Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: VÈhicules moteur servant au transport de marchandises

2021/S 37-093605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Varsovie: VÈhicules moteur servant au transport de marchandises

2021/S 037-093605

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 251-633419)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Odnawialna S.A.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 59a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 00-876
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata ?widerska
Courriel: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 224331356
Fax: +48 226242555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeeo.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A.
Adresse postale: ul. Garbarska 21A
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-340
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata ?widerska
Courriel: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 224331356
Fax: +48 226242555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeeo.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Adresse postale: ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata ?widerska
Courriel: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 224331363
Fax: +48 226242555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeeo.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ÑBetransî Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kalisko 13
Ville: Be?chatÛw
Code NUTS: PL712 ?Ûdzki
Code postal: 97-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata ?widerska
Courriel: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 224331356
Fax: +48 226242555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeeo.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MEGAZEC Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Energetyczna 6
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
Code postal: 85-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata ?widerska
Courriel: malgorzata.swiderska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 224331356
Fax: +48 226242555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeeo.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑDostawa samochodÛw dostawczych dla SpÛ?ek GK PGE w 2021 rokuî

NumÈro de rÈfÈrence: PPOST/EOD/EOD/BM/00254/2020

II.1.2)
Code CPV principal
34130000 VÈhicules moteur servant au transport de marchandises

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa samochodÛw dostawczych SpÛ?ek Grupy Kapita?owej PGE (ÑGK PGEî) w ??cznej ilo?ci 175 sztuk. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ. Post?powanie zosta?o podzielone na 2 cz??ci.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zawarcie umowy z jednym Wykonawc dla ka?dej cz??ci post?powania, ale dopuszcza mo?liwo? zawarcia 2 umÛw z tym samym Wykonawc dla 2 cz??ci.
   3.  Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, organizator post?powania przewiduje prawo opcji.
   4.  Dostawy b?d realizowane sukcesywnie w miar potrzeb Zamawiaj?cych od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty ca?kowitego ??cznego maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w umowie ñ w zale?no?ci od tego, ktÛre z tych zdarze nast?pi jako pierwsze.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-633419

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 14:15

NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 14:00

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 14:15

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 14:15

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 14:15

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 14:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particulières 
34130000 - Véhicules à moteur servant au transport de marchandises