Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?brzych:Travaux de construction

2023/S 97-303222  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Wa?brzych: Travaux de construction

2023/S 097-303222

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 067-199372)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak?ad Linii Kolejowych w Wa?brzychu
Adresse postale: Parkowa 9
Ville: Wa?brzych
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 58-302
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ryszard Mandziak
Courriel: ryszard.mandziak@plk-sa.pl
Téléphone: +48 746374759
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow? nowoczesnych urz?dze? i systemów etap
   3. " z podzia?em na zadania:Zadanie I: "Modernizacja stacji Zawidów z zabudow? urz?dze? sterowania zdalnego na podg Wilka";Zadanie II: "Modernizacja podg Wilka z przygotowaniem do zabudowy zdalnego sterowania.".

Numéro de référence: 0663/IZ23GMZ/04817/01304/23/P

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Zadanie I: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowoczesnych przeka?nikowo- komputerowych lub komputerowych urz?dze? SRK w stacji Zawidów wraz z robotami towarzysz?cymi na linii kolejowej nr 344 Wilka - Zawidów. Ca?o?? przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunków, decyzji i pozwole? niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych Prawem; 3) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemu strukturalnego "Sterowanie - urz?dzenia przytorowe" obj?tego zakresem zamówienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prób podsystemu). Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacja, elektroenergetyka nietrakcyjna. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa urz?dze? sterowania ruchem kolejowym na podg Wilka w celu umo?liwienia zdalnego sterowania podg Wilka ze stacji Zawidów. Przedmiot zamówienia obejmuje równie? odbudow? linii kolejowej nr 780 Wilka 1 - Wilka
   2.  Ca?o?? przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunków, decyzji i pozwole? niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych Prawem; 3) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemu strukturalnego "Sterowanie - urz?dzenia przytorowe" obj?tego zakresem zamówienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prób podsystemu). Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacja, elektroenergetyka nietrakcyjna. Szczegó?owy opis zada? znajduje si? w dokumentacji zamówienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 067-199372

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zmiana dotyczy dokumentacji przetargowej

Au lieu de:

-

Lire:

Zmiana dotyczy dokumentacji przetargowej

Numéro de section: IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/05/2023

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 08:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zmiany w Rozdzia?ach XI i XII zgodnie z zamieszczon? dokumentacj? na Platformie Zakupowej Zamawi?j?cego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudow? nowoczesnych urz?dze? i systemów etap
   3. " z podzia?em na zadania:Zadanie I: "Modernizacja stacji Zawidów z zabudow? urz?dze? sterowania zdalnego na podg Wilka";Zadanie II: "Modernizacja podg Wilka z przygotowaniem do zabudowy zdalnego sterowania.". 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction