Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Voitures particuli╦res

2023/S 97-302190  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Voitures particuli╦res 2023/S 097-302190 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rz?dowa Agencja Rezerw Strategicznych Num╚ro national d'identification: REGON 012199305 Adresse postale: ul. Grzybowska 45 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Gda?ska Courriel: zp@rars.gov.pl T╚l╚phone: +48 223609169 Fax: +48 223609101 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rars.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/rars
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou f╚d╚ral(e)
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Rezerwy strategiczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Najem samochod█w osobowych Num╚ro de r╚f╚rence: BZzp.261.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 34110000 Voitures particuli╦res
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest najem fabrycznie nowych, wyprodukowanych w nie wcze?niej ni? w 2022 roku samochod█w osobowych na potrzeby Rz?dowej Agencji Rezerw Strategicznych.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie nast?puj?cych ofert cz??ciowych
:
1) Zadanie 1 ˝ najem 17 sztuk samochod█w osobowych; 2) Zadanie 2 ˝ najem 1 sztuki samochodu osobowego; 3) Zadanie 3 ˝ najem 3 sztuki samochodu osobowego; 4) Zadanie 4 ˝ najem 1 sztuki samochodu osobowego. Oferty mo?na sk?ada? na jedno zadanie lub wi?ksz? liczb? zada?.
   4.  Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz??ci zam█wienia, kt█rych wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawc█w, je?eli s? ju? znani.
   7.  Termin wykonania zam█wienia: dla ka?dego zadania 48 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Najem 17 sztuk fabrycznie nowych samochod█w osobowych rocznik 2022 lub 2023
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particuli╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Nadwozie typu sedan lub liftback 5 osobowe (liczba ta musi wynika? z homologacji)
   2.  Silnik o mocy min. 120 kW zasilany benzyn? (pojemno?? oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynika? z jego homologacji)
   3.  Rozstaw osi min. 2830 mm
   4.  D?ugo?? pojazdu min. 4865 mm
   5.  Szeroko?? pojazdu (bez lusterek) min. 1840 mm
   6.  Kolor srebrny lub szary metalizowany
   7.  Lusterka, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia
   8.  Pojemno?? baga?nika min. 480 l bez sk?adania tylnej kanapy
   9.  Automatyczna skrzynia bieg█w 10. Tempomat aktywny 11. Elektroniczne systemy zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo (min. ABS, ESP, ASR) 12. Wspomaganie ruszania pod wzniesienie 13. Asystent pasa ruchu 14. Funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych 15. Elektromechaniczny hamulec postojowy 16. Elektromechaniczne wspomaganie uk?adu kierowniczego 17. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa?era oraz boczne 18. Przednie ?wiat?a przeciwmg?owe 19. Reflektory g?█wne LED z funkcj? do?wietlania zakr?t█w 20. Tylne ?wiat?a LED 21. Podgrzewane, elektrycznie regulowane i elektrycznie sk?adane lusterka zewn?trzne 22. Czujnik deszczu 23. Automatycznie ?ciemniaj?ce si? lusterko wsteczne 24. Czujniki parkowania z przodu i z ty?u 25. Kamera cofania 26. Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa 27. Radio fabryczne sterowane z kolumny kierowniczej, wej?cia USB, AUX-IN 28. System ??czno?ci multimedialnej z aplikacjami w telefonach kom█rkowych(Android Auto, Apple Car Play) 29. G?o?niki z przodu i z ty?u 30. Fotel kierowcy regulowany na wysoko?? wraz z regulacj? odcinka l?d?wiowego 31. Podgrzewane fotele kierowcy i pasa?era 32. Pod?okietniki z przodu i z ty?u 33. Szyby tylne o wy?szym stopniu przyciemnienia 34. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z ty?u 35. Immobiliser ˝ fabryczny 36. Centralny zamek fabryczny zdalnie sterowany 37. Autoalarm z funkcj? monitorowania wn?trza 38. Sterowanie alarmem i centralnym zamkiem w kluczyku 39. Bezkluczykowy system uruchamiania silnika 40. Komputer pok?adowy 41. Tapicerka materia?owa 42. Wyk?adzina ciemna 43. Dywaniki gumowe i welurowe 44. Obr?cze k█? ze stop█w lekkich min. 17 cali 45. Ko?o zapasowe 46. Ga?nica, apteczka pierwszej pomocy, tr█jk?t ostrzegawczy i dwie kamizelki odblaskowe 47. Oferowany samoch█d musi spe?nia? norm? emisji zanieczyszcze? min. Euro
   6. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Bonus (B) za przebieg ni?szy ni? limit kilometr█w (stawka netto p?atna Zamawiaj?cemu za 1 km przebiegu pojazdu poni?ej ustalonego limitu, niewykorzystany przebieg) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Op?ata (O) za przebieg pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w (stawka netto p?atna Wykonawcy za 1 km przebiegu pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Koszt za jeden dzie? wynajmu samochod█w przedkontraktowych (CP) / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostarczenia samochod█w kontraktowych (TD) / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W okresie realizacji zam█wienia Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dodatkowego najmu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego o parametrach nie nizszych ni? okre?lone dla zadania nr
   1.  Zaistnienie okoliczno?ci, o kt█rej mowa powy?ej, spowoduje zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u umowy. Zwi?kszenie ilo?ci najmu samochod█w dla przedmiotu zam█wienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi? wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
   2.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez danego Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Najem 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego rocznik 2022 lub 2023
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particuli╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Nadwozie typu kombi 5 osobowe (liczba ta musi wynika? z homologacji)
   2.  Silnik o mocy min. 145 kW zasilany olejem nap?dowym (pojemno?? oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynika? z jego homologacji)
   3.  Nap?d na 4 ko?a
   4.  Rozstaw osi min. 2750 mm
   5.  D?ugo?? pojazdu min. 4805 mm
   6.  Szeroko?? pojazdu (bez lusterek) min. 1840 mm
   7.  Kolor srebrny lub szary metalizowany
   8.  Lusterka, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia
   9.  Pojemno?? baga?nika min. 510 l bez sk?adania tylnej kanapy 10. Automatyczna skrzynia bieg█w 11. Tempomat aktywny 12. Elektroniczne systemy zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo (min. ABS, ESP, ASR) 13. Wspomaganie ruszania pod wzniesienie 14. Asystent pasa ruchu 15. Funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych 16. Elektromechaniczny hamulec postojowy 17. Elektromechaniczne wspomaganie uk?adu kierowniczego 18. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa?era oraz boczne 19. Przednie ?wiat?a przeciwmg?owe 20. Reflektory g?█wne LED z funkcj? do?wietlania zakr?t█w 21. Tylne ?wiat?a LED 22. Podgrzewane, elektrycznie regulowane i elektrycznie sk?adane lusterka zewn?trzne 23. Czujnik deszczu 24. Automatycznie ?ciemniaj?ce si? lusterko wsteczne 25. Tylna wycieraczka 26. Czujniki parkowania z przodu i z ty?u 27. Kamera cofania 28. Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa 29. Radio fabryczne sterowane z kolumny kierowniczej, wej?cia USB, AUX-IN 30. System ??czno?ci multimedialnej z aplikacjami w telefonach kom█rkowych(Android Auto, Apple Car Play) 31. System nawigacji satelitarnej (w j?zyku polskim) z map? Europy oraz bezp?atnymi aktualizacjami 32. G?o?niki z przodu i z ty?u 33. Fotel kierowcy regulowany na wysoko?? wraz z regulacj? odcinka l?d?wiowego 34. Podgrzewane fotele kierowcy i pasa?era 35. Pod?okietniki z przodu i z ty?u 36. Szyby tylne o wy?szym stopniu przyciemnienia 37. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z ty?u 38. Elektrycznie sterowana pokrywa baga?nika 39. Immobiliser ˝ fabryczny 40. Centralny zamek fabryczny zdalnie sterowany 41. Autoalarm z funkcj? monitorowania wn?trza 42. Sterowanie alarmem i centralnym zamkiem w kluczyku 43. Bezkluczykowy system uruchamiania silnika 44. Komputer pok?adowy 45. Tapicerka materia?owa 46. Wyk?adzina ciemna 47. Dywaniki gumowe i welurowe 48. Obr?cze k█? ze stop█w lekkich min. 17 cali 49. Ko?o zapasowe 50. Ga?nica, apteczka pierwszej pomocy, tr█jk?t ostrzegawczy i dwie kamizelki odblaskowe 51. Oferowany samoch█d musi spe?nia? norm? emisji zanieczyszcze? min. Euro
   6. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Bonus (B) za przebieg ni?szy ni? limit kilometr█w (stawka netto p?atna Zamawiaj?cemu za 1 km przebiegu pojazdu poni?ej ustalonego limitu, niewykorzystany przebieg) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Op?ata (O) za przebieg pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w (stawka netto p?atna Wykonawcy za 1 km przebiegu pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Koszt za jeden dzie? wynajmu samochod█w przedkontraktowych (CP) / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostarczenia samochod█w kontraktowych (TD) / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W okresie realizacji zam█wienia Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dodatkowego najmu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego o parametrach nie nizszych ni? okre?lone dla zadania nr
   1.  Zaistnienie okoliczno?ci, o kt█rej mowa powy?ej, spowoduje zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u umowy. Zwi?kszenie ilo?ci najmu samochod█w dla przedmiotu zam█wienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi? wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
   2.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez danego Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Najem 3 sztuk fabrycznie nowego samochodu osobowego rocznik 2022 lub 2023
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particuli╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Najem 3 sztuk fabrycznie nowego samochodu osobowego rocznik 2022 lub 2023 o nast?puj?cych parametrach:
   1.  Nadwozie typu sedan 5 ˝ cio osobowe (liczba ta musi wynika? z homologacji)
   2.  Silnik benzynowy o mocy min. 90 kW zasilany benzyn? (pojemno?? oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynika? z jego homologacji)
   3.  Rozstaw osi min. 2700 mm
   4.  D?ugo?? pojazdu min. 4630 mm
   5.  Szeroko?? pojazdu (z lusterkami) min. 1780 mm
   6.  Kolor srebrny lub szary metalizowany
   7.  Lusterka, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia
   8.  Pojemno?? baga?nika min. 471 l bez sk?adania tylnej kanapy
   9.  Automatyczna skrzynia bieg█w 10. Tempomat 11. Elektroniczne systemy zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo (min. ABS, ESP, ASR) 12. Wspomaganie ruszania pod wzniesienie 13. Asystent pasa ruchu 14. Elektromechaniczny hamulec postojowy 15. Elektromechaniczne wspomaganie uk?adu kierowniczego 16. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa?era oraz boczne 17. Przednie ?wiat?a przeciwmg?owe 18. ?wiat?a dzienne w technologii LED 19. Podgrzewane, elektrycznie regulowane i elektrycznie sk?adane lusterka zewn?trzne 20. Czujniki parkowania z przodu i z ty?u 21. Kamera cofania 22. Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa 23. Radio fabryczne sterowane z kolumny kierowniczej, wej?cie USB, 24. System ??czno?ci multimedialnej z aplikacjami w telefonach kom█rkowych(Android Auto, Apple Car Play) 25. G?o?niki z przodu i z ty?u 26. Fotel kierowcy regulowany na wysoko?? 27. Pod?okietniki z przodu i z ty?u 28. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z ty?u 29. Immobiliser ˝ fabryczny 30. Centralny zamek fabryczny zdalnie sterowany 31. Autoalarm 32. Sterowanie alarmem i centralnym zamkiem w kluczyku 33. Komputer pok?adowy 34. Tapicerka ciemna, materia?owa 35. Dywaniki gumowe i welurowe 36. Obr?cze k█? ze stop█w lekkich min. 16 cali 37. Ko?o zapasowe 38. Ga?nica, apteczka pierwszej pomocy, tr█jk?t ostrzegawczy i dwie kamizelki odblaskowe 39. Oferowany samoch█d musi spe?nia? norm? emisji zanieczyszcze? min. Euro 6
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Bonus (B) za przebieg ni?szy ni? limit kilometr█w (stawka netto p?atna Zamawiaj?cemu za 1 km przebiegu pojazdu poni?ej ustalonego limitu, niewykorzystany przebieg) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Op?ata (O) za przebieg pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w (stawka netto p?atna Wykonawcy za 1 km przebiegu pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Koszt za jeden dzie? wynajmu samochod█w przedkontraktowych (CP) / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostarczenia samochod█w kontraktowych (TD) / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W okresie realizacji zam█wienia Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dodatkowego najmu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego o parametrach nie nizszych ni? okre?lone dla zadania nr
   1.  Zaistnienie okoliczno?ci, o kt█rej mowa powy?ej, spowoduje zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u umowy. Zwi?kszenie ilo?ci najmu samochod█w dla przedmiotu zam█wienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi? wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
   2.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez danego Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Najem 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego rocznik 2022 lub 2023
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particuli╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Najem 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego rocznik 2022 lub 2023 o nast?puj?cych parametrach:
   1.  Nadwozie typu sedan 5 ˝ cio osobowe (liczba ta musi wynika? z homologacji)
   2.  Silnik benzynowy o mocy min. 90 kW zasilany benzyn? (pojemno?? oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynika? z jego homologacji)
   3.  Rozstaw osi min. 2700 mm
   4.  D?ugo?? pojazdu min. 4630 mm
   5.  Szeroko?? pojazdu (z lusterkami) min. 1780 mm
   6.  Kolor srebrny lub szary metalizowany
   7.  Lusterka, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia
   8.  Pojemno?? baga?nika min. 471 l bez sk?adania tylnej kanapy
   9.  Manualna skrzynia bieg█w 10. Tempomat 11. Elektroniczne systemy zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo (min. ABS, ESP, ASR) 12. Wspomaganie ruszania pod wzniesienie 13. Asystent pasa ruchu 14. Elektromechaniczny hamulec postojowy 15. Elektromechaniczne wspomaganie uk?adu kierowniczego 16. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa?era oraz boczne 17. Przednie ?wiat?a przeciwmg?owe 18. ?wiat?a dzienne w technologii LED 19. Podgrzewane, elektrycznie regulowane i elektrycznie sk?adane lusterka zewn?trzne 20. Czujniki parkowania z przodu i z ty?u 21. Kamera cofania 22. Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa 23. Radio fabryczne sterowane z kolumny kierowniczej, wej?cie USB, 24. System ??czno?ci multimedialnej z aplikacjami w telefonach kom█rkowych(Android Auto, Apple Car Play) 25. G?o?niki z przodu i z ty?u 26. Fotel kierowcy regulowany na wysoko?? 27. Pod?okietniki z przodu i z ty?u 28. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z ty?u 29. Immobiliser ˝ fabryczny 30. Centralny zamek fabryczny zdalnie sterowany 31. Autoalarm 32. Sterowanie alarmem i centralnym zamkiem w kluczyku 33. Komputer pok?adowy 34. Tapicerka ciemna, materia?owa 35. Dywaniki gumowe i welurowe 36. Obr?cze k█? ze stop█w lekkich min. 16 cali 37. Ko?o zapasowe 38. Ga?nica, apteczka pierwszej pomocy, tr█jk?t ostrzegawczy i dwie kamizelki odblaskowe 39. Oferowany samoch█d musi spe?nia? norm? emisji zanieczyszcze? min. Euro 6
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Bonus (B) za przebieg ni?szy ni? limit kilometr█w (stawka netto p?atna Zamawiaj?cemu za 1 km przebiegu pojazdu poni?ej ustalonego limitu, niewykorzystany przebieg) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Op?ata (O) za przebieg pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w (stawka netto p?atna Wykonawcy za 1 km przebiegu pojazdu powy?ej ustalonego limitu kilometr█w) / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Koszt za jeden dzie? wynajmu samochod█w przedkontraktowych (CP) / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostarczenia samochod█w kontraktowych (TD) / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W okresie realizacji zam█wienia Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dodatkowego najmu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego o parametrach nie nizszych ni? okre?lone dla zadania nr
   1.  Zaistnienie okoliczno?ci, o kt█rej mowa powy?ej, spowoduje zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u umowy. Zwi?kszenie ilo?ci najmu samochod█w dla przedmiotu zam█wienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi? wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
   2.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez danego Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 053-156736
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1-4 Intitul╚:
Najem samochod█w osobowych
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?a przekazana w inny spos█b. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na platformie. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 Najem samochod█w osobowych 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particuliŔres