Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych: Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers

2020/S 180-435387  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Wa?brzych: Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers 2020/S 180-435387 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wa?brzych, Zarz?d Dr█g Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wa?brzychu Adresse postale: ul. Matejki 1 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code postal: 58-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariola Jakubowska Courriel: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl T╚l╚phone: +48 746444971 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.zdkium.walbrzych.pl http://bip.zdkium.walbrzych.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przew█z dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych z terenu gminy Wa?brzych do plac█wek o?wiatowych w roku szkolnym 2019/2020 Num╚ro de r╚f╚rence: DU.65.21.2019
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312120 Services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicap╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'ex╚cution:
Wa?brzych, ?widnica
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na przewozie dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej z terenu Gminy Wa?brzych do plac█wek o?wiatowych w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiot zam█wienia obejmuje przew█z i opiek nad oko?o 260 dzie?mi niepe?nosprawnymi w tym 9 na w█zkach inwalidzkich z terenu Gminy Wa?brzych do plac█wek o?wiatowych zlokalizowanych na terenie Wa?brzycha i do o?rodka rehabilitacyjnego w ?widnicy na trasie dom/plac█wka o?wiatowa/dom, zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo O?wiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w tym: 1) przew█z i opieka nad przewo?onymi dzie?mi i m?odzie? do Publicznej Szko?y Podstawowej Specjalnej nr 10, ul. Ogrodowa 5a, 58-306 Wa?brzych - 135 dzieci niepe?nosprawnych, w tym 2 dzieci na w█zku inwalidzkim, 2) przew█z i opiek nad przewo?onymi dzie?mi i m?odzie? do Publicznej Szko?y Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wa?brzych ˝ 56 dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych, 3) przew█z i opieka nad przewo?onymi dzie?mi do Przedszkola Samorz?dowego nr 17 Z Oddzia?ami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wa?brzych, w tym do oddzia?u plac█wki przy ul. Sosnowej 25A, 58-307 Wa?brzych ˝ 26 dzieci niepe?nosprawnych, w tym 1 dziecko na w█zku inwalidzkim, 4) przew█z i opieka nad przewo?onymi dzieci do Przedszkola Niepublicznego ĐBajkolandiaţ, ul. Wroc?awska 1, 58-306 Wa?brzych ˝ 10 dzieci niepe?nosprawnych, 5) przew█z i opieka nad przewo?on m?odzie? do Zespo?u Szk█ nr 4, ul. Soko?owskiego 75, 58-309 Wa?brzych ˝ 15 os█b niepe?nosprawnych, w tym 2 os█b na w█zkach inwalidzkich, 6) przew█z i opieka nad przewo?on m?odzie? do Zespo?u Szk█ Zawodowych, Ul. Mickiewicza 24, 58-300 Wa?brzych ˝ 14 os█b niepe?nosprawnych, 7) przew█z 4 dzieci niepe?nosprawnych na w█zkach inwalidzkich i 4 opiekun█w do O?rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, ul. S?ob█dzkiego 28, 58-105 ?widnica* * Przew█z obejmuje dow█z dzieci z opiekunami do o?rodka i powr█t z opiekunami do Wa?brzycha oraz dow█z opiekun█w do o?rodka i powr█t dzieci z opiekunami pod wskazane adresy do Wa?brzycha. Opiek podczas transportu sprawuj rodzice/ opiekunowie prawni. Przewidywana dzienna liczba wozokilometr█w z wy??czeniem ferii zimowych, przerwy ?wi?tecznej, wakacji i innych dni ustalonych jako wolne od zaj? zgodnie ▀ 2 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2002.46.432 ze zm.) oraz ▀ 2 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603) wykonywana przez pojazdy wymienione w cz??ci V.2.3.3. SIWZ ˇ pkt 1-14, liczona od miejsca odbioru pierwszego dziecka niepe?nosprawnego wynosi oko?o 1400 wzkm ??cznie dla czternastu pojazd█w, przez okres 188 dni tj. oko?o 263.200 wzkm w ca?ym okresie ?wiadczenia us?ugi, ˇ pkt 15 liczona od miejsca odbioru pierwszego dziecka niepe?nosprawnego wynosi oko?o 110 wzkm dla jednego pojazdu, przez okres 247 dni tj. oko?o 27.170 wzkm w ca?ym okresie ?wiadczenia us?ugi. Przewidywana ca?kowita liczba wozokilometr█w w ca?ym okresie realizacji us?ugi wynosi 290.370 wzkm. Przewidywane punkty odbioru pierwszego dziecka na terenie miasta dla poszczeg█lnych pojazd█w: 1) Wa?brzych, ul. D?browskiego 2) Wa?brzych, ul. Niepodleg?o?ci 3) Wa?brzych, ul. Kr█lewiecka 4) Wa?brzych, ul. Mi?a, 5) Wa?brzych, ul. Hetma?ska, 6) Wa?brzych, ul. Kasztela?ska, 7) Wa?brzych, ul. Andersa, 8) Wa?brzych, ul. Broniewskiego, 9) Wa?brzych, ul. Malczewskiego, 10) Wa?brzych, ul. Teligi, 11) Wa?brzych, ul. Wajdy, 12) Wa?brzych, ul. Przemys?owa, 13) Wa?brzych, ul. Szymanowskiego, 14) Wa?brzych, ul. Reja 15) Wa?brzych, ul. P?uga
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 01/09/2019 Fin: 31/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 183-446234
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
30/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Dolno?l?skie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. D?ugosza 60 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-162 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 2 096 928.30 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Uzasadnienie aneksu W zwi?zku z zaistnieniem okoliczno?ci niezale?nych od stron umowy, a polegaj?cych na wprowadzeniu w marcu 2020 r. stanu zagro?enia epidemiologicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz czasowym (bez okre?lenia daty ko?cowej) zawieszeniu przewoz█w dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.), strony umowy b?d?c zainteresowanymi jej kontynuacj?, co le?y w interesie publicznym, w oczekiwaniu na przywr█cenie stanu, w kt█rym us?ugi przewozu b?d ponownie mog?y by wykonywane, zgodnie postanowi?y wprowadzi?, w okresie przej?ciowym, tj. do czasu przywr█cenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty, w oparciu o art. 15 r ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) w zwi?zku z art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dodatkowe postanowienia umowne w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, kt█ry pomimo zawieszenia us?ugi przewozu ponosi sta?e koszty zwi?zane z pozostawaniem w gotowo?ci do wykonania us?ugi.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, o kt█rych mowa w dziale VI Ustawy.
   2.  Zgodnie z Ustaw ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mia?y interes w uzyskaniu zam█wienia oraz ponios?y lub mog?y ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
   4.  Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego przez Wykonawc?, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje si na elektroniczn skrzynk podawcz Urz?du Zam█wie Publicznych, przy u?yciu kt█rej obs?ugiwana jest korespondencja Izby. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
   7.  Je?eli warto? zam█wienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci: 1) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zam█wienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?, 2) okre?lenia warunk█w udzia?u w post?powaniu, 3) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zam█wienia, 4) odrzucenia oferty odwo?uj?cego, 5) opisu przedmiotu zam█wienia, 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
   8.  Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej jest on zobowi?zany na podstawie Ustawy, na kt█re nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.
   1.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   2.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.
   3.  Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   4.  Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzut█w, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowod█w, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia w ca?o?ci lub o zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
   6.  Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przys?uguje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje si do Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60130000 Services sp╚cialis╚s de transport routier de passagers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312120 Services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicap╚s
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'ex╚cution:
Wa?brzych, ?widnica
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje przew█z i opiek nad oko?o 233 dzie?mi niepe?nosprawnymi w tym 12 na w█zkach inwalidzkich z terenu Gminy Wa?brzych do plac█wek o?wiatowych zlokalizowanych na terenie Wa?brzycha i do o?rodka rehabilitacyjnego w ?widnicy na trasie dom/plac█wka o?wiatowa/dom, zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo O?wiatowe (Dz.U.2020.910), w tym: 1) przew█z i opieka nad przewo?onymi dzie?mi i m?odzie? do Publicznej Szko?y Podstawowej Specjalnej nr 10, ul. Ogrodowa 5a, 58-306 Wa?brzych - 130 dzieci niepe?nosprawnych, w tym 6 dzieci na w█zku inwalidzkim, 2) przew█z i opiek nad przewo?onymi dzie?mi i m?odzie? do Publicznej Szko?y Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wa?brzych ˝ 45 dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych, w tym 1 dziecko na w█zku inwalidzkim, 3) przew█z i opieka nad przewo?onymi dzie?mi do Przedszkola Samorz?dowego nr 17 Z Oddzia?ami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wa?brzych, w tym do oddzia?u plac█wki przy ul. Sosnowej 25A, 58-307 Wa?brzych ˝ 17 dzieci niepe?nosprawnych,f w tym 1 dziecko na w█zku inwalidzkim, 4) przew█z i opieka nad przewo?onymi dzieci do Przedszkola Niepublicznego ĐBajkolandiaţ, ul. Wroc?awska 1, 58-306 Wa?brzych ˝ 12 dzieci niepe?nosprawnych, 5) przew█z i opieka nad przewo?on m?odzie? do Zespo?u Szk█ nr 4, ul. Soko?owskiego 75, 58-309 Wa?brzych ˝ 10 os█b niepe?nosprawnych, w tym 1 osoba na w█zku inwalidzkim, 6) przew█z i opieka nad przewo?on m?odzie? do Zespo?u Szk█ Zawodowych, Ul. Mickiewicza 24, 58-300 Wa?brzych ˝ 15 os█b niepe?nosprawnych, 7) przew█z 4 dzieci niepe?nosprawnych, w tym 3 dzieci niepe?nosprawnych na w█zkach inwalidzkich i 4 opiekun█w do O?rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, ul. S?ob█dzkiego 28, 58-105 ?widnica* * Przew█z obejmuje dow█z dzieci z opiekunami do o?rodka i powr█t z opiekunami do Wa?brzycha oraz dow█z opiekun█w do o?rodka i powr█t dzieci z opiekunami pod wskazane adresy do Wa?brzycha. Opiek podczas transportu sprawuj rodzice/ opiekunowie prawni. Przewidywana dzienna liczba wozokilometr█w z wy??czeniem ferii zimowych, przerwy ?wi?tecznej, w akacjii innych dni ustalonych jako wolne od zaj? zgodnie ▀ 2 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002.46.432 ze zm.) oraz ▀ 2 ust 1 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017.1603) wykonywana przez pojazdy wymienione w cz??ci V.2.3.3. SIWZ ˇ pkt 1˝14, liczona od miejsca odbioru pierwszego dziecka niepe?nosprawnego wynosi oko?o 1 460 wzkm ??cznie dla czternastu pojazd█w, przez okres 80 dni, tj. oko?o 116 800 wzkm w ca?ym okresie ?wiadczenia us?ugi, ˇ pkt 15 liczona od miejsca odbioru pierwszego dziecka niepe?nosprawnego wynosi oko?o 150 wzkm dla jednego pojazdu, przez okres 85 dni, tj. oko?o 12 750 wzkm w ca?ym okresie ?wiadczenia us?ugi. Przewidywana ca?kowita liczba wozokilometr█w w ca?ym okresie realizacji us?ugi wynosi 129 550 wzkm. Przewidywane punkty odbioru pierwszego dziecka na terenie miasta dla poszczeg█lnych pojazd█w: 1) Wa?brzych, ul. D?browskiego; 2) Wa?brzych, ul. Niepodleg?o?ci; 3) Wa?brzych, ul. Kr█lewiecka; 4) Wa?brzych, ul. Mi?a,; 5) Wa?brzych, ul. Hetma?ska; 6) Wa?brzych, ul. Kasztela?ska; 7) Wa?brzych, ul. Andersa; 8) Wa?brzych, ul. Broniewskiego; 9) Wa?brzych, ul. Malczewskiego; 10) Wa?brzych, ul. Teligi; 11) Wa?brzych, ul. Wajdy; 12) Wa?brzych, ul. Przemys?owa; 13) Wa?brzych, ul. Szymanowskiego; 14) Wa?brzych, ul. Reja; 15) Wa?brzych, ul. P?uga.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 01/09/2019 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 2 553 218.26 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Dolno?l?skie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. D?ugosza 60 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-162 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcze?niejszych zmian w umowie): W okresie od 16.3.2020 do 31.5.2020, na podstawie przepis█w powszechnie obowi?zuj?cych wskazanych w niniejszym og?oszeniu przewozy nie by?y wykonywane dla zadania 1 przez okres 50 dni (zmniejszenie o 70 000 wzkm), dla zadania 2 przez okres 53 dni (zmniejszenie o 5 830 wzkm). ?wiadczenie pieni??ne za wskazany okres wynosi zgodnie z aneksem wynosi 150 194,41 PLN brutto. W okresie od
   1. 06.2020 r. do 31.07.2020 r. warto? wynagrodzenia wykonawcy wyliczona zosta?a na podstawie faktycznie wykonanych wozokilometr█w. W okresie od
   1. 09.2020 r. do 31.12.2020 r., na podstawie przepis█w powszechnie obowi?zuj?cych wskazanych w niniejszym og?oszeniu zmianie ulega liczba wozokilometr█w, kt█ra wynosi: a) 1460 wzkm x 80 dni = 116 800 wzkm dla przewoz█w ?wiadczonych do plac█wek o?wiatowych na terenie Wa?brzycha, b) 150 wzkm x 85 dni = 12 750 wzkm dla przewoz█w ?wiadczonych do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w ?widnicy. Za wykonanie przedmiotu umowy w okresie obowi?zywania niniejszego Aneksu (tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.) Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w maksymalnej kwocie 1 272 657 z brutto, w tym VAT 8 %, ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczeg█lnionych w formularzu cenowym Wykonawcy, tj.:a) 9,25 z netto, tj. 9,99 z brutto z VAT, w tym VAT 8 % za 1 wozokilometr us?ug przewozowych ?wiadczonych do plac█wek o?wiatowych na terenie Wa?brzycha, b) 7,69 z netto, tj. 8,30 z brutto z VAT, w tym VAT 8 % za 1 wozokilometr us?ug przewozowych ?wiadczonych do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w ?widnicy. W przypadku zawieszenia wykonywania us?ug przewozowych na podstawie ustaw, rozporz?dze organ█w administracji pa?stwowej lub decyzji organ█w administracji samorz?dowej i innych uprawnionych podmiot█w, a tak?e w przypadku innych niezale?nych od Zamawiaj?cego i Wykonawcy zdarze powoduj?cych zawieszenie wykonywania us?ug (strajk nauczycieli itp.), Wykonawcy przys?uguje wynagrodzenie rycza?towe w wysoko?ci wysoko?ci 79,0 % ww. cen jednostkowych, (tj. 7,89 z dla przewoz█w na terenie Wa?brzycha oraz 6,56 z dla przewoz█w do ?widnicy), pomno?onych przez liczb wzkm planowanych do wykonania w ka?dym dniu, wynikaj?cych z plan█w przewoz█w obowi?zuj?cych w ostatnim dniu przewoz█w przed wprowadzeniem zawieszenia funkcjonowania plac█wek o?wiatowych i/lub OREW.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W zw. z zaistnieniem okoliczno?ci niezale?nych od str. umowy, a polegaj?cych na wprowadzeniu w marcu 2020 r. stanu zagro?enia epidemiologicznego na terenie RP, oraz czasowym (bez okre?lenia daty ko?cowej) zawieszeniu przewoz█w dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej na podstawie rozporz?dzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID 19, b?d?c zainteresowanym kontynuacj umowy, co le?y w inter. Publ., w oczekiwaniu na przywr█cenie mo?liwo?ci wykonywania us?ugi, wprowadzono, do czasu przywr█cenia funkcjonowania jso, w oparciu o art. 15r ust. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 (...), w zw. z art. 144.1.3 ustawy Pzp, dodatkowe postanowienia umowne w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, kt█ry pomimo zawieszenia us?ugi przewozu ponosi sta?e koszty zwi?zane z pozostawaniem w gotowo?ci do wykonania us?ugi.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 1 698 510.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 2 553 218.26 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spÚcialisÚs de transport routier de passagers 
85312120 - Services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicapÚs