Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2020/S 68-162386  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Wa?brzych: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2020/S 068-162386

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 066-157783)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wa?brzych - Zarz?d Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wa?brzychu
Adresse postale: ul. Matejki 1
Ville: Wa?brzych
Code NUTS: PL517
Code postal: 58-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Plesner
Courriel: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Téléphone: +48 746414400 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl

http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Utrzymanie czysto?ci oraz od?nie?anie i likwidowanie ?lisko?ci na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wa?brzych

Numéro de référence: DU.260.6.2020.

II.1.2)
Code CPV principal
90600000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czysto?ci oraz od?nie?anie i likwidowanie ?lisko?ci na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wa?brzych. Zamówienie obejmuje utrzymanie czysto?ci oraz od?nie?anie i likwidowanie ?lisko?ci jezdni, chodników, placów, ?cie?ek rowerowych, schodów terenowych zlokalizowanych w ci?gach dróg publicznych i wewn?trznych w granicach administracyjnych miasta Wa?brzycha. Przedmiot zamówienia (w ramach jednej umowy) zosta podzielony na dwie cz??ci: - cz?? A - utrzymanie czysto?ci oraz od?nie?anie i likwidowanie ?lisko?ci terenów zlokalizowanych w ?ródmie?ciu, - cz?? B - utrzymanie czysto?ci oraz od?nie?anie i likwidowanie ?lisko?ci terenów zlokalizowanych poza ?ródmie?ciem.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 066-157783

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: V.2.4

Au lieu de:

Najdro?sza oferta: 1 760 670.21 PLN brana pod uwag

Lire:

Najdro?sza oferta: 1 646 488.19 PLN brana pod uwag

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage