Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/10/2021
Date de péremption : 13/10/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Vente de billets de voyages forfait

2021/S 202-528760  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 18/10/2021 S202 Pologne-Varsovie: Vente de billets de voyages forfait 2021/S 202-528760 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 142A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: ÑPKP Intercityî S.A., Biuro Rozwoju Biznesu i Innowacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Courriel: uwh@intercity.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.intercity.pl/uwh
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.intercity.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Agencyjna sprzeda biletÛw w Systemie Sprzeda?y Agenta na podstawie Ujednoliconych WarunkÛw Handlowych (UWH) NumÈro de rÈfÈrence: BSB5e-074/14/2021
II.1.2) Code CPV principal 63512000 Vente de billets de voyages forfait
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest agencyjna sprzeda biletÛw kolejowych w serwisach sprzeda?owych dost?pnych na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej na podstawie Ujednoliconych WarunkÛw Handlowych (UWH) .
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
PKP Intercity, jako przewo?nik obs?uguj?cy dalekobie?ne przewozy pasa?erskie kolej?, wprowadza nowy model wspÛ?pracy w zakresie agencyjnej sprzeda?y biletÛw. WspÛ?praca adresowana jest do wszystkich partnerÛw, ktÛrzy posiadaj aplikacj mobiln lub serwis internetowy do sprzeda?y biletÛw. Zainteresowani wspÛ?prac powinni spe?ni kryteria zawarte w formularzu zg?oszeniowym (formularz dost?pny pod adresem: http://www.intercity.pl/uwh). Po pozytywnej weryfikacji nast?pi podpisanie umowy, a do rozpocz?cia wspÛ?pracy niezb?dna jest integracja systemu sprzeda?y agenta z systemem sprzeda?y PKP Intercity. Przewo?nik udost?pnia w tym celu dedykowany interfejs online. Etap integracji ko?czony jest testami odbiorczymi. W pierwszym etapie wspÛ?pracy, w systemie sprzeda?y Agenta udost?pnione zostan bilety jednorazowe na poci?gi bezpo?rednie uruchamiane przez PKP Intercity na terenie Polski. Istnieje mo?liwo? rozszerzenia sprzeda?y na pozosta?e oferty krajowe (po potwierdzeniu przez strony). W ramach op?aty prowizyjnej za sprzeda biletÛw PKP Intercity, Agent ma zapewni funkcje zwrotu i wymiany biletÛw, wystawiania faktur oraz obs?ug reklamacji. http://www.intercity.pl/uwh
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
nie dotyczy
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
nie dotyczy
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
nie dotyczy
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
nie dotyczy
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
nie dotyczy
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
nie dotyczy
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
nie dotyczy
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
nie dotyczy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 13/10/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 13/10/2022 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
pa?dziernik 2022r.
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Niniejsze og?oszenie nie jest zaproszeniem do z?o?enia oferty w post?powaniu prowadzonym w re?imie ustawy z dnia 11wrze?nia 2019 roku Prawo zamÛwie publicznych (Ustawa Pzp). Do przyj?tej formu?y zawarcia umÛw, nie ma zastosowania Ustawa Pzp nie dochodzi bowiem w tym przypadku do wyboru konkretnego wykonawcy.
   2.  Niniejsze og?oszenie jest zaproszeniem do nawi?zania wspÛ?pracy z nieograniczon liczb wykonawcÛw.
   3.  Warunkiem nawi?zana wspÛ?pracy z Zamawiaj?cym jest przyj?cie przez wykonawc warunkÛw handlowych okre?lonych przez Zamawiaj?cego, ktÛre s jednolite dla wszystkich podmiotÛw spe?niaj?cych wymogi niezb?dne do ?wiadczenia us?ugi, a ktÛre szczegÛ?owo wskazane w dokumentach dost?pnych pod linkiem http://www.intercity.pl/uwh. W przyj?tym systemie wyboru wykonawcÛw us?ugi Zamawiaj?cy akceptowa b?dzie wszystkich wykonawcÛw, ktÛrzy spe?niaj ustalone wymogi dotycz?ce kwalifikacji bez udzielenia zamÛwienia na ?wiadczenie tej us?ugi, jednemu lub niektÛrym z nich na zasadzie konkurencji.
   4.  Zamawiaj?cy zamierza naby na rynku us?ugi w drodze zawarcia umowy, z ka?dym wykonawc zobowi?zuj?cym si do ?wiadczenia us?ugi i jednakowych dla ka?dego podmiotu warunkach, bez dokonywania wyboru spo?rÛd zainteresowanych wykonawcÛw i zezwalaj?c im na przyst?pienie do tego systemu w ca?ym okresie jego wa?no?ci/funkcjonowania w sposÛb ci?g?y.
   5.  Z uwagi na fakt, i przedmiot zawieranych umÛw w ocenie Zamawiaj?cego ma znaczenie transgraniczne, niniejsza publikacja ma na celu wype?nienie podstawowych zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w szczegÛlno?ci zasady niedyskryminacji i rÛwnego traktowania wykonawcÛw oraz przejrzysto?ci.
   6.  Wskazane w Sekcji II
   2. 5) kryterium oceny ofert zawarte jest wy??cznie z uwagi na obligatoryjno? przedmiotowego elementu w formularzu Og?oszenia. W rzeczywisto?ci Zamawiaj?cy nie okre?la kryterium oceny ofert. ÑKryteria udzielenia zamÛwieniaî s wy??cznie zwi?zane z ocen zdolno?ci wykonawcÛw do realizacji zamÛwienia i nie maj one na celu wy?onienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty.
   7.  Wskazany w Sekcji II
   2. 7) okres obowi?zywania umowy odnosi si do ka?dej odr?bnie zawartej umowy.
   8.  Okre?lony w Sekcji IV
   2. 2) termin sk?adania ofert wskazany zosta wy??cznie z uwagi na obligatoryjno? przedmiotowego elementu w formularzu Og?oszenia. Jest to wy??cznie termin instrukcyjny, do czasu ktÛrego Wykonawcy mog zg?asza ch? nawi?zania wspÛ?pracy, po up?ywie wskazanego terminu, w celu zachowania zasadny, o ktÛrej mowa w pkt. 5 og?oszenie zostanie wznowione.
   9.  Okre?lony w Sekcji IV
   2. 7) termin otwarcia ofert wskazany jest wy??cznie z uwagi na obligatoryjno? przedmiotowego elementu w formularzu Og?oszenia. W rzeczywisto?ci otwarcie ofert nie nast?pi a wnioski o nawi?zanie wspÛ?pracy b?d przez Zamawiaj?cego weryfikowane na bie??co. http://www.intercity.pl/uwh
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie zawiera
:
1) imi i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw i siedzib zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania wykonawcy informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przes?ana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1ñ2, jak rÛwnie w terminach okre?lonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
63512000 - Vente de billets de voyages à forfait