Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Véhicules de lutte contre l'incendie

2021/S 179-465822  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Véhicules de lutte contre l'incendie 2021/S 179-465822 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej miasta sto?ecznego Warszawy Adresse postale: ul. Polna 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-622 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Wincenciak Courriel: mt@warszawa-straz.pl Téléphone: +48 225967382 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowosci prawnej
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa samochodów ratowniczo-ga?niczych Numéro de référence: MT.2370.02.2021
II.1.2) Code CPV principal 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-ga?niczych w nast?puj?cych cz??ciach: Cze? A - 5 szt. ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem. Cze? B - 2 szt. ?rednich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cze? A - 5 szt. ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem.
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m.st. Warszawy. ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cze? A - 5 szt. ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem. Szczegolowy opis oraz sposob realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi zal?cznik nr 1 a, do niniejszej SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji dotyczy zakupu dodatkowo 1 szt. ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem. Zamówienie gwarantowane Zakup 5 szt. ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem do dnia 30.11.2021 r. Zamówienie opcjonalne Zakup 1 szt. ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego, wraz z wyposa?eniem do dnia 30.11.2021 r. Prawo opcji oznacza, i Zamawiaj?cy na pewno zakupi ilo? gwarantowan?, natomiast Zamawiaj?cy przedstawi ilo?ci, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpó?niej do dnia 30.09.2021 r. Skorzystanie z prawa opcji uzale?nione jest od wyst?pienia nast?puj?cych zdarze?: a) uzyskania oszcz?dno?ci w post?powaniu przetargowym, b) pozyskania dodatkowych ?rodków finansowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy b?dzie si kierowa nastepuj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) cena - waga kryterium 60% 2) parametry techniczne - waga kryterium 20% 3) okres gwarancji - waga kryterium 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cze? B - 2 szt. ?rednich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m.st. Warszawy. ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Cze? B - 2 szt. ?rednich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem Szczegolowy opis oraz sposob realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi zal?cznik nr 1 b, do niniejszej SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji dotyczy zakupu dodatkowo 1 szt. ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem Zamówienie gwarantowane Zakup 2 szt. ?rednich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, do dnia 30.11.2021 r. Zamówienie opcjonalne Zakup 1 szt. ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem, do dnia 30.11.2021 r. Prawo opcji oznacza, i Zamawiaj?cy na pewno zakupi ilo? gwarantowan?, natomiast Zamawiaj?cy przedstawi ilo?ci, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpó?niej do dnia 30.09.2021 r. Skorzystanie z prawa opcji uzale?nione jest od wyst?pienia nast?puj?cych zdarze?: a) uzyskania oszcz?dno?ci w post?powaniu przetargowym, b) pozyskania dodatkowych ?rodków finansowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy b?dzie si kierowa nastepuj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) cena - waga kryterium 60% 2) parametry techniczne - waga kryterium 20% 3) okres gwarancji - waga kryterium 20%
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 142-377334
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cze? A - 5 szt. ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ci??kiego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cze? B - 2 szt. ?rednich samochodów ratowniczo - ga?niczych wraz z wyposa?eniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego wraz z wyposa?eniem
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dzia?aj?c na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.2019 z pó?n. zm.), dalej ustaw PZP, Zamawiaj?cy informuje ?e uniewa?ni post?powanie na "Dostawa samochodów ratowniczo-ga?niczych", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.2019 z pó?n. zm.), Uzasadnienie prawne Zgodnie z art.255 pkt.1 ustawy PZP, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty. Uzasadnienie faktyczne Do up?ywu terminu sk?adania ofert tj. do dnia 02.09.2021 r. godz. 10:00, nie wp?yn??a ?adna oferta. Wobec powy?szego Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy PZP.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
5.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie