Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Voitures de police

2021/S 199-519081  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Voitures de police

2021/S 199-519081

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 184-478181)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Sto?eczna Policji
Adresse postale: ul. Nowolipie 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-150
Pays: Pologne
Point(s) de contact: S?awomir Jastrz?bski
Courriel: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl
TÈlÈphone: +48 477237938
Fax: +48 477237642
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.policja.waw.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa samochodÛw osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej

NumÈro de rÈfÈrence: WZP-3488/21/226/T

II.1.2)
Code CPV principal
34114200 Voitures de police

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zawarcie umowy ramowej na dostaw samochodÛw osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 184-478181

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.5

Lot n : 1-4

Au lieu de:

Kryterium jako?ci - Nazwa: WspÛ?czynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 20 Kryterium jako?ci - Nazwa: Zu?ycie energii w litrach na 100 km w warunkach miejskich / Waga: 10 Kryterium jako?ci - Nazwa: Automatyczna skrzynia biegÛw / Waga: 20 Cena - Waga: 50

Lire:

Kryterium jako?ci - Nazwa: WspÛ?czynnik masy pojazdu bazowego do maksymalnej mocy netto silnika / Waga: 20 Kryterium jako?ci - Nazwa: Zu?ycie energii w litrach na 100 km w cyklu mieszanym wed?ug metody WLTP / Waga: 10 Kryterium jako?ci - Nazwa: Automatyczna skrzynia biegÛw / Waga: 20 Cena - Waga: 50

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34114200 - Voitures de police