Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÈhicules moteur

2020/S 180-435543  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: VÈhicules moteur 2020/S 180-435543 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika Pietryka Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455322 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl www.mpwik.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw zasilanych CNG z zabudow hakow wraz z kontenerami i samochodu z zabudow samowy?adowcz z podzia?em na zadania NumÈro de rÈfÈrence: 01159/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/D/2020
II.1.2) Code CPV principal 34100000 VÈhicules moteur
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw zasilanych CNG z zabudow hakow wraz z kontenerami i samochodu z zabudow samowy?adowcz z podzia?em na zadania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 11 304 048.86 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 17 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw 2-osiowych zasilanych CNG z zabudow hakow wraz z kontenerami
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 VÈhicules moteur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 17 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw 2-osiowych zasilanych CNG z zabudow hakow wraz z kontenerami (szczegÛ?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryterium i waga:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) ñ 80 %;
   2.  gwarancja na pojazd i zabudow ñ 15 %;
   3.  pojemno? zbiornika/zbiornikÛw gazu (CNG) ñ 5 %.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw z zabudow hakow wraz z kontenerami zasilanych CNG i samochodu z zabudow samowy?adowcz z podzia?em na zadania
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 VÈhicules moteur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw z zabudow hakow wraz z kontenerami zasilanych CNG i samochodu z zabudow samowy?adowcz z podzia?em na zadania (szczegÛ?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryterium i waga:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) ñ 80 %;
   2.  gwarancja na pojazd i zabudow ñ 15 %;
   3.  pojemno? zbiornika/zbiornikÛw gazu (CNG) ñ 5 %.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa jednego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodu z zabudow samowy?adowcz
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 VÈhicules moteur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa jednego fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodu z zabudow samowy?adowcz (szczegÛ?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryterium i waga:
   1.  cena oferty (z podatkiem VAT) ñ 85 %;
   2.  gwarancja na pojazd i zabudow ñ 15 %.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 116-282524
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa 17 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw 2-osiowych zasilanych CNG z zabudow hakow wraz z kontenerami
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Scania Polska S.A.
Adresse postale: al. Katowicka 316 Ville: Nadarzyn Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-830 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 617 582.42 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 800 000.02 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodÛw z zabudow hakow wraz z kontenerami zasilanych CNG i samochodu z zabudow samowy?adowcz z podzia?em na zadania
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cargotec Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Metalowa 2 Ville: Stargard Code NUTS: PL638 Starogardzki Code postal: 73-102 Pays: Pologne Courriel: izabelapacocha@hiab.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 210 193.21 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 910 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa jednego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcze?niej ni w 2019 r., samochodu z zabudow samowy?adowcz
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Iveco Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Wy?cigowa 6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 02-681 Pays: Pologne Courriel: marek.ostrowski@iveco.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 751 822.14 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 593 948.84 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentÛw wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III.1.3 ppkt
   1. 1 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt
   6. 6. IDW.
   4.  Termin zwi?zania ofert?: 60 dni.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia oraz Pzp.
   8.  Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: a Ville: a Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 17.1 niniejszej IDW s?
:
a) odwo?anie; b) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180ñ198 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198añ198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - Véhicules à moteur