Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2023
Date de péremption : 24/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Véhicules à moteur

2023/S 19-051604  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2023 S19 Pologne-?ód?: Véhicules à moteur 2023/S 019-051604 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Us?ugowo-Produkcyjny Lasów Pa?stwowych Adresse postale: ul. Legionów 113 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 91-073 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Bodzioch Courriel: zup@lodz.lasy.gov.pl Téléphone: +48 426322647 Fax: +48 426325841 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zup.lodz.lasy.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/zup_lasy_lodz Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/zup_lasy_lodz
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa samochodów dla Jednostek Lasów Pa?stwowych Numéro de référence: NS.270.30.2022
II.1.2) Code CPV principal 34100000 Véhicules à moteur
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dla Jednostek Lasów Pa?stwowych. Opis techniczny dla ka?dej z cz??ci zosta? zawarty w za??czniku nr 2 do SWZ - cz??? 1, w za??czniku nr 2a do SWZ - cz??? 2, w za??czniku nr 2b do SWZ - cz???
   3.  Warunki realizacji zamówienia zawarto w Za??czniku nr 6 do SWZ - projekt umowy. Przedmiot zamówienia zosta? opisany kodem CPV: 34100000-8 Pojazdy silnikowe Zamawiaj?cy podzieli? przedmiot zamówienia na 3 cz??ci: CZ??? I - Dostawa samochodów typu Pick-up - 20 sztuk CZ??? II - Dostawa samochodów 8 osobowych z nap?dem 4x4 - 10 sztuk CZ??? III - Dostawa samochodów 8 osobowych z nap?dem na jedn? o? - 10 sztuk
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Zamawiaj?cy dopuszcza zawarcie jednej umowy na wi?cej ni? jedna cz??? zamówienia z danym Wykonawc?, w przypadku gdy zostanie wybrana oferta wykonawcy, który z?o?y najkorzystniejsz? ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamówienia.Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedn?, kilka lub wszystkie dowolnie wybrane cz??ci zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ??? I - Dostawa samochodów typu Pick-up
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 Véhicules à moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dla Jednostek Lasów Pa?stwowych. Opis techniczny zosta? zawarty w za??czniku nr 2 do SWZ - cz???
   1.  Warunki realizacji zamówienia zawarto w Za??czniku nr 6 do SWZ - projekt umowy. CZ??? I - Dostawa samochodów typu Pick-up - 20 sztuk
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 40,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy oraz w terminach w niej przewidzianych, w przypadku wyczerpania ilo?ci wskazanych w formularzu ofertowym, Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy dostawy pojazdów b?d?cych przedmiotem zamówienia ("Opcja"). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia dostaw obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prawo Opcji zosta?o opisane w projekcie umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz??? 1: 35 000,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ??? II - Dostawa samochodów 8 osobowych z nap?dem 4x4
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 Véhicules à moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dla Jednostek Lasów Pa?stwowych. Opis techniczny zosta? zawarty w za??czniku nr 2a do SWZ - cz???
   2.  Warunki realizacji zamówienia zawarto w Za??czniku nr 6 do SWZ - projekt umowy. CZ??? II - Dostawa samochodów 8 osobowych z nap?dem 4x4 - 10 sztuk
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 40,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy oraz w terminach w niej przewidzianych, w przypadku wyczerpania ilo?ci wskazanych w formularzu ofertowym, Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy dostawy pojazdów b?d?cych przedmiotem zamówienia ("Opcja"). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia dostaw obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prawo Opcji zosta?o opisane w projekcie umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz??? 2: 25 000,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ??? III - Dostawa samochodów 8 osobowych z nap?dem na jedn? o?
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 Véhicules à moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dla Jednostek Lasów Pa?stwowych. Opis techniczny zosta? zawarty w za??czniku nr 2b do SWZ - cz???
   3.  Warunki realizacji zamówienia zawarto w Za??czniku nr 6 do SWZ - projekt umowy. CZ??? III - Dostawa samochodów 8 osobowych z nap?dem na jedn? o? - 10 sztuk
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 40,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy oraz w terminach w niej przewidzianych, w przypadku wyczerpania ilo?ci wskazanych w formularzu ofertowym, Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy dostawy pojazdów b?d?cych przedmiotem zamówienia ("Opcja"). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia dostaw obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prawo Opcji zosta?o opisane w projekcie umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz??? 3: 20 000,00 PLN
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spe?niaj? warunki opisane w pkt III.1.3) og?oszenia;
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawach okre?lonych w art.109 ustawy Pzp.
   3.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? równie? Wykonawców: a. wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, b. wymienionych w artykule 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, wprowadzonym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022).
   4.  Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym.
   5.  Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej.
   6.  Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
   7.  Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej.
   8.  Zamawiaj?cy precyzuje warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci zawodowej - opisany w pkt III.1.3) og?oszenia.
   9.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych okre?lonych poni?ej: A. W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej zamawiaj?cy ??da dokumentów opisanych w pkt III.1.3) og?oszenia B. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ? wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wnioskuo dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy odst?puje od precyzowania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej zamawiaj?cy ??da - dotyczy cz??ci 1-3: - wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, warto?ci, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zosta?y wykonane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; * UWAGA: Okres wyra?ony w latach liczy si? wstecz od dnia w którym up?ywa termin sk?adania ofert. Je?eli wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. a), dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy precyzuje warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci zawodowej: Dotyczy ka?dej cz??ci (1-3) Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci zawodowej, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona? zamówienie/a na dostaw? samochodu/ów o warto?ci 400 000,00 PLN brutto*. UWAGA: *Poprzez warto?? zamówienia Zamawiaj?cy rozumie warto?? zawartej umowy pomi?dzy Wykonawc? i innym podmiotem lub warto?? dostaw/zamówie? ??cznych wykonanych na rzecz jednego podmiotu. Warunek jednakowy w przypadku sk?adania oferty na jedn? lub kilka cz??ci zamówienia. Wykonawca sk?adaj?cy ofert? na kilka cz??ci mo?e wykaza? si? tym samym do?wiadczeniem. Dla potrzeb oceny spe?niania warunków okre?lonych powy?ej, je?li warto?ci zostan? podane w walutach innych ni? PLN, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs PLN dla tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania og?oszenia. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia warunek w zakresie zdolno?ci zawodowej musi spe?ni? jeden z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia samodzielnie. Analogicznie w przypadku polegania na zdolno?ci zawodowej podmiotu trzeciego to podmiot trzeci musi wykaza? spe?nienie tego warunku samodzielnie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z za??czonym projektem umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/02/2023 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/05/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/02/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego platformazakupowa.pl, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Do oferty Wykonawca do??cza o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego JEDZ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie zgodno?ci oferowanego pojazdu z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
   3.  Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej za po?rednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zup_lasy_lodz (strona prowadzonego post?powania).
   4.  Na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
   5.  Sposób sporz?dzenia podmiotowych ?rodków dowodowych, przedmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze? musi by? zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy.
   6.  Pozosta?e informacje dot. post?powania (w tym sk?adania dokumentów przez wykonawców, wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie), których ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków poszczególnych sekcji niniejszego formularza nie mo?na by?o w nim umie?ci?, znajduj? si? w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z za??cznikami udost?pnianej na stronie prowadzonego post?powania. https://platformazakupowa.pl/pn/zup_lasy_lodz
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. 12. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: URZ?D ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2023 Dostawa samochodów dla Jednostek Lasów Pa?stwowych 24/02/2023 26/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - Véhicules à moteur