Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych: Machines de traitement des donnÈes (matÈriel)

2022/S 18-043175  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Wa?brzych: Machines de traitement des donnÈes (matÈriel) 2022/S 018-043175 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wa?brzych NumÈro national d'identification: 890718490 Adresse postale: Pl. Magistracki 1 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code postal: 58-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rene Machura Courriel: bzp@um.walbrzych.pl TÈlÈphone: +48 746444980 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.um.walbrzych.pl Adresse du profil díacheteur: http://gminawalbrzych.logintrade.net
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu IT dla M?odzie?owego O?rodka Socjoterapii w Wa?brzychu NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.136.2021
II.1.2) Code CPV principal 30210000 Machines de traitement des donnÈes (matÈriel)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu IT dla M?odzie?owego O?rodka Socjoterapii w Wa?brzychu. Przedmiot zamÛwienia opisuje projekt umowy stanowi?cy za??cznik nr 9 do SWZ oraz SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia (SOPZ), ktÛry stanowi za??cznik nr 7 do niniejszej SWZ.
   2.  Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych potwierdzaj?cych spe?nienie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego: w celu potwierdzenia, ?e dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca wraz z ofert? przedstawi? szczegÛ?ow? specyfikacj? oferowanego sprz?tu. Ze specyfikacji powinno wynika?, w sposÛb nie budz?cy ?adnych w?tpliwo?ci, i? zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych oraz u?ytkowych w odniesieniu do asortymentu okre?lonego przez Zamawiaj?cego ñ wzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 8 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette 30213300 Ordinateur de bureau 42962000 ...quipement d'impression et de graphisme 33195100 Moniteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL517 Wa?brzyski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia opisuje projekt umowy stanowi?cy za??cznik nr 9 do SWZ oraz SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia (SOPZ), ktÛry stanowi za??cznik nr 7 do niniejszej SWZ. Lp. Nazwa sprz?tu Ilo?? sztuk
   1.  Urz?dzenie wielofunkcyjne 9
   2.  Komputer stacjonarny - wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dost?pu do Internetu oraz poczty elektronicznej 20
   3.  Monitor komputerowy 20
   4.  Tablet 30
   5.  Tablica multimedialna z rzutnikiem 5
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPDS.09.01.01-02-0008/18
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 236-621162
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu IT dla M?odzie?owego O?rodka Socjoterapii w Wa?brzychu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Wa?brzych: Machines de traitement des donnÈes (matÈriel)Type díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
30213200 - Ordinateur tablette 
30213300 - Ordinateur de bureau 
33195100 - Moniteurs 
42962000 - Équipement d'impression et de graphisme