Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych: Services relatifs aux déchets médicaux

2020/S 68-162134  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Wa?brzych: Services relatifs aux déchets médicaux 2020/S 068-162134 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Soko?owskiego Adresse postale: ul. Soko?owskiego 4 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL Code postal: 58-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia Courriel: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl Téléphone: +48 746489941 Fax: +48 746489700 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zdrowie.walbrzych.pl Adresse du profil d'acheteur: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl www.zdrowie.walbrzych.pl https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko?owskiego w Wa?brzychu Numéro de référence: Zp/4/PN-4/20
II.1.2) Code CPV principal 90524000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko?owskiego w Wa?brzychu. Szacunkowa ilo? kg odpadów w okresie obowi?zywania umowy (48 m-cy) - oko?o 1 300 000 kg. G?ówny kod CPV: 90524000-6 - us?ugi w zakresie odpadów medycznych. Dodatkowe kody CPV: - 90524200-8 - us?ugi usuwania odpadów szpitalnych, - 90512000-9 - us?ugi transportu odpadów, - 90513300-9 - us?ugi spalania odpadów, - 90520000-8 - us?ugi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Soko?owskiego 4, 58-309 Wa?brzych, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko?owskiego w Wa?brzychu. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach okre?lonych w katalogu zamieszczonym w rozporz?dzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), w szczególno?ci: - 18 01 01 - narz?dzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wy??czeniem 18 01 03), - 18 01 02 - cz??ci cia?a i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty s?u??ce do jej przechowywania (z wy??czeniem 18 01 03), - 18 01 03 - inne odpady, które zawieraj ?ywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia?u genetycznego, o których wiadomo lub co do których istniej wiarygodne podstawy do s?dzenia, ?e wywo?uj choroby u ludzi i zwierz?t, - 18 01 04 - inne odpady ni wymienione w 18 01 03, - 18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj?ce substancje niebezpieczne, - 18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne ni wymienione w 18 01 06, - 18 01 08 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, - 18 01 09 - leki inne ni wymienione w 18 01 08, - 18 01 10 - odpady amalgamatu dentystycznego, - 18 01 82 - pozosta?o?ci z ?ywienia pacjentów oddzia?ów zaka?nych. Kod odpadu medycznego zaka?nego: 180101,180102, 180103, 180104, 18106. Kod odpadu medycznego inne ni zaka?ne: 180107, 180108, 180109, 180110, 180182. Odbiór odpadów z siedziby szpitala z dwóch miejsc w Wa?brzychu: ul. Soko?owskiego 4, ul. Batorego
   4.  Odbiór i unieszkodliwienie odpadów odbywa si b?d sukcesywnie przez okres 48 miesi?cy. Szacunkowa ilo? odpadów: oko?o 1 300 000 kg. Nie zrealizowanie umowy w zakresie szacunkowej ilo?ci kg nie mo?e stanowi podstawy do roszcze Wykonawcy wobec Zamawiaj?cego z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy. Podana ilo? jest warto?ci szacunkow i mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do odbioru odpadów od Zamawiaj?cego wg ustalonego harmonogramu: 3 razy w tygodniu - poniedzia?ek, ?roda, pi?tek. Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego ch?odni?, tj. kontener lub przyczep do przechowywania odpadów o pojemno?ci minimum 60 m3 i temperaturze wewn?trz w przedziale od -4,0oC do 10oC. Wykonawca zobowi?zuje si zapewni utrzymanie porz?dku wewn?trz ch?odni, dokonywa b?dzie na w?asny koszt jej napraw oraz dezynfekcji jej wn?trza przy ka?dorazowej wymianie kontenera. Wystawienie dokumentów polega na przekazaniu karty odpadów przez firm w formie elektronicznej - system BDO. Us?ugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów odbywa si b?d zgodnie z: - Ustaw o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 701), - Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1396), - rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pa?dziernika 2017 r. w sprawie szczegó?owego sposobu post?powania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975), - rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 pa?dziernika 2016 r. w sprawie wymaga i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1819), - Ustaw o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 382), - rozporz?dzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Norma emisji spalin w pojazdach Wykonawcy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires G?ówny kod CPV: 90524000-6 - us?ugi w zakresie odpadów medycznych. Dodatkowe kody CPV: - 90524200-8 - us?ugi usuwania odpadów szpitalnych, - 90512000-9 - us?ugi transportu odpadów, - 90513300-9 - us?ugi spalania odpadów, - 90520000-8 - us?ugi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 026-059386
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
?wiadczenie us?ugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Soko?owskiego w Wa?brzychu
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni wy?ej okre?lone wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosków.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux