Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 31/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych:Autobus publics

2023/S 97-302898  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Wa?brzych: Autobus publics

2023/S 097-302898

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 037-109963)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wa?brzych- Miasto na Prawach Powiatu- Zarz?d DrÛg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
NumÈro national d'identification: 886 25 84 003
Adresse postale: ul. Matejki 1
Ville: Wa?brzych
Code NUTS: PL517 Wa?brzyski
Code postal: 58-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Plesner
Courriel: a.plesner@um.walbrzych.pl
TÈlÈphone: +48 746444970
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.um.walbrzych.pl
Adresse du profil díacheteur: https://www.um.walbrzych.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa 20 sztuk autobusÛw elektrycznych zasilanych wodorem

NumÈro de rÈfÈrence: DU.260.5.2023

II.1.2)
Code CPV principal
34121100 Autobus publics

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 20 fabrycznie nowych, niskopod?ogowych, przyjaznych ?rodowisku autobusÛw miejskich standardowych o nap?dzie elektrycznym zasilanych ogniwami wodorowymi i d?ugo?ci w przedziale 11,8 ñ 12,2 m. Za fabrycznie nowy autobus uznaje si? pojazd wyprodukowany nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed dat? dostawy danej partii zamÛwienia i nieeksploatowany (przebieg autobusu w momencie dostawy nie wy?szy ni? 500 km). Oferowane autobusy musz? by? jednej marki, identyczne pod wzgl?dem konstrukcyjnym, parametrÛw technicznych oraz kompletacji i wyposa?enia. ZamÛwienie jest finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z po?yczki z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Program priorytetowy NFO?iGW pt. Zielony transport publiczny Przedsi?wzi?cie: Wa?brzyski Autobus Wodorowy

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 037-109963

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 21/09/2023

Lire:

Date: 27/09/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa 20 sztuk autobusÛw elektrycznych zasilanych wodorem 31/05/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques