Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 23/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Voitures de police

2022/S 18-042868  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Voitures de police 2022/S 018-042868 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Sto?eczna Policji Adresse postale: ul. Nowolipie 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-150 Pays: Pologne Point(s) de contact: S?awomir Jastrz?bski Courriel: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 477237938 Fax: +48 477237642 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.policja.waw.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa 5 samochodÛw z nap?dem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ?adowania typu (wall box), sporz?dzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilaj?cej wraz z mon NumÈro de rÈfÈrence: WZP-116/22/8/T
II.1.2) Code CPV principal 34114200 Voitures de police
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 5 samochodÛw z nap?dem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ?adowania typu (wall box), sporz?dzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilaj?cej wraz z monta?em ?adowarek.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311200 Travaux d'installations Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 5 samochodÛw z nap?dem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ?adowania typu (wall box), sporz?dzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilaj?cej wraz z monta?em ?adowarek.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta? w Za??czniku nr 5 do dokumentacji post?powania.
   3.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie udzieli? na dostarczony pojazd min. 24 miesi?cznej r?kojmi oraz gwarancji bez limitu przebiegu kilometrÛw, odpowiednio na: 1) podzespo?y mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na ktÛrym wykonano zabudow? ñ na okres min. 36 miesi?ce bez limitu kilometrÛw lub 36 miesi?cy z limitem min. 100 000 km przebiegu, 2) pow?ok? lakiernicz? ñ na okres min. 36 miesi?cy, 3) perforacj? elementÛw nadwozia ñ na okres min. 72 miesi?ce, 4) akumulatory (baterie) trakcyjne ñ na okres min. 60 miesi?cy, 5) ca?o?? zabudowy i wyposa?enia pojazdu ñ na okres min. 36 miesi?cy, 6) oznakowanie pojazdu ñ na okres min. 60 miesi?cy, - liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protoko?u odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta b?dzie krÛtsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiaj?cego, jako wi???ca dla Stron b?dzie gwarancja udzielona przez Wykonawc?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Moc silnika / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: System hamowania rekuperacyjnego minimum 3 stopniowy / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Pr?dko?? maksymalna / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: Asystent zapobiegania zderzeniu czo?owym z funkcj? wykrywania pieszych / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: System ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: System ostrzegania o poje?dzie w martwym polu / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Asystent jazdy w korku / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Zasi?g przy zasilaniu energi? elektryczn? w mie?cie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 180 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 Ustawy Prawo ZamÛwie? Publicznych zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki (Ö), ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie przedmiotowego zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
OgÛlne warunki umowy wraz z jej mo?liwymi zmianami zosta?y opisane w Rozdz. XIX dokumentacji zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 23/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 23/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 23/02/2022 Heure locale: 10:15 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych na potwierdzenie zgodno?ci oferowanych pojazdÛw z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia
:
1) ?wiadectwo zgodno?ci WE pojazdu bazowego; 2) dokument zawieraj?cy szczegÛ?owy opis oferowanego przedmiotu np. oficjalny katalog wystawiony przez producenta/importera pojazdu, z zaznaczeniem poszczegÛlnych danych technicznych oraz wyposa?enie oferowanego pojazdu bazowego,
   2.  O udzielenie przedmiotowego zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   3.  Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia okre?lonych przez zamawiaj?cego: formularz JEDZ. Od Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, Zamawiaj?cy b?dzie ??da? informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy ñ formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zamawiaj?cy nie wezwie Wykonawcy do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, je?eli: 1) mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, w szczegÛlno?ci rejestrÛw publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotÛw realizuj?cych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaza? w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy ñ formularzu JEDZ, dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych ?rodkÛw; 2) podmiotowym ?rodkiem dowodowym jest o?wiadczenie, ktÛrego tre?? odpowiada zakresowi o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy ñ formularza JEDZ.
   4.  Informacje dotycz?ce wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw wskazane zosta?y w dokumentacji zamÛwienia.
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokumenty, o ktÛrych mowa w rozdz.VII dokumentacji zamÛwienia.
   6.  Zamawiaj?cy nie ??da od wykonawcÛw wniesienia zabezpieczenia wadialnego.
   7.  Informacje w zakresie RODO zosta?y zawarte w Rozdz. XVIII dokumentacji zamÛwienia.
   8.  Informacje dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zosta?y zawarte w Rozdz. XV i XIX dokumentacji zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z dzia?em IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Voitures de policeType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 23/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34114200 - Voitures de police 
45311200 - Travaux d'installations électriques