowane do nich elementy sk?adowe:lit. a. - "bro? lufowa, haubice, armaty, mo?dzierze, bro? przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, dzia?a, dzia?a bezodrzutowe oraz bro? g?adkolufowa";2) ML 5 Sprz?t kierowania ogniem oraz sprz?t do ostrzegania i alarmowania, a tak?e powi?zane z nimi systemy oraz sprz?t testowania, strojenia i zak?ócania, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, a tak?e specjalnie zaprojektowane do nich elementy sk?adowe i wyposa?enia:lit. a. - "celowniki, przeliczniki, sprz?t naprowadzania uzbrojenia oraz systemy sterowania uzbrojeniem";lit. b. - "inny sprz?t do kierowania ogniem, sprz?t do ostrzegania i alarmowania,a tak?e powi?zane z nimi systemy, jak nast?puje:1. systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odleg?o?ci, obserwacji lub ?ledzenia celów;2. wyposa?enie wykorzystywane do wykrywania, rozpoznawania lub identyfikacji";3) ML 6 Pojazdy naziemne i ich elementy sk?adowe, jak nast?puje:lit. a. - "pojazdy naziemne oraz ich elementy sk?adowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych" ;lit. b. - "pojazdy opancerzone";4) ML17 Ró?norodny sprz?t, materia?y i "biblioteki", jak nast?puje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy sk?adowe: lit. j. - "mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do obs?ugi sprz?tu wojskowego";- spe?niaj? definicj? SpW, okre?lon? w art. 7 pkt 22 ustawy Pzp, tj. s? wyposa?eniem specjalnie zaprojektowanym lub zaadoptowanym do potrzeb wojskowych i przeznaczonym do u?ycia jako bro?, amunicja lub materia?y wojenne. SpW zosta? wprowadzony na wyposa?enie Si? Zbrojnych RP (SZ RP).Zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw elementów sk?adowych dmo "REGINA", których realizacj? powierzono dotychczasowemu Wykonawcy: Hucie Stalowa Wola Spó?ka Akcyjna z siedzib? w Stalowej Woli. Wykonawca ten w poprzednich latach produkuj?c i dostarczaj?c przedmiotowe wyroby na potrzeby SZ RP, zdoby? specjalistyczn? wiedz? i do?wiadczenie. Posiada tak?e odpowiedni? technologi?, infrastruktur? techniczn? i produkcyjn? oraz wykwalifikowany personel techniczny. Wskazane elementy sk?adowe zosta?y specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane na potrzeby dmo "REGINA".Pozyskanie innego SpW od innego Wykonawcy, doprowadzi?oby do sytuacji, w której SZ RP eksploatowa?yby ró?ne rodzaje SpW (posiadaj?ce ró?ne parametry techniczne mog?ce powodowa? niekompatybilno?? z pozyskanymi wcze?niej oraz problemy wspó?dzia?ania elementów dmo "REGINA", szczególnie w zakresie systemu kierowania ogniem - powy?szy system kierowania ogniem zosta? specjalnie opracowany na potrzeby dmo "REGINA") co mog?oby spowodowa? brak niezb?dnej w eksploatacji unifikacji wyrobów. Powodowa?oby to równie? nieproporcjonalnie du?e trudno?ci techniczne w u?ytkowaniu i utrzymaniu w sprawno?ci technicznej SpW, poniewa? skomplikowa?oby funkcjonowanie istniej?cego ju? podsystemu wsparcia technicznego w zakresie 155 mm samobie?nych haubic, wozów dowodzenia na podwoziu g?sienicowym oraz wozów amunicyjnych i warsztatów remontu uzbrojenia i elektroniki. Ponadto, zmiana Wykonawcy wymusi?aby konieczno?? stworzenia nowego, odr?bnego dzia?u podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla nowego rodzaju SpW. Dalsza cz??? uzasadnienia w sekcji VI.2) Informacje dodatkowe.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur IU/218/VI-173/ZO/WR/DOS/S/2021
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: IU/218/VI-173/ZO/WR/DOS/S/2021/2022-2027/351 Intitulé: na dostaw? elementów sk?adowych do dwóch dmo "REGINA"
V.1) Date d'attribution du marché:

   5. 9.2022
V.2) Informations sur les offres
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Huta Stalowa Wola S.A.
Adresse postale: jw Ville: Stalowa Wola Code postal: 37-450 Pays: Pologne E-mail: dg@hsw.pl Fax: +48 158135310 dg@hsw.pl
V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 1837294837.47 PLN Hors TVA Valeur totale finale du marché:
Valeur: 3810027369.00 PLN TVA comprise. Taux de TVA (%) 23.00 En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre d'années: 6
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
Uzupe?nienie uzasadnienia przedstawionego w pkt. 2) Za??cznika D3 Wymaga?oby to rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materia?owo-technicznego oraz utrudni?oby realizacj? procesu szkolenia w o?rodkach szkolenia oraz w pododdzia?ach bojowych SZ RP. Dodatkowo zakup SpW od innego Wykonawcy powodowa?by konieczno?? przeprowadzenia kolejnych szkole? obs?ug, instruktorów, specjalistów pododdzia?ów remontowych oraz pozyskania dodatkowego oprzyrz?dowania do realizacji obs?ug i napraw dla nowego rodzaju SpW ze wzgl?du na docelow? norm? eksploatacji, która wynosi 30 lat. Zamówienie podstawowe zosta?o zawarte w 2016 r. w ramach Umowy nr IU/171/VI-63/ZS/NEGZJW/DOS/Z/2016-2024/404 z dnia 14.12.2016 r. Jednak?e wymienione powy?ej uwarunkowania oraz wymóg wspó?dzia?ania pozyskiwanych oraz ju? pozyskanych elementów dywizjonowych modu?ów ogniowych, w ca?ym okresie ich eksploatacji, wskazuj? na konieczno?? kontynuacji pozyskiwania SpW i uzasadniaj? nadzwyczajne okoliczno?ci okre?lone w art. 415 ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp. Wobec tego zamówienie zosta?o udzielone na zasadach okre?lonych w ustawie Pzp z zastosowaniem postanowie? Dzia?u VI rozdzia?u 2 "Post?powanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa", w trybie zamówienia z wolnej r?ki z firm? Huta Stalowa Wola Spó?ka Akcyjna z siedzib? w Stalowej Woli.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl odwolania@uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl odwolania@uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
15.9.2022 Pologne-Varsovie: Véhicules blindés de transport d'armesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
35412300 - Véhicules blindés de transport d'armes