Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych: Implants orthopédiques

2022/S 52-135175  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Wa?brzych: Implants orthopédiques 2022/S 052-135175 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Soko?owskiego Adresse postale: ul. Soko?owskiego 4 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL Polska Code postal: 58-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zamówie? Publicznych i Zaopatrzenia Courriel: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl Téléphone: +48 746489700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdrowie.walbrzych.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej Numéro de référence: Zp/57/PN-57/21
II.1.2) Code CPV principal 33183100 Implants orthopédiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej Liczba pakietów - 32
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 024 905.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezy stawu biodrowego I
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 150szt
   1.  G?owa- o ?rednicy 32 mm i 36 mm ze stopu tytanowego pokryta ok?adzin? ceramiczn? w 4 d?ugo?ciach szyjki. 100szt
   2.  G?owa- ceramiczna o ?rednicy 32 mm i 36 mm odpowiednio do rosn?cej ?rednicy panewki w trzech d?ugo?ciach szyjki. 50szt
   3.  Panewka bezcementowa w kszta?cie sp?aszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla u?atwienia osteointegracji, z trzema otworami do ?rub stabilizuj?cych, wyposa?ona fabrycznie w za?lepki do ?ródoperacyjnego usuni?cia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. Wymiennie: Panewka bezcementowa w kszta?cie sp?aszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze ko?ci g?bczastej dla u?atwienia osteointegracji, z trzema otworami do ?rub stabilizuj?cych, wyposa?ona fabrycznie w za?lepki do ?ródoperacyjnego usuni?cia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. 120szt
   4.  Panewka bezcementowa w kszta?cie sp?aszczonej hemisfery typu press-fit multihole wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze ko?ci g?bczastej dla u?atwienia osteointegracji, z otworami do ?rub stabilizuj?cych na ca?ym obwodzie panewki, wyposa?ona fabrycznie w za?lepki do ?ródoperacyjnego usuni?cia, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. 30szt
   5.  Panewka dwumobilna- bezcementowa, antyluksacyjna w 12 rozmiarach o ?rednicy zewn?trznej 42 mm-64 mm ze skokiem co 2 mm, wykonana ze stopu CoCrMo pokryta tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem. W komplecie g?owa wykonana z polietylenu z wit. E o ?rednicy 22 mm, 28 mm i 32 mm rosn?cej wraz ze ?rednica panewki 25szt
   6.  Spacery do uzupe?niania ubytków kostnych w panewce; wykonane ze stopu tytanowego o strukturze ko?ci g?bczastej dla poprawy osteointegracji (beleczki w strukturze spacera o ?rednicy 330-390 µm. Spacery dost?pne w trzech wysoko?ciach 10mm, 15mm i 20mm dla ka?dej z czterech ?rednic (54mm, 58mm, 62mm i 66mm). 10szt
   7.  Trzpie?- prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowat? ok?adzin? tytanow? i dodatkowo hydroksyapatytem na ca?ej d?ugo?ci, dost?pny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, k?t CCD 138° dodatkowo dost?pno?? trzpienia lateralizowanego (offset). 80szt
   8.  Trzpie? bezcementowy typu "short stem", wykonany ze stopu tytanowego, zw??aj?cy si? dystalnie, prosty (nie anatomiczny), prostok?tny w przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2 proksymalnej cz??ci porowat? ok?adzin? tytanow? i dodatkowo hydroksyapatytem, w cz??ci dystalnej polerowany. Dost?pny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej 130°i lateralizowanej 125°(high offset), sto?ek 12/14. 40szt
   9.  Trzpie? prosty, uniwersalny, bezko?nierzowy o przekroju prostok?tnym, wykonany ze stopu tytanowego, bezcementowy, pokryty w 2/3 cz??ci proksymalnej porowat? ok?adzin? tytanow? i dodatkowo hydroksyapatytem, dost?pny w d?ugo?ciach trzpieni od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzd?u?nymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, k?t CCD 133°- 30szt 10. Wk?ad panewki- polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem dla g?ów 32, 36 mm odpowiednich do rosn?cej ?rednicy panewki 110szt 11. Wk?ad panewki- ceramiczny- biolox delta dla g?ów 32,36 mm odpowiednich do rosn?cej ?rednicy panewki. 40szt 12. Jednorazowe ostrze pi?y oscylacyjnej grubo?? ci?cie od 0,9 do 1,47, szeroko?? ci?cia od 19 do 23 mm 150szt 13. ?ruby tytanowe mocuj?ce panewk? o ?rednicy 6,5 mm 30szt 14. Wk?adka metalowa do panewki bezcementowej, wykonana ze stopu CoCrMo z ok?adzin? hypoalergiczn? pozwalaj?ca na...... W zwi?zku z ograniczeniami w standardowych formularzach s?u??cych do publikacji og?osze? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej - dalszy szczegó?owy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje si? w SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza stawu biodrowego II
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Lp. Nazwa produktu Ilo?? szt. 12 m-cy Endoproteza stawu biodrowego /trzpie? przynasadowy/ 120szt 1 G?owa- ?rednica od 32mm do 40mm w czterech rozmiarach. 15szt 2 Glowa polietylenowa panewki dwumobilnej . G?owa z witamina E dla g?ów metalowych w rozmiarze 22,2 mm oraz 28 mm. G?owy rosn?ce dla panewek od 46mm do 72 mm-30szt 3 Glowa metalowa, konus 12/14 mm z ko?nierzem ochronnym redukuj?cym mo?liwo?? ?cierania si? g?owy polietylenowej o konus tzrpienia protezy . G?owa o ?r 28 mm w rozmiarze S,L,M-10szt 4 G?owa metalowa , konus 12/14 mm ?rednica g?owy 22,2 mm w rozmiarze M,L oraz 28 mm,32mm, 36 mm, 40 mm w rozmiarze S,M,L,XL,XXL-110szt 5 Panewka pierwotna bezcementowa , w wersji typ ; bezotworowy lub 3,5,7 otworowy , zamiennie do wyboru przez operatora dostepna w rozmiarach 40 do 70 mm .Konus 12/14 mm-120szt 6 Trzpie? bezcementowy, krótki przynasadowy, oszcz?dzaj?cy ko?? szyjki udowej, w 2/3 napylany dwu warstwowo, w min 8 rozmiarach o k?cie szyjkowym 120 st., 130 st., 135 st. Sto?ek konusa 12/14 mm-60szt 7 Trzpie? bezcementowy krótki stabilizowany w cz??ci kr?ta?owej , mocowany przynasadowo wykonane z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) w cz??ci proksymalnej pokryte porowat? pow?ok? z czystego tytanu. Trzpie? w kszta?cie potrójnego sto?ka o d?ugo?ci od 119,50 do 141,50 mm z polerowan? ko?cówk?, w 12-u rozmiarach dla ka?dej z 3 wersji k?ta szyjkowo- trzonowego (k?t CCD) 122° ,132° i 142° , konus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach-60szt 8 Wk?ad ceramiczny- symetryczny dla g?ów rosn?cych wraz z rozmiarem panewki od 28 mm do 40 mm w??cznie, dost?pne dla panewek bezcementowych od 44 do 70 mm.-15szt 9 Wk?ad polietylenowy do panewki pirerwotnej z witamin? E , w wersji symetrycznej, ?ciana tylna , asymetrycznej dla g?ów 22,2 mm , 28 mm , 32 mm , 36 mm , 40 mm . Wk?ady rosn?ce wraz z rozmiarem panewki-90szt 10 Wk?ad metalowy dla g?ów panewki dwumobilnej . Wk?ad metalowy pokryty pow?ok? ochronn? eliminuj?c? kontakt metal/metal dla panewek w rozmiarze 46 mm do 72 mm- 30szt 11 ?ruba rygluj?ca do panewki bezcementowej-50szt 12 Jednorazowe ostrze pi?y oscylacyjnej: grubo?? od 0,9 mm do 1,47 mm, szeroko?? ci?cia od 19 mm do 23 mm-120szt Do ka?dego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz system nap?dów akumulatorach / oddzielnie nap?d do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie pi?a oscylacyjna/. Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdowa? si? na terenie Szpitala przez ca?y okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ....... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza stawu biodrowego III
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt. 12 m-cy Endoproteza stawu biodrowego-50szt 1 Trzpie? prosty, proporcjonalny, o kszta?cie klina dost?pny w 2 opcjach kata szyjkowo-trzonowego (132° i 127°) i 12 rozmiarach dla ka?dego k?ta. Trzpie? o zmiennej krzywi?nie przy?rodkowej-50szt 2 Panewka bezcementowa typu press-fit w 2 opcjach: pe?na i otworowa (3-5 otworów na ?ruby) w rozmiarach od 44 do 66mm (12 rozmiarów skalowanych co 2mm) z wbudowanym brze?nym pressfitem o warto?ci 1,8mm-35szt 3 Panewka pierwotna, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imituj?cy ko?? g?bczast?, umo?liwiaj?cy przerost tkank? kostn? wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegracja panewki. Wspó?czynnik tarcia 1,2; porowato?? panewki wynosi 76%. Dost?pna w opcji pe?nej i otworowej do dodatkowej fiksacji ?rubami. Panewka w rozmiarach zewn?trznych od 42 do 66 mm, w opcji wielootworowej do 72 mm. Mo?liwo?? zastosowania g?owy 36 mm ju? od panewki 48 mm-15szt 4 Wk?ady polietylenowe z polietylenu bez dodatków organicznych, o zwi?kszonej wytrzyma?o?ci mechanicznej i oksydacyjnej dzi?ki procesowi radiacji i wy?arzaniu; ?rednica wewn?trzna dla g?ów 32mm, 36mm, 40mm, 44mm-40szt 5 Wk?ady ceramiczne, wielko?? wewn?trzna na g?ow? zale?na od ?rednicy panewki, rosn?ca wraz z panewk?; ceramika zabezpieczona zewn?trznym metalowym okuciem-10szt 6 Wk?adki chromokobaltowe do implantacji w panewk? bezcementow? z pozycji 2 przeznaczone do artykulacji w uk?adzie g?owa polietylenowa zewn?trzna plus g?owa wewn?trzna metalowa b?d? ceramiczna. G?owa polietylenowa w rozmiarach zewn?trznych 42 do 64 dla g?ów wewn?trznych 22- 28. Wk?adka chromokobaltowa do panewki o ?rednicy od 44 mm. przeznaczone do artykulacji dwumobilnej z czasz? polietylenow? oraz g?ow? metalow? 28mm. Zestaw: wk?ad metalowy, czasza polietylenowa, g?owa metalowa-20szt 7 G?owy metalowe CrCo o powierzchni wyg?adzonej dzi?ki napylaniu jonami azotu; w rozmiarach 36mm, 40mm, 44mm w minimum 3 d?ugo?ciach szyjki-30szt 8 G?owy ceramiczne w rozmiarach 28-32-36mm w 3 d?ugo?ciach szyjki-20szt 9 ?ruby panewkowe w d?ugo?ciach 16-20-25-30-35-40-45-50mm o ?rednicy 6,5mm-40szt 10 ostrza pi?y oscylacyjnej-50szt 11 System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupe?niania ubytków kostnych w obr?bie panewki stawu biodrowego. System umo?liwiaj?cy zastosowanie zarówno z sferyczn? panewk? bezcementow? jak i z implantami cementowanymi.-5szt Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi); Implanty w kszta?cie pó?ksi??yca umo?liwiaj?ce ich stabilizacj? w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielko?ciach: od 46 mm ?rednicy zewn?trznej do 66 mm ?rednicy zewn?trznej, o skoku co 4 mm. ?rednica wewn?trzna ka?dego implantu jest o 2 mm mniejsza od ?rednicy zewn?trznej. Ka?dy rozmiar posiada wersje w 3 wielko?ciach: 15 mm, 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposa?one s? w otwory pod druty Kirchnera o ?rednicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod ?ruby tytanowe do stabilizacji augmentów . ?ruby tytanowe o ?rednicy
   6. 5 mm mog? by? dzi?ki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod k?tem 18 stopni, niezale?nie w ka?dym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zale?no?ci od rozmiaru Do ka?dego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz system nap?dów akumulatorach / oddzielnie nap?d do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie pi?a oscylacyjna/. Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdowa? si? na terenie Szpitala przez ca?y okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezy stawu kolanowego I
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy
   1. Endoproteza stawu kolanowego- bezcementowa hypoalergiczna, modularna
:
50szt - cz??? udowa- anatomiczna (prawa i lewa), wykonana ze stopu CoCrMo pokryta ok?adzin? ceramiczn? w 5 rozmiarach. Mocowanie typu press-fit z dodatkow? warstw? hydroksyapatytu -50szt - cz??? piszczelowa- uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokrytej ok?adzin? ceramiczn?. Mocowanie typu press-fit z dodatkow? warstw? hydroksyapatytu. Mo?liwo?? zastosowania trzpieni przed?u?aj?cych do cz??ci piszczelowej -50szt - wk?adka polietylenowa typu rotating platform o grubo?ci 10/12,5/15/17,5/20mm -50szt - trzpie? przed?u?aj?cy w trzech d?ugo?ciach 25, 50 i 75mm pokryty ok?adzin? ceramiczn? -15szt
   2.  Endoproteza stawu kolanowego- cementowa modularna:40szt - cz??? udowa- anatomiczna (prawa i lewa), wykonana ze stopu CoCrMo pokryta ok?adzin? ceramiczn? w 5 rozmiarach. W opcji z zachowaniem lub wyci?ciem wi?zad?a krzy?owego tylnego -40szt - cz??? piszczelowa- uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokrytej ok?adzin? ceramiczn?. Mo?liwo?? zastosowania trzpieni przed?u?aj?cych do cz??ci piszczelowej -40szt - wk?adka polietylenowa typu rotating platform o grubo?ci 10/12,5/15/17,5/20mm dla opcji z zachowaniem i wyci?ciem PCL- 40szt - cement kostny z antybiotykiem pakowany 2x 40g o ?redniej g?sto?ci do mieszania pró?niowego zawieraj?cy barwnik dla odró?nienia od struktur tkankowych -40szt - komponent rzepki cementowy w 4 rozmiarach -10szt 3 Jednorazowe ostrze pi?y oscylacyjnej: grubo?? od 0,9 mm do 1,47 mm, szeroko?? ci?cia od 19 mm do 23 mm -90szt Do ka?dego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz system nap?dów akumulatorach / oddzielnie nap?d do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie pi?a oscylacyjna/. Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdowa? si? na terenie Szpitala przez ca?y okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezy stawu kolanowego II
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy Endoproteza k?ykciowa stawu kolanowego: 40szt. - wersja cementowana - 20szt. - wersja bezcementowa:20szt Element udowy jednopromieniowy w p?aszczy?nie strza?kowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesion? o 7° przedni? cz??ci? zapobiegaj?c? tzw. notching; w 8 rozmiarach dla ka?dej ze stron. Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z mo?liwo?ci? dokr?cenia przed?u?ek cementowych i zastosowania bloczków uzupe?niaj?cych ubytki kostne. Przed?u?ki cementowe o ?rednicach 9mm, 12mm i 15mm. I w d?ugo?ciach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupe?niaj?ce ubytki kostne o grubo?ciach 5mm i 10mm. Wk?adka z polietylenu o zwi?kszonej odporno?ci na utlenianie i wytrzyma?o?ci mechanicznej wzgl?dem standardowych polietylenów crosslinkowanych, bez dodatków organicznych: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tyln? stabilizacj?), - CS (o zwi?kszonej stabilizacji w p?aszczy?nie czo?owej), Wszystkie wk?adki blokowane obwodowo o geometrii zapewniaj?cej poruszanie si? elementu udowego po ?uku rotacyjnym bez konieczno?ci opcji mobile bearing o grubo?ciach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS. Opcjonalnie dost?pne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan ko?lawych; Dost?pna p?yta piszczelowa w ca?o?ci wykonana z polietylenu w 4 grubo?ciach zarówno w wersji PS jak i CS Ostrza pi?y oscylacyjnej -40szt Do ka?dego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz system nap?dów akumulatorach / oddzielnie nap?d do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie pi?a oscylacyjna/. Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdowa? si? na terenie Szpitala przez ca?y okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezy stawu kolanowego III
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt. 12 m-cy
   1. Endoproteza stawu kolanowego Modularna, bezcementowa i cementowa - 60szt - cz??? udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana ze stopu CoCr przynajmniej w 12 rozmiarach dla ka?dej ze stron.-60szt - cz??? piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu CoCr, modularna (nie zwi?zana na sta?e z wk?adk? polietylenow?) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z mo?liwo?ci? zastosowania elementów przed?u?aj?cych do kana?u ?ródszpikowego oraz podk?adek do rewizji ubytków kostnych o grubo?ciach -60szt - cz??? udowa antyalergiczna anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR/PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 12 rozmiarach dla ka?dej ze stron -5szt - cz??? piszczelowa antyalergiczna dla wersji CR/PS , wykonana z chromokobaltu, modularna (nie zwi?zana na sta?e z wk?adk? polietylenow?) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z mo?liwo?ci? zastosowania elementów przed?u?aj?cych do kana?u ?ródszpikowego oraz podk?adek augumentacyjnych ubytków ko?ci piszczelowej -5szt - wk?ad polietylenowy realizuj?cy 3 stopniowe ty?opochylenie dla wersji CR - standard , PS - tylnostabilizowanej oraz typ UC ( du?a zborno?? po usuni?ciu wi?zad?a krzy?owego). Wysoko?? wk?adów w rozmiarze od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm -60szt - komponent rzepki -1szt - podk?adka metalowa umo?liwiaj?ca uzupe?nienie ubytków zr?bu kostnego o grubo?ciach 4 i 8mm w 5 rozmiarach -4szt - podk?adka metalowa antyalergiczna umo?liwiaj?ca uzupe?nienie ubytków zr?bu kostnego o grubo?ciach 4 i 8mm w 5 rozmiarach - 1szt - przed?u?ka komponentów piszczelowych cementowa o ?r. 12mm i 14mm, w dwóch d?ugo?ciach - 2szt - przed?u?ka komponentów piszczelowych antyalergiczna cementowa o ?r. 12mm i 14mm, w dwóch d?ugo?ciach - 1szt - przed?u?ka bezcementowa komponentów piszczelowych o ?rednicy 10,12,14 mm oraz d?ugo?ci 92 mm i 132 mm -2szt - przed?u?ka bezcementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o ?rednicy 10,12,14 mm oraz d?ugo?ci 92 mm i 132 mm - 1szt - cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x 40g o ?redniej g?sto?ci do mieszania pró?niowego zawieraj?cy barwnik dla odró?nienia od struktur tkankowych -40szt - ostrze do pi?y oscylacyjnej kompatybilne z wymogami instrumentarium oferenta -60szt Do ka?dego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium oraz system nap?dów akumulatorach / oddzielnie nap?d do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie pi?a oscylacyjna/. Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdowa? si? na terenie Szpitala przez ca?y okres stosowania dostarczonych implantów. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ....... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedzia?owa
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy Endoproteza jednoprzedzia?owa stawu kolanowego w wersji przy?rodkowej i bocznej:5szt - komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach- mocowanie typu press-fit lub przy pomocy cementu kostnego- mo?liwo?? u?ycia komponentu antyalergicznego -5szt - komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach- mocowanie typu press-fit lub przy pomocy cementu kostnego- mo?liwo?? u?ycia komponentu antyalergicznego -5szt - wk?adka wykonana w polietylenu typu cross lin king, niezwi?zana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubo?ciach -5szt - cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x 40g o ?redniej g?sto?ci do mieszania pró?niowego zawieraj?cy barwnik dla odró?nienia od struktur tkankowych -3szt - zestaw 3 ostrzy: posuwisto-zwrotne, oscylacyjne i brush -5szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do .... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza stawu skokowego
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy Endoproteza stawu skokowego /bezcementowa/ - 4szt Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo pokryty hydroksyapatytem, w 4 rozmiarach Komponent skokowy wykonany ze stopu CoCrMo w 3 rozmiarach Wk?adka polietylenowa, niezwi?zana /typu mobile bering/ w 3 rozmiarach i 4 grubo?ciach Komponent piszczelowy i skokowy dodatkowo pokryte ochronna pow?ok? ceramiczn? Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do .... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza stawu ?okciowego
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Endoproteza stawu ?okciowego - 4szt Cementowa, zawiasowa, z?o?ona z 3 elementów: - komponent ramienny w 4 rozmiarach dla ka?dej ze stron wykonany ze stopu CoCrMo - komponent ?okciowy w 3 rozmiarach dla ka?dej ze stron wykonany ze stopu CoCrMo - clips ??cz?cy w dwóch wersjach: standardowej i rewizyjnej 2 Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1 x 40g o ?redniej g?sto?ci do mieszania pró?niowego zawieraj?cy barwnik dla odró?nienia od struktur tkankowych-4szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza stawu ramiennego
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy
   1.  Endoproteza barku modularna anatomiczna
:
- trzpie? bezcementowy tytanowy w czterech d?ugo?ciach od 60 do 240mm i ?rednicy od 10 do 16 mm co 1 mm lub trzpie? cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch d?ugo?ciach od 90 do 120 mm i ?rednicy od 6 do 12 mm co 2 mm -5szt - cz??? przynasadowa tytanowa o d?ugo?ci 30-40 mm -5szt - element przed?u?aj?cy- o d?ugo?ciach od 5 do 10 mm co 2,5 mm umo?liwoaj?cy w?a?ciwe dopasowanie d?ugo?ci oraz w?a?ciwe ostawienie rotacji co 5 stopni -5szt - ?ruba ??cz?ca o ?rednicy 6 mm z ok?adzin? ceramiczn? -5szt - element g?owy- wykonany ze stopu tytanu pokryty ok?adzin? ceramiczn? o ?rednicy od 44 do 53 mm w czterech rozmiarach, w grubo?ciach od 14 do 20 mm w trzech wielko?ciach, ekscentryczny umo?liwiaj?cy ustawienie co 10 stopni w ró?nych pozycjach -5szt - glenoid cementowany PE- panewka cementowana - 5szt
   2.  Endoproteza stawu barkowego modularna odwrócona: - trzpie? bezcementowy tytanowy w czterech d?ugo?ciach od 60 do 240mm i ?rednicy od 10 do 16 mm co 1 mm lub trzpie? cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch d?ugo?ciach od 90 do 120 mm i ?rednicy od 6 do 12 mm co 2 mm - 5szt - cz??? przynasadowa tytanowa o d?ugo?ci 30-40 mm - 5szt - element przed?u?aj?cy- o d?ugo?ciach od 5 do 10 mm co 2,5 mm umo?liwoaj?cy w?a?ciwe dopasowanie d?ugo?ci oraz w?a?ciwe ostawienie rotacji co 5 stopni -5szt - ?ruba ??cz?ca o ?rednicy 6 mm z ok?adzin? ceramiczn? -5szt - odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta ok?adzin? ceramiczn? mocowana do trzpienia w trzech wielko?ciach 36, 40, 44mm i trzech d?ugo?ciach szyjki - 5szt - kulista g?owa- polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pier?cienia glenoidu w ?rednicach 36, 40, 44 mm - 5szt - glenoid bezcementowy anatomiczny - 5szt - ?ruba g?bczasta do stabilizacji k?towej o ?rednicy 4,2 mm w d?ugo?ciach od 2,0 do 3,6 mm -15szt
   3. Trzpie? pozwalaj?cy dostosowa? system do ró?nych rozmiarów ubytku lub utraty ko?ci, dost?pny w wersji bezcementowej, wykonany ze stopu tytanu i cementowej wykonany ze stopu CoCrMo, ka?dy o d?ugo?ci 35-50 mm oraz ?rednicy 6-8 mm. Wymiar ko?nierza 2- 3,5-7 mm - 5szt
   4. Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem - 5szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego I
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy Trzpie? rewizyjny modularny- o d?ugo?ciach od 240 mm do 400mm w??cznie i promieniu wygi?cia 1200mm; osadzana na press-fit z mo?liwo?ci? podwójnego ryglowania w cz??ci dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) - pokryte celownikiem. Cz??? proksymalna w trzech rozmiarach i trzech d?ugo?ciach dla ka?dego rozmiaru pokryta w cz??ci mi?dzykr?tarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzale?nionym od stosowanego rozmiaru. W cz??ci bli?szej grzebie? poprawiaj?cy stabilno?? rotacyjn? z otworami umo?liwiaj?cymi mocowanie kr?tarza wielkiego. System musi umo?liwia? pe?en zakres kombinacji zestawienia cz??ci bli?szej i dalszej endoprotezy. Mocowanie obu cz??ci musi umo?liwia? p?ynny wybór ??danego k?ta ante lub retrotorsji. System musi umo?liwia? procedur? operacyjn? opart? na zestawianiu implantu in situ a tak?e na jego implantacj? w ca?o?ci (w zale?no?ci od potrzeb).-10szt Trzpie? rewizyjny lity- typu monoblok - bezcementowy -5szt, ze stopu tytanu, w 1/3 bli?szej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpie? prosty, w cz??ci bli?szej zaopatrzony w dwa ?ukowato wygi?te "skrzyd?a" gwarantuj?ce stabilno?? rotacyjn? i otwór umo?liwiaj?cy zamocowanie specjalnego narz?dzia do ekstrakcji trzpienia. Cz??? kr?tarzowa trzpienia wyposa?ona w dwa otwory do mocowania masywu kr?tarza. Sto?ek konusa 12/14.W cz??ci dalszej dwa otwory rygluj?ce (jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawiera? zewn?trzne rami? celownika umo?liwiaj?ce ryglowanie dystalne bez pomocy RTG. Trzpienie min w 7-u rozmiarach i zakresie d?ugo?ci: - od 220 do 300 mm(w??cznie), trzpienie proste- uniwersalne. - od 290 do 380 mm (w??cznie), trzpienie anatomicznie wygi?te (prawe i lewe) Panewka- bezcementowa typu press-fit w rozmiarach 40 do 70 mm - uniwersalna do zastosowania wk?adki polietylenowej lub ceramicznej. Dost?pna w trzech opcjach: bezotrworowej, z trzema otworami na ?ruby mocuj?ce lub z 7-otworami. Otwór monta?owy zamykany za?lepk?. Panewka w kszta?cie sp?aszczonej hemisfery- 10szt Panewka rewizyjna do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kszta?t hemisferyczny nieco sp?aszczony na biegunie z pi?cioma otworami na tytanowe ?ruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory pod?u?ne z mo?liwo?ci? zainstalowania w nich jednej lub dwóch ?rub. Dodatkowa na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomoc? addytywnego procesu drukowania 3D . Powierzchnia panewki o zwi?kszonej porowato?ci ( do 52%) i ?rednicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm. Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm -5szt Augument ubytkow panewki umo?liwiaj?cy wype?nienie ubytków w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysoko?ciach dla ka?dego rozmiaru ( 12-30 mm) o takiej samej ?rednicy krzywizny zewn?trznej i wewn?trznej. Implanty przeznaczone do implantacji wraz z panewk? bezcementow? lub cementow?. Ka?dy z implantów umo?liwia mocowanie przynajmniej 2 ?rubami g?bczastymi 6,5 mm. System umo?liwiaj?cy zastosowanie w kombinacji z panewk? o ?rednicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm wi?kszej i mniejszej- 2szt Wk?ad polietylenowy z wysokousieciowanego polietylenu z dodatkiem Witaminy E. Wk?ady symetryczne, asymetryczne i z okapem dla g?ów do 36 mm. Wk?ady polietylenowe dost?pne dla panewek od 40 do 70 mm- 4szt ?ruby rygluj?ce(ze stopu tytanu ) o zakresie d?ugo?ci od 24 mm do 60 mm ( w??cznie)- 8szt Koszyczek rekonstrukcyjny- do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego, tytanowy, anatomiczny /lewy i prawy/, o minimum trzech rozmiarach dla ka?dej strony, stabilizowany ?rubami- 4szt Panewka polietylenowa- cementowa o ?rednicy wewn?trznej 28mm lub 32mm /do wyboru/, ?rednica zewn?trzna dostosowana do koszyczka- 4szt G?owa metalowa- konus 12/14, ?rednica 28-40mm, 5 d?ugo?ci- 10szt W zwi?zku z ograniczeniami w standardowych formularzach s?u??cych do publikacji og?osze? w Dzienniku Urz?dowym UE-dalszy szczegó?owy opis w SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego II
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Trzpie? rewizyjny bezcementowy sk?adaj?cy si? z: trzpienia dystalnego w kszta?cie klina z promienistymi, wertkalnymi listwami dzi?ki czemu trzpie? osi?ga pierwotn? stabilno?? wertykaln? i rotacyjn? bez konieczno?ci ryglowania dystalnego; trzpie? w 3 d?ugo?ciach: 155 (prosty)-195(prosty i zakrzywiony)-235mm (zakrzywiony) i ?rednicach 14-28mm w??cznie (skalowane co 1mm); cz??? kr?tarzowa w 4 wysoko?ciach: 70-80-90-100mm i ?rednicach 19-31mm. Trzpie? dystalny i element kr?tarzowy dobierane niezale?nie -2szt 2 Trzpie? cementowany prosty, rewizyjny, wysokopolerowany w kszta?cie podwójnego klina, w d?ugo?ciach 200-260mm, stalowy z centralizerem; Korek dokana?owy z PMMA do zatkania kana?u szpikowego w ?rednicach 8-18mm -3szt 3 Trzpie? cementowany prosty, bezko?nierzowy, wysokopolerowany do techniki cement-in-cement -3szt 4 Panewka rewizyjna bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, otworowa, w rozmiarach od 44 do 66mm (12 rozmiarów skalowanych co 2mm), pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem -5szt 5 Panewka rewizyjna acentryczna anatomiczna (prawa i lewa), kszta?t zewn?trzny sferyczny, brze?ne i centralne otwory na ?ruby fiksuj?ce; centrum rotacji g?owy przesuni?te; dost?pna w rozmiarach od 54mm do 80mm; skalowana co 2mm; pokryta trójprzestrzenna ok?adzin? z czystego tytanu -1szt 6 Wk?ady polietylenowe z polietylenu bez dodatków organicznych, o zwi?kszonej wytrzyma?o?ci mechanicznej i oksydacyjnej dzi?ki procesowi radiacji i wy?arzaniu; ?rednica wewn?trzna dla g?ów 32mm, 36mm, 40mm, 44mm -5szt 7 Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy, prawy i lewy, rozmiary zewn?trzne 48-72mm (skok co 4mm ), przeznaczony do fiksacji ?rubami i wcementowania panewek polietylenowych, W zestawie 5 ?rub -3szt 8 Panewka cementowana PE z ko?nierzem presuaryzacyjnym dla g?ów 28, 32, 36mm -3szt 9 Wk?adki kompatybilne z oferowanymi panewkami lub panewki cementowane zatrzaskowe -3szt 10 Siatka rewizyjna - 2 rozmiary siatek na dno panewki, 3 rozmiary siatek -3szt 11 g?owa metalowa CrCo w 4 d?ugo?ciach szyjki w ?rednicach 32-36-40-44 -5szt 12 ?ruby panewkowe -10szt 13 Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem -3szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego IV
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Kompletna panewka rewizyjna stawu biodrowego - 5szt, sk?adaj?ca si? z:
   1. Panewki bezcementowej, anatomicznej /lewej, prawej/, wykonanej ze stopu tytanowego w rozmiarach od 46 mm do 62 mm, posiadaj?cej ostry kolec umo?liwiaj?cy zaczepienie w ko?ci kulszowej oraz wypustk? w formie blaszki z otworami na ?ruby umo?liwiaj?ce mocowanie do talerza ko?ci biodrowej. Panewka musi posiada? otwory do przymocowania ?rubami.
   2.  Wk?adu polietylenowego kompatybilnego z g?owami o ?rednicy 32 mm i 36 mm, z 15 stopniowym okapem oraz opcj? z 4 mm offsetem
   3.  ?ruby mocuj?ce panewk?- g?bczaste ?rednica 6,5 mm
   4.  Wk?ad do panewki dwu mobilnej pokryty ok?adin? TiN
   2.  Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny /prawy i lewy/ wykonany ze stopu tytanowego posiadaj?cy odpowiednie otwory umo?liwiaj?ce u?ycie ?rub w rozmiarach od 44 mm do 62 mm ze skokiem co 6 mm-5szt
   3.  Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny wykonany ze stopu tytanowego posiadaj?cy otwory umo?liwiaj?ce u?ycie ?rub w rozmiarach od 44 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm-5szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego V
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Trzpie? rewizyjny modularny w wersji cementowej i bezcementowej sk?adaj?cy si? z elementu proksymalnego, trzonu ko?ci udowej oraz elementu trzpienia kana?owego. System daje mo?liwo?? wyboru k?ta szyjkowo-trzonowego /127 i 135 stopni/ oraz zapewnia mo?liwo?? ustalenia k?ta antetorsji po osadzeniu implantu w lo?y kostnej /skok co 5 stopni/. System posiada mo?liwo?? blokowania obwodowego ?rubami korowymi ?rednicy 4,5 mm. Konus trzpienia 12/14 -10szt 2 Cement kostny z antybiotykiem 1x40g - 5szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego VI
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 System reduktorów sto?ka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego:
   1.  Reduktor sto?ka na sto?ki 12/14 i 14/16 umo?liwiaj?ce ?ródoperacyjn? korekcj? d?ugo?ci minimum 2cm, antewersji minimum do 10° i k?ta CCD minimum do 10°.-10szt
   2.  Reduktor sto?ka na sto?ek V40 umo?liwiaj?ce ?ródoperacyjn? korekcj? d?ugo?ci szyjki minimum do 2 cm, antewersji minimum do 10° i k?ta CCD minimum do 10°-10szt
   3.  G?owy metalowe CoCr o ?rednicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów sto?ka-10szt
   4.  G?owy ceramiczne BioloxDelta o ?rednicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów sto?ka-10szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium. Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do .... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego I
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego:-10szt
   1. Cz??? udowa, anatomiczna / prawa, lewa / wykonana ze stopu CoCrMo pokryta ok?adzina ceramiczn? w wersji cementowanej w min 5-ciu rozmiarach.
   2. Cz??? piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach, w wersji cementowanej, pokrytej ok?adzina ceramiczn? oraz wk?adki polietylenowej typu rotating platform - tylnostabilizowanej-pó?zwi?zanej o grubo?ci 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm
   3.  Podk?adki udowe 5mm i 10mm oraz piszczelowe 5mm, 10mm
   4.  Adapter udowy offsetowy 0 mm, +2mm, +4mm i +6mm
   5.  Adapter piszczelowy offsetowy 0 mm, +2mm, +4mm
   6.  Sto?ki uzupe?niaj?ce ubytki ko?ci udowej i piszczelowej wykonane s? ze stopu tytanowego posiadaj?cego struktur? ko?ci g?bczastej u?atwiaj?cej osteointegracj?.
   7.  Trzpienie przed?u?aj?ce wykonane ze stopu tytanu, do cz??ci udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomoc? cementu lub bez cementu, w d?ugo?ciach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm. 2 Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem -10szt
   3.  Ostrza do nap?dów kompatybilne z instrumentarium -10szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego II
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego- zwi?zana, opatra o mechanizm zawiasowy -4szt - komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla ka?dej ze stron z mo?liwo?ci? dokr?cenia przed?u?ek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch d?ugo?ciach i trzech ?rednicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch d?ugo?ciach i dziewi?ciu ?rednicach ). Bloczki dystalne jak i tylnodystalne o grubo?ciach 4mm,8mm,12mm zapewniaj?ce uzupe?nienie ubytków kostnych po stronie udowej - komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z mo?liwo?ci? dokr?cenia przed?u?ek offsetowych zarówno w wersji cementowanej(przynajmniej w dwóch d?ugo?ciach i trzech ?rednicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch d?ugo?ciach i dziesi?ciu ?rednicach). Podk?adki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubo?ciach 4mm,8mm,12mm,16mm. - wk?adka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwy?szonej odporno?ci na ?cieranie o grubo?ciach od 10mm do 24mm w??cznie ze skokiem co 2mm.Rzepka dost?pna w sze?ciu rozmiarach. Endoproteza musi zapewnia? mo?liwo?? wykonywania waha? rotacyjnych +/- 12 stopni . 2 Przed?u?ki udowe cementowane -2szt 3 Przed?u?ki udowe bezcementowe -2szt 4 Przed?u?ki piszczelowe cementowane - 2szt 5 Przed?u?ki piszczelowe bezcementowe -2szt 6 Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego -2szt 7 Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego -2szt 8 Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem -4szt 9 Ostrza do nap?dów kompatybilne z instrumentarium -4szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do .... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego III
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Endoproteza k?ykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana - 5szt. Element udowy rewizyjny jednoosiowy w p?aszczy?nie strza?kowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesion? o 7º przedni? cz??ci? zapobiegaj?c? tzw. notching - nadmiernemu naciskowi implantu na warstw? korow? przedniej cz??ci uda, w 8 rozmiarach dla ka?dej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wk?adka rewizyjna z podwy?szonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubo?ciach. Trzpienie przed?u?aj?ce do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o d?ugo?ciach 100mm i 150mm i ?rednicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umo?liwiaj?cym przesuni?cie osi za pomoc? mimo?rodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Mo?liwo?? dodatkowego przed?u?enia trzpieni za pomoc? tzw. extenderów o d?ugo?ciach 25 i 50mm. System daj?cy mo?liwo?? zastosowania podk?adek pod p?yt? piszczelow? (o grubo?ciach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupe?niaj?cych ubytki kostne do elementu udowego (o grubo?ci 5mm, 10mm i 15mm). Opcjonalne podk?adki wype?niaj?ce masywne ubytki nasady dalszej ko?ci udowej i nasady bli?szej ko?ci piszczelowej - wykonane z czystego tytanu umo?liwiaj?ce przerost tkank? kostn? 2 Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem -5szt
   3.  Ostrza do nap?dów kompatybilne z instrumentarium -5szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ...... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego IV
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego zwi?zana zapewniaj?ca ruchy rotacyjne piszczeli:- 6szt
   1. Element udowy anatomiczny odtwarzaj?cy powierzchni? stawow? w minimum 4 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo, z mo?liwo?ci? zastosowania podk?adek i sleev'ów wyrównuj?cych ubytki kostne oraz trzpieni udowych / - wersja cementowana i bezcementowa
   2.  Element piszczelowy- cementowany i bezcementowy w minimum 4 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo, z mo?liwo?ci? zastosowania podk?adek i sleev'ów wyrównuj?cych ubytki kostne oraz trzpieni piszczelowych
   3.  Trzpie? uniwersalny udowy i piszczelowy cementowanego o ?rednicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w d?ugo?ciach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowego o ?rednicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w d?ugo?ciach 125, 150, 200, 250 mm.
   4. Wk?adka polietylenowa kompatybilna w minimum 3 rozmiarach
   5. Siatka wykonana z w?ókien PET o d?ugo?ci minimum 280mm i ?rednicy 35-55 mm umo?liwiaj?ca doszycie tkanek mi?kkich
   6.  augmenty udowe dystalne i tylne
   7.  Augmenty piszczelowe jedno- i dwustronne
   8.  Sleeve udowy w 4 rozmiarach, tytanowych porowatych wykonanych technik? 3 D
   9.  Sleeve piszczelowy w 4 rozmiarach, oraz sleeve z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowych porowatych wykonanych technik? 3 D 10. Cement kostny z antybiotykiem 1x40g Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ...... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoprotezoplastyka czasowa z antybiotykiem
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadaj?cy cz??? udow? i piszczelow?, zawieraj?cy dwa antybiotyki: gentamycyn? i wankomycyn?. Szeroko?? tacy piszczelowej od 60mm do 90mm w??cznie. Dawka gentamycyny zwi?kszaj?ca si? wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g) -5szt 2 Spacery biodrowe z gentamycyn? - fabrycznie sterylne i gotowe do u?ycia- 12 rozmiarów. Ka?dy z metalowym trzpieniem wewn?trz, umo?liwiaj?cym cz??ciowe obci??anie ko?czyny. Dost?pne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm w??cznie) oraz 3 z d?ugim trzpieniem ( do 211 mm w??cznie). Niezale?nie ka?dy spacer ( z d?ugim i krótkim trzpieniem) dost?pny w wersji o przekroju prostok?tnym ( sp?aszczony w projekcji AP). Dawka gentamycyny zwi?kszaj?ca si? wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g.- 5szt 3 Spacer biodrowy fabrycznie sterylny, zawieraj?cy dwa antybiotyki: gentamycyn? i wankomycyn?. Dost?pny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z d?ugim trzpieniem). Wewn?trz spacera znajduje si? trzpie? ze stali szlachetnej pozwalaj?cy na cz??ciowe obci??anie. -5szt 4 Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadaj?cy cz??? udow? i piszczelow?, zawieraj?cy dwa antybiotyki: gentamycyn? i wankomycyn?. Szeroko?? tacy piszczelowej od 60mm do 90mm w??cznie. Dawka gentamycyny zwi?kszaj?ca si? wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g) -5szt 5 Spacer stawu barkowego fabrycznie sterylny , zawieraj?cy gentamycyn? . Dostepny przynajmniej w 2 rozmiarach g?owy w zakresie od 40mm do 46 m. Wewn?trz spacera znajduje si? trzpie? ze stali szlachetnej pozwalaj?cy na cz??ciowe obci??anie.- 2szt Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ....... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodrowego
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Proteza poresekcyjna panewki biodrowej umo?liwiaj?ca zast?pienia panewki biodrowej w operacji hemipelwektomii lub rewizji z rozleg?ymi ubytkami kostnymi. Proteza sk?ada si? z trzpienia bezcementowego lub cementowanego, mocowanego do talerza ko?ci biodrowej, w dwóch d?ugo?ciach i 3 ró?nych ?rednicach, oraz panewki w 3 ró?nych ?rednicach z mo?liwo?ci? ?ródoperacyjnego ustawienia odpowiedniej rotacji co 5 stopni. K?t nachylenia regulowany za pomoc? ustawienia panewki i wk?adki z odpowiednim offsetem - 1szt. Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do .... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna cz??ci proksymalnej ko?ci udowej
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej. Proteza pozwala na odtworzenie ko?ci do 340mm d?ugo?ci. Wszystkie komponenty protezy zast?puj?ce ko?? (cz??? proksymalna, cz??ci przed?u?aj?ce i ??cz?ce) pokryte s? ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji -10szt Proteza sk?adaj?ca si? z : a) trzpienia o ró?nych grubo?ciach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umo?liwiaj?cego pewna stabilizacj? antyrotacyjn?; b) cz??ci proksymalnej w dwóch d?ugo?ciach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umo?liwiaj?cy ustawienia k?ta antetorsji co 5 stopni , konus 12/14 c)cz??ci po?redniej umo?liwiaj?cej dopasowanie wysoko?ci resekcji w d?ugo?ciach 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. d) Ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci; e) g?owy o ?rednicy 22 mm metalowej w 3 d?ugo?ciach szyjki i 28mm lub 32 mm w pi?ciu d?ugo?ciach szyjki pokrytej ceramik? TiNbN; f) panewki bezcementowej typu Press-fit z wk?adem polietylenowym nie zatrza?ni?tym w panewce w rozmiarach ?rednicy zewn?trznej od 42 do 64 co 2mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64mm co 2 mm lub g?owy bipolarnej z wymienn? g?ow? wewn?trzn? w rozmiarach zew. od 44 do 60mm; f) siatki wykonanej z w?ókna PET o d?ugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich. Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ...... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna cz??ci dystalnej ko?ci udowej
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna proteza pozwala na odtworzenie ko?ci do 320mm d?ugo?ci. Wszystkie komponenty protezy zast?puj?ce ko?? (cz??ci przed?u?aj?ce i ??cz?ce, cz??? udowa i taca piszczelowa) pokryte s? ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji. Dodatkowo mo?liwo?? u?ycia podk?adek ca?kowitych i po?owiczych do tacy piszczelowej pozwalaj?ce na uzupe?nienie ubytków kostnych. Proteza umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub bezcementowej - 2szt, sk?adaj?ca si? z: a) cz??ci udowej stawowej anatomicznej /prawa, lewa/ w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm d?ugo?ci b) trzpieni udowych w ró?nych grubo?ciach o heksagonalnym przekroju cementowy lub bezcementowy c) elementów i przed?u?aj?cych w rozmiarach 40, 60 , 80 mm. cz??ci ??czonej o d?ugo?ci 100 mm d) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci; e) cz??ci piszczelowej z trzpieniem w ró?nych grubo?ciach osadzana cementowo lub bezcementowo f) wk?adki polietylenowej w min. 3 rozmiarach g) cz??? udowa ??czona z cz??ci? piszczelow? za pomoc? odpowiedniego mechanizmu - zamku i) siatki wykonanej z w?ókna PET o d?ugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich. Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza totalnej resekcji ko?ci udowej
Lot nº: 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna proteza totalnej resekcji ko?ci udowej wraz ze stawem kolanowym pozwalaj?ca na odtworzenie ko?ci do 570mm d?ugo?ci. Wszystkie komponenty protezy zast?puj?ce ko?? (cz??? proksymalna, cz??ci przed?u?aj?ce i ??cz?ce, cz??? udowa i taca piszczelowa) pokryte s? ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm , w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej. Dodatkowo mo?liwo?? u?ycia podk?adek ca?kowitych i po?owiczych do tacy piszczelowej pozwalaj?ce na uzupe?nienie ubytków kostnych - 1szt. Proteza sk?adaj?ca si? z: a) cz??ci proksymalnej w dwóch d?ugo?ciach 50 i 70 mm zaopatrzonej w mechanizm umo?liwiaj?cy ustawienia k?ta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14; b) cz??ci po?redniej umo?liwiaj?cej dopasowanie wysoko?ci resekcji w d?ugo?ciach 40, 60, 80, 100 mm, reduktora 20, 30 mm d?ugo?ci oraz cz??ci ??cz?cej 100 mm d?ugo?ci, c) cz??ci udowej stawowej anatomicznej /prawa, lewa/ w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm d?ugo?ci po??czonej z cz??ci? ??cz?c?. d) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci.; e) cz??ci piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w ró?nych grubo?ciach osadzana cementowo lub bezcementowo f) wk?adki polietylenowej w min.3 rozmiarach g) cz??? udowa ??czona z cz??ci? piszczelow? za pomoc? odpowiedniego mechanizmu- zamku h) g?owy o ?rednicy 28 lub 32 mm w pi?ciu d?ugo?ciach szyjki, pokrytych ceramik? TiNbN; i) panewki bezcementowej typu Press-fit wymiennie wkr?canej z wk?adem polietylenowym nie zatrza?ni?tym w panewce w rozmiarach ?rednicy zewn?trznej od 42 do 64 co 2mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64mm co 2 mm lub g?owy bipolarnej z wymienn? g?ow? wewn?trzn? w rozmiarach zew. od 44 do 60mm; j) siatki wykonanej z w?ókna PET o d?ugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich. Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego
Lot nº: 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej. Proteza pozwala na odtworzenie ko?ci udowej do 320mm d?ugo?ci a ko?ci piszczelowej do 235mm. Wszystkie komponenty protezy zast?puj?ce ko?? (cz??ci przed?u?aj?ce i ??cz?ce, cz??? udowa i cz??? piszczelowa) pokryte s? ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji.- 1szt Proteza sk?adaj?ca si? z : a) cz??ci udowej anatomicznej /prawej i lewej/ stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm d?ugo?ci b) trzpieni udowych w ró?nych grubo?ciach o heksagonalnym przekroju c) elementów przed?u?aj?cych w rozmiarach 40, 60, 80 mm. cz??ci ??cz?cej o d?ugo?ci 100 mm d) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci. e) cz??ci piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w ró?nych grubo?ciach osadzanym cementowo lub bezcementowo f) cz??ci ??cz?cej w d?ugo?ciach 105 i 125 mm g) cz??ci przed?u?aj?cych w rozmiarach 40, 60 ,80 mm h) wk?adki polietylenowej i) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci j) cz??? udowa ??czona z cz??ci? piszczelow? za pomoc? odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych; k) siatka wykonana z w?ókna PET o d?ugo?ci min.300mm i ?rednicy 35 lub 55mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ......godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza ograniczonej resekcji stawu kolanowego
Lot nº: 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego zwi?zana z ograniczona resekcja uda i piszczeli zapewniajaca ruchy rotacyjne piszczeli:-2szt a) element udowy anatomiczny lewy i prawy w jednym rozmiarze umo?liwiaj?cy resekcje uda do 50mm b) trzpie? udowy w minimum 4 rozmiarach o d?. 150-250mm cementowany lub bezcementowy c) element piszczelowy /cementowany i bezcementowy/ z mo?liwo?ci? zastosowania podk?adek wyrównuj?cych i trzpieni przed?u?aj?cych d) wk?adka polietylenowa w dwóch rozmiarach e) zamek umo?liwiaj?cy ruch rotacyjny f) siatka wykonana z w?ókna PET o d?ugo?ci min.300mm i ?rednicy 35 lub 55mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich g) cement kostny z antybiotykiem 1x40g Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ....... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna cz??ci proksymalnej ko?ci piszczelowej
Lot nº: 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna proteza pozwala na odtworzenie ko?ci do 235mm d?ugo?ci. Wszystkie komponenty protezy zast?puj?ce ko?? (cz??? piszczelowa, cz??ci przed?u?aj?ce i ??cz?ce) pokryte s? ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji. Mo?liwo?? u?ycia podk?adek do cz??ci udowej umo?liwiaj?cych uzupe?nienie ubytków kostnych. Proteza umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1szt, sk?adaj?ca si? z : a) cz??ci udowej stawowej anatomicznej /praw i lewa/ w 3 rozmiarach b) trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w ró?nych grubo?ciach o heksagonalnym przekroju c) cz??ci piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w ró?nych grubo?ciach osadzanym cementowo lub bezcementowo d) cz??ci ??cz?cej w d?ugo?ciach 105 i 125 mm e) cz??ci przed?u?aj?cych w rozmiarach 40, 60 ,80 mm f) wk?adki polietylenowej g) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci. h) cz??? udowa ??czona z cz??ci? piszczelow? za pomoc? odpowiedniego mechanizmu- zamku i) siatki wykonanej z w?ókna PET o d?ugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm, umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich. Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna wstawki trzonu ko?ci udowej
Lot nº: 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna proteza umo?liwiaj?ca zachowanie anatomicznego stawu biodrowego i kolanowego, minimalny poziom resekcji 100 mm, mo?liwo?? zwi?kszenia resekcji z u?yciem elementu przed?u?aj?cego (do 300mm), cz??? diafizjalna i cz??? ??cz?ca pokryte ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji lub opcjonalnie ok?adzin? ceramiczn? TiN redukuj?c? reakcj? alergiczn? na metale. Proteza dost?pna w wersji z trzpieniami udowymi bezcementowymi lub cementowymi. Proteza umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm - 1szt, sk?adaj?ca si? z: a) trzpienia diaphisialnego w ró?nych grubo?ciach o przekroju heksagonalnym; b) cz??ci ??cz?cej o d?ugo?ciach 100 lub 120 mm c) trzpienia udowego w ró?nych grubo?ciach o przekroju heksagonalnym; d) trzpienia piszczelowego w ró?nych grubo?ciach o przekroju heksagonalnym; e) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub odpowiedniej d?ugo?ci f) siatki wykonanej z w?ókna PET o d?ugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm, umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich. Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ...... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna ko?ci ramiennej
Lot nº: 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Modularna endoproteza umo?liwiaj?ca ?ródoperacyjnie ró?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej. Proteza pozwala na odtworzenie ca?ej ko?ci ramiennej do 320mm d?ugo?ci. Wszystkie komponenty protezy zast?puj?ce ko?? (cz??? proksymalna, cz??ci przed?u?aj?ce i ??cz?ce ) pokryte s? ok?adzin? srebra zmniejszaj?c? ryzyko infekcji. Proteza dost?pna w wersji z elementem ?okciowym bezcementowym lub cementowym. Element g?owy ko?ci ramiennej pokryty ok?adzin? ceramiczn? TiN oraz glenoid zast?puj?cy panewk? stawu wykonany z polietylenu.- 2szt. Proteza sk?adaj?ca si? z: a) g?owy ko?ci ramiennej pokrytej ok?adzin? ceramiczn? w 3 ?rednicach b) elementu kotwicz?cego do ko?ci ?okciowej w wersji cementowanej i bezcementowej; c ) cz??ci ??cz?cej o d?. 80 mm, pokrytej antyzapaln? pow?ok? srebra; d) cz??ci przed?u?aj?cych pokrytych pow?ok? srebra, o d?. 20 mm, 40 mm i 60 mm e) cz??? proksymalna pokryta ok?adzin? srebra, zaopatrzona w mechanizm umo?liwiaj?cy ustawienie k?ta antetorsji co 10 stopni f) elementu dystalnego ko?ci ramiennej zaopatrzonego w mechanizm zawiasowy - ??cz?cy si? z elementem ko?ci ?okciowej g) reduktorów pokrytych pow?ok? srebra; w dwóch d?ugo?ciach 10 mm i 100 mm h) ca?o?? ??czona za pomoc? ?rub o odpowiedniej d?ugo?ci g) glenoid, element polietylenowy zast?puj?cy panewk? stawu i) ) siatki wykonanej z w?ókna PET o d?ugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich Do pakietu wymagane jest instrumentarium . Instrumentarium powinno by? w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobs?ugowym otwartym. Instrumentarium powinno by? dostarczone na czas trwania zabiegu operacyjnego. Oferent utworzy nieodp?atnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z mo?liwo?ci? uzupe?nienia zu?ytych implantów do ..... godzin od wszczepienia implantów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas uzupe?nienia zu?ytych implantów od momentu ich wszczepienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
System do ?ródoperacyjnego mycia pola operacyjnego
Lot nº: 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy 1 Ja?owy, gotowy do u?ycia roztwór do p?ukania ?ródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego, zapobiegaj?cy zaka?eniom. W sk?adzie zawieraj?cy roztwór Ringera i PHMB 0,04% (polihaeksanidyn?:
   1.  op. 250ml - 200szt
   2.  op. 1000ml - 250szt System jednorazowego akumulatorowego pulsacyjnego p?ukania ran - 450szt
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówie? bie??cych liczony od momentu przyj?cia zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nap?d akumulatorowy ortopedyczny
Lot nº: 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy
   1. Nap?d akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich-2szt tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w ?rodkach alkalicznych silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W oboroty max. silnika 26000 obr./min. obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na g?owicy nasadek wiertarskich obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na g?owicy nasadek frezrskich zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na r?koje?ci nap?du kaniulacja Ø 4 mm dystalna os?ona drutu Kirschnera w zestawie akumulator NiMH ze zintegrowan? elektronik? steruj?c?, o napi?ciu 9,6V i pojemno?ci 1,95Ah, mo?liwo?? serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie zestaw do sterylnego wk?adania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w r?koje?ci, bez oddzielnego pojemnika na akumulator adapter do oliwienia nap?du, w zestawie mo?liwo?? zasilania z sieci elektrycznej blokada przed niezamierzonym uruchomieniem na obudowie etykieta serwisowa z dat? nast?pnego przegl?du
   2. Bateria-2szt dodatkowy akumulator akumulator NiMH ze zintegrowan? elektronik? steruj?c? napi?cie 9,6V pojemno?? 1,95Ah mo?liwo?? serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora 2
   3. Zestaw do sterylnej ?ródoperacyjnej wymiany akumulatorów-2szt zestaw sk?ada si? z: lejek do sterylnego wk?adania niesterylnego akumulatora pokrywa komory akumulatora pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora 2
   4. Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszcz?kowa typu Jacobs-2szt nasadka wraz z kluczykiem zakres min. 0,6 - 6,5 mm kaniulacja Ø 4 mm maksymalna pr?dko?? obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm 2
   5. Nasadka do drutów Kirschnera trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)-2szt kaniulacja Ø 4 mm moment obrotowy 5 Nm 2
   6. Nasadka frezerska Zimmer/Hudson-2szt nasadka frezerska Zimmer/Hudson kaniulacja Ø 4 mm maksymalna pr?dko?? obrotowa 250 obr./min. moment obrotowy 19 Nm 2
   7. Nasadka frezerska AO-2szt nasadka frezerska du?e AO kaniulacja Ø 4 mm maksymalna pr?dko?? obrotowa 250 obr./min. moment obrotowy 19 Nm
   8. Nasadka frezerska Harris-2szt nasadka frezerska Harris kaniulacja Ø 4 mm maksymalna pr?dko?? obrotowa 250 obr./min. moment obrotowy 19 Nm
   9. Pi?a oscylacyjna-2szt tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w ?rodkach alkalicznych silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na r?koje?ci g?owica obrotowa 360° co najmniej 8 pozycji blokady g?owicy brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokad?. akumulator NiMH ze zintegrowan? elektronik? steruj?c?, o napi?ciu 9,6V i pojemno?ci 1,95Ah, mo?liwo?? serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora zestaw do sterylnego wk?adania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w r?koje?ci, bez oddzielnego pojemnika na akumulator mo?liwo?? zasilania z sieci elektrycznej blokada przed niezamierzonym uruchomieniem wychylenie ostrza 4°1' na obudowie etykieta serwisowa z dat? nast?pnego przegl?du 10.Kosz stalowy dla dwóch urz?dze?-2szt kosz stalowy, perforowany uchwyt nap?dów/pi? 2 szt. uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. uchwyt lejka do sterylnego zak?adania akumulatora 2 szt. uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich uchwyt na brzeszczoty uchwyt na dystaln? os?on? drutu kirschnera min. 1 szt. 11.Wanna kontenera z tabliczk? informacyjn?-2szt wanna kontenera 1/1 W zwi?zku z ograniczeniami w standardowych formularzach s?u??cych do publikacji og?osze? w Dzienniku Urz?dowym UE - dalszy szczegó?owy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje si? w SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osoczowe czynniki wzrostu
Lot nº: 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopédiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wa?brzych, ul. Soko?owskiego 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
LP Nazwa produktu Ilo?? szt.12 m-cy
   1. System do uzyskiwania osoczowych czynników wzrostu do ortopedii.- 240szt Jednorazowy, pró?niowy system, s?u??cy do uzyskiwania autologicznego osocza bogatop?ytkowego PRP z 9 ml krwi w?asnej pacjenta. System pozwalaj?cy uzyska? 4,5 ml osocza bogatop?ytkowego. System w pe?ni zamkni?ty, pró?niowy, samoczynnie pobieraj?cy krew do specjalnych tub, ograniczaj?cy jakikolwiek kontakt operatora z krwi? pacjenta. Czas uzyskiwania osocza bogatop?ytkowego nie d?u?szy ni? 5 min. Zestaw musi zawiera? aktywator w postaci jonów wapnia. Oferent zobowi?zuje si? u?yczy? bezp?atnie wirówk? niezb?dn? do produkcji osocza bogatop?ytkowego.
   2.  System do uzyskiwania osoczowych czynników wzrostu wraz z autologiczn? trombin?.-20szt Jednorazowy, pró?niowy system, s?u??cy do uzyskiwania autologicznego osocza bogatop?ytkowego PRP z 24 ml krwi w?asnej pacjenta oraz autologicznej trombiny. System pozwalaj?cy uzyska? 10 ml osocza bogatop?ytkowego, 1 ml trombiny. System bez ?elu separuj?cego dzi?ki czemu po wirowaniu uzyskujemy dodatkowo ko?uszek leukocytarny o du?ym dzia?aniu przeciwzapalnym. System w pe?ni zamkni?ty, pró?niowy, samoczynnie pobieraj?cy krew do specjalnych tub, ograniczaj?cy jakikolwiek kontakt operatora z krwi? pacjenta. Czas uzyskiwania osocza bogatop?ytkowego nie d?u?szy ni? 10 min 3 Zestawu do otrzymywania komórek macierzystych i mezenchymalnych z tkanki t?uszczowej.-5szt Jednorazowy, sterylnie pakowany zestaw do otrzymywania autologicznych komórek macierzystych oraz mezenchymalnych z tkanki t?uszczowej. Zestaw zawiera 20ml separator ze specjalnym wkr?canym, gwintowanym t?okiem pozwalaj?cym na bardzo precyzyjne usuni?cie niepo??danego materia?u biologicznego. Separator umo?liwia odzyskanie bardzo wysoko skoncentrowanej zawiesiny komórek macierzystych oraz mezenchymalnych. Urz?dzenie umo?liwia równie? odwirowanie dowolnej ilo?ci uzyskanego w procesie liposukcji t?uszczu - operator sam okre?la potrzebn? ilo??. Zestaw zawiera równie? jednorazow? ig?? do podawania mieszaniny lipolizuj?cej, strzykawki typu luer lock i specjaln? strzykawk? do liposukcji z blokad? t?oku.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówie? bie??cych liczony od momentu przyj?cia zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 - dodatkowe wyroby ortopedyczne
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 221-581834
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Pakiet nr 1- Endoprotezy stawu biodrowego I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 193 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Endoproteza stawu biodrowego II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 654 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Endoproteza stawu biodrowego III
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Poleczki 35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 310 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Endoprotezy stawu kolanowego I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 435 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Endoprotezy stawu kolanowego II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Poleczki 35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 216 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
Endoprotezy stawu kolanowego III
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 328 206.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedzia?owa
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Domaniewska 50 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 21 633.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
Endoproteza stawu skokowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 31 056.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
Endoproteza stawu ?okciowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 25 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10 Intitulé:
Endoproteza stawu ramiennego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 160 275.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 126 315.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Poleczki 35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 54 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 13 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego IV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 61 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 14 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego V
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 88 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego VI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Massmedica S.A.
Adresse postale: ul. Branickiego 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-972 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 64 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 16 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 146 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 17 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 62 304.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 18 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego III
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Poleczki 35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 78 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 19 Intitulé:
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego IV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 240 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 20 Intitulé:
Endoprotezoplastyka czasowa z antybiotykiem
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 61 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 21 Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodrowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 36 690.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 22 Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna cz??ci proksymalnej ko?ci udowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 567 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 23 Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna cz??ci dystalnej ko?ci udowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 177 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 24 Intitulé:
Endoproteza totalnej resekcji ko?ci udowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 100 623.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 25 Intitulé:
Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 128 160.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 26 Intitulé:
Endoproteza ograniczonej resekcji stawu kolanowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 27 Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna cz??ci proksymalnej ko?ci piszczelowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 87 390.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 28 Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna wstawki trzonu ko?ci udowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 35 330.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 29 Intitulé:
Endoproteza poresekcyjna ko?ci ramiennej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Implantcast Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 135 560.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 30 Intitulé:
System do ?ródoperacyjnego mycia pola operacyjnego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 93 727.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 31 Intitulé:
Nap?d akumulatorowy ortopedyczny
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 140 695.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 32 Intitulé:
Osoczowe czynniki wzrostu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Casiomed S.C. J. Pisz, M. Urba?czyk Adresse postale: Os. Na Lotnisku 1/207 Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-801 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 60 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na:
   1.  Niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2.  Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. - Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. - Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - S?du Zamówie? Publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Pologne-Wa?brzych: Implants orthopédiquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopédiques