Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Véhicules de lutte contre l'incendie '?? Dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-ga'?niczych

2024/S 2024-127588  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
127588-2024 - Résultats
Pologne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obslugi i eksploatacji. Zakres zamówienia obejmuje 5 nw. zadan: - Zadanie nr 1 – Lekki samochód ratowniczo – gasniczy; - Zadanie nr 2 – Sredni samochód ratowniczo – gasniczy; - Zadanie nr 3 – Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy – 5m3; - Zadanie nr 4 – Ciezki lotniskowy samochód ratowniczo – gasniczy 8 m3; - Zadanie nr 5 – Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy – 10m3;
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (Wymagania Techniczno-Uzytkowe)
Identifiant de la procédure: 67abcd61-48bb-4b1d-be10-8a4d1892457a
Identifiant interne: 183/2023/D
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania z powodu okolicznosci wskazanych w dokumentach zamówienia.
   2.  Podmiotowe srodki dowodowe oraz oswiadczenia i inne dokumenty wymagane w postepowaniu zostaly okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zamówienia.
   3.  Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiajacy w prowadzonym postepowaniu moze najpierw dokonac badania i oceny zlozonych ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
   4.  Z uwagi na fakt, iz w przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona (w zakresie danego zadania), w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu, Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu nie sa obowiazani do zlozenia wraz z oferta oswiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
   5.  Oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiazany bedzie zlozyc wylacznie Wykonawca, którego oferta zostala najwyzej oceniona.
   6.  Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona w postepowaniu (w zakresie danego zadania), do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia.
   7.  Oferta wykonawcy musi zawierac: druk oferta, formularz cenowy, przedmiotowe srodki dowodowe (okreslone w dokumentach zamówienia), pelnomocnictwo (o ile dotyczy).
   8.  Wykonawca sklada oferte za posrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej zlozenia zostal opisany w dokumentach zamówienia.
   9.  Zamawiajacy, przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp. 10. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Zamówienie udzielane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r.; poz. 1605) zwanej dalej „ustawa Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lekki samochód ratowniczo – gasniczy
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obslugi i eksploatacji. Szczególowe informacje dotyczace ilosci oraz dostaw w poszczególnych latach okreslono w dokumentach zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalaczniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 5 do SWZ – Wymagania Techniczno-Uzytkowe).
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi byc zgodny z Wymaganiami techniczno-uzytkowymi, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieuzywany i nieregenerowany, jednakowej kompletacji (poszczególne pojazdy o takich samych parametrach, wyposazonych w jednakowe uklady, zespoly i podzespoly, elementy itd.), fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku dostawy, dopuszcza sie, zeby podwozie pochodzilo z produkcji z roku poprzedzajacego rok dostawy
Identifiant interne: Zadanie nr 1 -Lekki samochód ratowniczo – gasniczy
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji w ilosciach okreslonych w dokumentach zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spelniac wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
   2.  Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji okreslono w dokumentach zamówienia (projektowanych postanowieniach umowy – zalacznik nr 3 do SWZ). Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jednostki Wojskowe ujete w rozdzielniku stanowiacym dokumenty zamówienia.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace terminu wykonania zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zasady oceny wg. ww. kryterium okreslono w dokumentach zamówienia.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r.; poz. 1605 z pózn. zm)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui exécute le paiement: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui signe le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Sredni samochód ratowniczo – gasniczy
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obslugi i eksploatacji. Szczególowe informacje dotyczace ilosci oraz dostaw w poszczególnych latach okreslono w dokumentach zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalaczniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 5 do SWZ – Wymagania Techniczno-Uzytkowe).
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi byc zgodny z Wymaganiami techniczno-uzytkowymi, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieuzywany i nieregenerowany, jednakowej kompletacji (poszczególne pojazdy o takich samych parametrach, wyposazonych w jednakowe uklady, zespoly i podzespoly, elementy itd.), fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku dostawy, dopuszcza sie, zeby podwozie pochodzilo z produkcji z roku poprzedzajacego rok dostawy
Identifiant interne: Zadanie nr 2 - Sredni samochód ratowniczo – gasniczy
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji w ilosciach okreslonych w dokumentach zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spelniac wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
   2.  Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji okreslono w dokumentach zamówienia (projektowanych postanowieniach umowy – zalacznik nr 3 do SWZ). Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jednostki Wojskowe ujete w rozdzielniku stanowiacym dokumenty zamówienia.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace terminu wykonania zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zasady oceny wg. ww. kryterium okreslono w dokumentach zamówienia.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r.; poz. 1605 z pózn. zm)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy – 5m3
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obslugi i eksploatacji. Szczególowe informacje dotyczace ilosci oraz dostaw w poszczególnych latach okreslono w dokumentach zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalaczniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 5 do SWZ – Wymagania Techniczno-Uzytkowe).
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi byc zgodny z Wymaganiami techniczno-uzytkowymi, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieuzywany i nieregenerowany, jednakowej kompletacji (poszczególne pojazdy o takich samych parametrach, wyposazonych w jednakowe uklady, zespoly i podzespoly, elementy itd.), fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku dostawy, dopuszcza sie, zeby podwozie pochodzilo z produkcji z roku poprzedzajacego rok dostawy
Identifiant interne: Zadanie nr 3 - Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy – 5m3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji w ilosciach okreslonych w dokumentach zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spelniac wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
   2.  Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji okreslono w dokumentach zamówienia (projektowanych postanowieniach umowy – zalacznik nr 3 do SWZ). Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jednostki Wojskowe ujete w rozdzielniku stanowiacym dokumenty zamówienia.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace terminu wykonania zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zasady oceny wg. ww. kryterium okreslono w dokumentach zamówienia.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r.; poz. 1605 z pózn. zm)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui exécute le paiement: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui signe le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Ciezki lotniskowy samochód ratowniczo – gasniczy 8 m3
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obslugi i eksploatacji. Szczególowe informacje dotyczace ilosci oraz dostaw w poszczególnych latach okreslono w dokumentach zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalaczniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 5 do SWZ – Wymagania Techniczno-Uzytkowe).
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi byc zgodny z Wymaganiami techniczno-uzytkowymi, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieuzywany i nieregenerowany, jednakowej kompletacji (poszczególne pojazdy o takich samych parametrach, wyposazonych w jednakowe uklady, zespoly i podzespoly, elementy itd.), fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku dostawy, dopuszcza sie, zeby podwozie pochodzilo z produkcji z roku poprzedzajacego rok dostawy
Identifiant interne: Zadanie nr 4 - Ciezki lotniskowy samochód ratowniczo – gasniczy 8 m3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji w ilosciach okreslonych w dokumentach zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spelniac wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
   2.  Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji okreslono w dokumentach zamówienia (projektowanych postanowieniach umowy – zalacznik nr 3 do SWZ). Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jednostki Wojskowe ujete w rozdzielniku stanowiacym dokumenty zamówienia.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace terminu wykonania zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zasady oceny wg. ww. kryterium okreslono w dokumentach zamówienia.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r.; poz. 1605 z pózn. zm)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy 10 m3
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gasniczych wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obslugi i eksploatacji. Szczególowe informacje dotyczace ilosci oraz dostaw w poszczególnych latach okreslono w dokumentach zamówienia.
   2.  Warunki realizacji zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalaczniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia (zalacznik nr 5 do SWZ – Wymagania Techniczno-Uzytkowe).
   4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi byc zgodny z Wymaganiami techniczno-uzytkowymi, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieuzywany i nieregenerowany, jednakowej kompletacji (poszczególne pojazdy o takich samych parametrach, wyposazonych w jednakowe uklady, zespoly i podzespoly, elementy itd.), fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku dostawy, dopuszcza sie, zeby podwozie pochodzilo z produkcji z roku poprzedzajacego rok dostawy
Identifiant interne: Zadanie nr 5 - Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy 10 m3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji w ilosciach okreslonych w dokumentach zamówienia. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spelniac wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
   2.  Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji okreslono w dokumentach zamówienia (projektowanych postanowieniach umowy – zalacznik nr 3 do SWZ). Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Jednostki Wojskowe ujete w rozdzielniku stanowiacym dokumenty zamówienia.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace terminu wykonania zamówienia okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zasady oceny wg. ww. kryterium okreslono w dokumentach zamówienia.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r.; poz. 1605 z pózn. zm)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui exécute le paiement: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Organisation qui signe le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 19 801 330,90 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Szybicki Sprzet i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki
Offre:
Identifiant de l’offre: Szybicki Sprzet i Zabudowy i Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki - oferta w zakresie zadania nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 056 830,90 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 40/3RBLog/26/2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/01/2024
Date de conclusion du marché: 08/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 056 830,90 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 056 830,90 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MOTO-TRUCK sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: MOTO-TRUCK Sp. z o. o. - oferta w zakresie zadania nr 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 5 152 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 45/3RBLog/26/2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 152 000,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée5 152 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SZCZESNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Szczesniak Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. - oferta w zakresie zadania nr 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 13 592 500,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 38/3RBLog/26/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: 3 Regionalna Baza Logistyczna
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse13 592 500,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée13 592 500,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Numéro d’enregistrement: 121390415
Adresse postale: ul. Montelupich 3  
Ville: Kraków
Code postal: 30-901
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Point de contact: Agata Modrzewska
Adresse électronique: a.modrzewska@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261137784
Adresse internet: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/3rblog/
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Adresse internet: www.gov.pl/web/uzp
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Szybicki Sprzet i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 301287678
Adresse postale: ul. Lipowa 10  
Ville: Kozieglowy
Code postal: 62-028
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Adresse électronique: szybicki@szybicki.com.pl
Téléphone: 616540300
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: SZCZESNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 241073251
Adresse postale: ul. Bestwinska 105A  
Ville: Bielsko-Biala
Code postal: 43-346
Subdivision pays (NUTS): Bielski (PL225)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@psszczesniak.pl
Téléphone: 338273411
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: MOTO-TRUCK sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 382091601
Adresse postale: ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego 270  
Ville: Kielce
Code postal: 25-116
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@mototruck.com
Téléphone: +48530254831
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 82b11abd-acb6-4831-a101-df1b5b7b88a5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 28/02/2024 13:43:22 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 127588-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie