Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Véhicules de lutte contre l'incendie : Przetarg nieograniczony na :Dostaw'? samochodów ratowniczo : ga'?niczych oraz samochodów kwatermistrzowskich'?'

2024/S 2024-083868  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83868-2024 - Résultats
Pologne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Przetarg nieograniczony na „Dostawe samochodów ratowniczo – gasniczych oraz samochodów kwatermistrzowskich”
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Przetarg nieograniczony na „Dostawe samochodów ratowniczo – gasniczych oraz samochodów kwatermistrzowskich”
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo - gasniczych oraz samochodów kwatermistrzowskich z podzialem na nastepujace czesci: 1) Dostawa 2 sztuk ciezkich samochodów ratowniczo - gasniczych 6x6, 3 sztuk samochodów kwatermistrzowskich 6x6 oraz 1 sztuki samochodu kwatermistrzowskiego 4x4; 2) Dostawa 4 sztuk ciezkich samochodów ratowniczo - gasniczych 4x4; 3) Dostawa 4 sztuk ciezkich samochodów ratowniczo - gasniczych 4x4. Postepowanie (w zakresie wszystkich 3 czesci zamówienia) zostalo uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych, tj. w postepowaniu wystapila niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ww. wada dotyczy zastosowania niewlasciwych formularzy do publikacji ogloszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE.
Identifiant de la procédure: 642a7623-9d02-4184-a095-ea9ed6353537
Avis précédent: 753807-2023
Identifiant interne: WL.2371.21.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 31521320 Torches, 32236000 Radiotéléphones, 34114000 Véhicules à usage spécial, 34144200 Véhicules des services de secours, 34144213 Véhicules d'incendie, 34930000 Équipement maritime, 42122110 Pompes pour la lutte contre l'incendie, 42415110 Chariot élévateurs, 43812000 Matériel de sciage, 44482100 Tuyaux d'incendie, 38651600 Appareils photographiques numériques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Samochody beda uzytkowane przez jednostki organizacyjne PSP z terenu woj. lubelskiego, tj.: Czesc I – Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy 6x6 (1 szt.) – KM PSP Chelm; Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy 6x6 (1 szt.) – KP PSP Hrubieszów; Samochód kwatermistrzowski 6x6 (1 szt.) – KP PSP Bilgoraj; Samochód kwatermistrzowski 6x6 (1 szt.) – KP PSP Ryki. Samochód kwatermistrzowski 6x6 (1 szt.) – KP PSP Tomaszów Lub.; Samochód kwatermistrzowski 4x4 (1 szt.) – KM PSP Lublin. Czesc II - Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – Osrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Bilgoraj; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Lubartów; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Leczna. Czesc III - Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KM PSP Lublin; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Radzyn Podl.; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Ryki; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KM PSP Biala Podl.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 16 341 463,41 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc I zamówienia
Description: Przedmiotem Czesci I zamówienia jest dostawa 2 sztuk ciezkich samochodów ratowniczo - gasniczych 6x6, 3 sztuk samochodów kwatermistrzowskich 6x6 oraz 1 sztuki samochodu kwatermistrzowskiego 4x4.
Identifiant interne: WL.2371.21.2023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Samochody bedace przedmiotem Czesci I beda uzytkowane przez nastepujace jednostki organizacyjne PSP z terenu woj. lubelskiego, tj.: Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy 6x6 (1 szt.) – KM PSP Chelm; Ciezki samochód ratowniczo – gasniczy 6x6 (1 szt.) – KP PSP Hrubieszów; Samochód kwatermistrzowski 6x6 (1 szt.) – KP PSP Bilgoraj; Samochód kwatermistrzowski 6x6 (1 szt.) – KP PSP Ryki. Samochód kwatermistrzowski 6x6 (1 szt.) – KP PSP Tomaszów Lub.; Samochód kwatermistrzowski 4x4 (1 szt.) – KM PSP Lublin.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 04/03/2024
Durée: 4 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 585 365,85 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena calkowita brutto [CCB] - 60%
Description: Cena calkowita brutto [CCB] - 60%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 6x6 [OGCSRG6X6]
Description: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 6x6 [OGCSRG6X6] - 19%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 19

Critère:
Type: Qualité
Nom: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na samochód kwatermistrzowski 6x6 [OGSK6X6]
Description: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na samochód kwatermistrzowski 6x6 [OGSK6X6] - 16%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 16

Critère:
Type: Qualité
Nom: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na samochód kwatermistrzowski 4x4 [OGSK4X4]
Description: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na samochód kwatermistrzowski 4x4 [OGSK4X4] - 5%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy PZP.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Organem wlasciwym w sprawach odwolan jest Krajowa Izba Odwolawcza.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia W Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych, zwanego dalej „sadem zamówien publicznych”. 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego. 13. Skarge kasacyjna moze wniesc strona oraz Prezes UZP. Przepisy czesci pierwszej ksiegi pierwszej tytulu VI dzialu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie. 14. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do srodków ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcom stosuje sie przepisy Dzialu IX ustawy PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc II zamówienia
Description: Przedmiotem Czesci II zamówienia jest dostawa 4 sztuk ciezkich samochodów ratowniczo - gasniczych 4x4.
Identifiant interne: WL.2371.21.2023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Samochody bedace przedmiotem Czesci II beda uzytkowane przez nastepujace jednostki organizacyjne PSP z terenu woj. lubelskiego, tj.: Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – Osrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Bilgoraj; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Lubartów; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Leczna.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 04/03/2024
Durée: 4 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 878 048,78 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena calkowita brutto [CCB]
Description: Cena calkowita brutto [CCB] - 60%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 [OGCSRG4X4]
Description: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 [OGCSRG4X4] - 40%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy PZP.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Organem wlasciwym w sprawach odwolan jest Krajowa Izba Odwolawcza.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia W Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych, zwanego dalej „sadem zamówien publicznych”. 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego. 13. Skarge kasacyjna moze wniesc strona oraz Prezes UZP. Przepisy czesci pierwszej ksiegi pierwszej tytulu VI dzialu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie. 14. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do srodków ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcom stosuje sie przepisy Dzialu IX ustawy PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc III zamówienia
Description: Przedmiotem Czesci III zamówienia jest dostawa 4 sztuk ciezkich samochodów ratowniczo - gasniczych 4x4.
Identifiant interne: WL.2371.21.2023/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Samochody bedace przedmiotem Czesci III beda uzytkowane przez nastepujace jednostki organizacyjne PSP z terenu woj. lubelskiego, tj.: Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KM PSP Lublin; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Radzyn Podl.; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KP PSP Ryki; Ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 – KM PSP Biala Podl.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 04/03/2024
Durée: 4 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 878 048,78 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena calkowita brutto [CCB]
Description: Cena calkowita brutto [CCB] - 60%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji powyzej 24 miesiecy na ciezki samochód ratowniczo - gasniczy 4x4 [OGCSRG4X4]
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy PZP.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Organem wlasciwym w sprawach odwolan jest Krajowa Izba Odwolawcza.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia W Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych, zwanego dalej „sadem zamówien publicznych”. 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego. 13. Skarge kasacyjna moze wniesc strona oraz Prezes UZP. Przepisy czesci pierwszej ksiegi pierwszej tytulu VI dzialu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie. 14. W zakresie niewskazanym w niniejszej sekcji, do srodków ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcom stosuje sie przepisy Dzialu IX ustawy PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
Numéro d’enregistrement: 7120105142
Département: Wydzial Logistyki
Adresse postale: ul. Strazacka 7  
Ville: Lublin
Code postal: 20-012
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Point de contact: Wydzial Logistyki
Adresse électronique: zampub@kwpsp.lublin.pl
Téléphone: +48 815351248
Télécopieur: +48 815329700
Adresse internet: https://www.straz.lublin.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: ZETO Lublin Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 7120156688
Département: Pomoc techniczna
Adresse postale: ul. Diamentowa 2  
Ville: Lublin
Code postal: 20-447 Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Point de contact: Pomoc techniczna
Adresse électronique: pomoc@zeto.lublin.pl
Téléphone: +48 817184227
Télécopieur: +48 815255052
Adresse internet: https://zetolublin.pl
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Biuro Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/epuap
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 5262883664
Département: Samodzielny Wydzial ds. Sadu Polubownego
Adresse postale: ul. Hoza 76/78  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Samodzielny Wydzial ds. Sadu Polubownego
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Télécopieur: +48 226958111
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fc7cccf5-3d12-41d6-935a-570d9095ef36 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 13:26:33 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83868-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie