Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: V╚hicules moteur

2021/S 179-465488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: V╚hicules moteur 2021/S 179-465488 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Trzonek Courriel: zamowienia-gd@gdansk.rzgw.gov.pl T╚l╚phone: +48 583261888 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://przetargi.wody.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://przetargi.wody.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup samochodu specjalistycznego ˝ warsztat o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 t w ramach Projektu pn. ĐBudowa lodo?amaczy dla RZGW Gda?skţ Num╚ro de r╚f╚rence: GD.ROZ.2810.40.2021.ZP.AT
II.1.2) Code CPV principal 34100000 V╚hicules moteur
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest Zakup samochodu specjalistycznego ˝ warsztat o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 t w ramach Projektu pn. ĐBudowa lodo?amaczy dla RZGW Gda?skţ. Szczeg█?owy zakres przedmiotu zam█wienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj?: - Opis przedmiotu zam█wienia - Za??cznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy ˝ Za??cznik Nr 6 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34113000 V╚hicules quatre roues motrices 34130000 V╚hicules moteur servant au transport de marchandises
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem przekazania samochodu specjalistycznego - warsztat b?dzie jednostka organizacyjna Pa?stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Zarz?d Zlewni w Tczewie ul. Wodna 14, 83-110 Tczew.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest Zakup samochodu specjalistycznego ˝ warsztat o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 t w ramach Projektu pn. ĐBudowa lodo?amaczy dla RZGW Gda?skţ. Celem realizacji zam█wienia jest zakup samochodu wraz z wyposa?eniem warsztatowym niezb?dnym do utrzymania sprawnej eksploatacji nowo wybudowanych lodo?amaczy w ramach projektu. Zakupiony samoch█d - warsztat b?dzie wykorzystywany przez pracownik█w jednostek terenowych Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Gda?sku do prac maj?cych na celu utrzymanie nale?ytego stanu technicznego i sprawnej eksploatacji lodo?amaczy oraz w trakcie prowadzenia zimowej os?ony przeciwpowodziowej (dot. m.in. przewozu sprz?tu, urz?dze?, materia?█w, drobnych napraw i innych nieprzewidzianych podczas r█?nych akcji). Samoch█d b?dzie eksploatowany we wszystkich porach roku, na drogach twardych, gruntowych, w terenie i w miejscach trudno dost?pnych. Samoch█d b?dzie gara?owany na wolnym powietrzu. Samoch█d specjalistyczny - warsztat do 3,5 t winien by?: fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy ni 2021), nieu?ywany (przebieg nie wi?cej ni 150 km), w pe?ni sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie obci??ony prawami os█b trzecich. Parametry techniczne przedmiotu zam█wienia zosta?y okre?lone w za??czniku nr 1 do SWZ Opisie przedmiotu zam█wienia (rozdzia III pkt III.1. Opisu przedmiotu zam█wienia). Szczeg█?owy zakres przedmiotu zam█wienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj?: - Opis przedmiotu zam█wienia - Za??cznik Nr 1 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy ˝ Za??cznik Nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja (na pow?ok lakiernicz oraz na podzespo?y mechaniczne i elektryczne, obejmuj?ce wszystkie dodatkowe elementy) / Pond╚ration: 20 % Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne / Pond╚ration: 10 % Crit╦re de qualit╚ - Nom: Emisja dwutlenku w?gla / Pond╚ration: 10 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 8 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0018/16 pn.: ĐBudowa lodo?amaczy dla RZGW Gda?skţ, kt█ry jest wsp█?finansowany przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Funduszu Sp█jno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zastrze?enie do sekcji II.2.7) og?oszenia: Termin realizacji zam█wienia ˝ do 8 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym post?powaniu. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w przedmiotowym post?powaniu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Umowa zostanie zawarta wed?ug Projektowanych Postanowie umowy, stanowi?cych Za??cznik Nr 6 do SWZ.
   2.  Wykonawca akceptuje tre? Projektowanych postanowie umowy na wykonanie przedmiotu zam█wienia, stanowi?cych Za??cznik Nr 6 do SWZ, o?wiadczeniem zawartym w tre?ci Formularza oferty. Postanowienia ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy nie podlegaj zmianie przez Wykonawc?. Przyj?cie przez Wykonawc Projektowanych postanowie umowy stanowi jeden z wymog█w wa?no?ci oferty.
   3.  Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w przypadkach okre?lonych w ▀ 8 Projektowanych postanowie umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 21/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 18/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 21/10/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl https://przetargi.wody.gov.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc Platformy.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawc?, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
   3.  Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy Zakupowej ˝ zwanej dalej ĐPlatform?ţ ˝ pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. Informacje dot. sposobu porozumiewania si stron zosta?y okre?lone w pkt 3 SWZ.
   4.  Oferta oraz o?wiadczenia lub dokumenty wymagane w post?powaniu:
   4. 1. Na ofert sk?adaj si Formularz oferty zgodny w tre?ci z Za?. Nr 2 do SWZ.
   4. 2. O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?: 1) dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze lub dokument█w. Je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem w?a?ciwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru lub dokumenty na podstawie kt█rych dokonuje si wpisu do w?a?ciwego rejestru lub ewidencji, np. uchwa?a w?a?ciwego organu Wykonawcy; 2) pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert lub za??czone do niej o?wiadczenia lub dokumenty podpisuje pe?nomocnik; 3) JEDZ (zgodny z instrukcj z Za?. Nr 3 do SWZ), aktualny na dzie sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie.
   4. 3. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu (sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego): 1) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, zgodnego z wzorem stanowi?cym Za?. nr 4 do SWZ; 2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzona nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 4) o?wiadczenia wykonawcy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, zgodnego z wzorem stanowi?cym Za?. nr 5 do SWZ. Ka?dy z Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie obowi?zany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego.
   4. 4. Zamawiaj?cy nie ??da przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   4. 3. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej w pkt
   4. 2. 1) zdanie drugie i pkt
   4. 3. 2) i 3) sk?ada dokumenty okre?lone w pkt 12 SWZ. https://przetargi.wody.gov.pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w pkt 1 powy?ej s?:
   2. 1 Odwo?anie.
   2. 2 Skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 513 ˝ 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 579 ˝ 590 ustawy Pzp.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie:
   5. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej;
   5. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt
   5. 1.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie:
   8. 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   8. 1. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. Ci?g dalszy sekcji VI.3) og?oszenia:
   5.  Informacje dotycz?ce oferty wsp█lnej znajduj si w pkt 11 SWZ.
   6.  Informacje dotycz?ce przygotowania oferty oraz o?wiadcze lub dokument█w (wymogi formalne) zosta?y okre?lone w SWZ.
   7.  Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych zosta?a zawarta w pkt
   1. 4 SWZ.
   8.  Stosownie do art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan mu przyznane.
   9.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 10. Post?powanie o udzielenie przedmiotowego zam█wienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepis█w ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych ˝ zwanej Đustaw Pzpţ ˝ oraz przepis█w wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczeg█lno?ci rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy ˝ zwanego Đrozporz?dzeniem MRţ ˝ w trybie przetargu nieograniczonego. 11. Wszelkie pozosta?e informacje, kt█rych nie mo?na poda ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w formularzu og?oszenia zawiera SWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - VÚhicules Ó moteur 
34113000 - VÚhicules Ó quatre roues motrices 
34130000 - VÚhicules Ó moteur servant au transport de marchandises