Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÈhicules de lutte contre l'incendie

2021/S 179-465851  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2021/S 179-465851 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej miasta sto?ecznego Warszawy Adresse postale: ul. Polna 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-622 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Wincenciak Courriel: mt@warszawa-straz.pl TÈlÈphone: +48 225967382 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowosci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa 4 szt. ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych wraz z wyposa?eniem NumÈro de rÈfÈrence: MT.2370.03.2021
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa 4 szt. ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych wraz z wyposa?eniem
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 4 szt. ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych wraz z wyposa?eniem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 pkt 1 PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 146-385680
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa 4 szt. ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych wraz z wyposa?eniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dzia?aj?c na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.2019 z pÛ?n. zm.), dalej ustaw PZP, Zamawiaj?cy informuje ?e uniewa?ni post?powanie na "Dostawa 4 szt. ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych wraz z wyposa?eniem", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.2019 z pÛ?n. zm.), Uzasadnienie prawne Zgodnie z art.255 pkt.1 ustawy PZP, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty. Uzasadnienie faktyczne Do up?ywu terminu sk?adania ofert tj. do dnia 01.09.2021 r. godz. 10:00, nie wp?yn??a ?adna oferta. Wobec powy?szego Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy PZP.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie