Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 30/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz:MatÈriel de levage et de manutention et piËces dÈtachÈes

2023/S 220-693580  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/11/2023
S220
Pologne-Wa?cz: MatÈriel de levage et de manutention et piËces dÈtachÈes

2023/S 220-693580

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 205-644438)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu
Adresse postale: ul. Ciasna 7
Ville: Wa?cz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 78-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta ?wiertka
Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl
TÈlÈphone: +48 261472324
Fax: +48 261472971
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl
Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa podno?nikÛw wid?owych spalinowych z wysi?gnikiem teleskopowym o ud?wigu min. 7 T w latach 2024-2026

NumÈro de rÈfÈrence: 81/2023

II.1.2)
Code CPV principal
42400000 MatÈriel de levage et de manutention et piËces dÈtachÈes

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa podno?nikÛw wid?owych spalinowych z wysi?gnikiem teleskopowym o ud?wigu min. 7 T w latach 2024-2026, przy czym dostawa ta w latach 2025 i 2026 b?dzie wykonywana pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy otrzyma potwierdzenie od Instytucji Eksperckiej, ?e w roku bud?etowym 2025 i 2026 otrzyma ?rodki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie cz??ci lub ca?ej dostawy realizowanej kolejno w roku 2025 i 2026. Zamawiaj?cy po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania ?rodkami finansowymi, o ktÛrych mowa wy?ej, niezw?ocznie pisemnie lub e - mailem lub faxem zawiadomi Wykonawc? o konieczno?ci realizacji cz??ci lub ca?ej dostawy przewidzianej do realizacji kolejno w roku 2025 i 2026. Przedmiot zamÛwienia musi spe?nia? wymagania okre?lone w Rozdziale III SWZ, ÑWymaganiach Eksploatacyjno ñ Technicznychî stanowi?cych Za??cznik do SWZ oraz w ÑProjektowanych postanowieniach umowyî stanowi?cych Za??cznik do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 205-644438

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/11/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa podno?nikÛw wid?owych spalinowych z wysi?gnikiem teleskopowym o ud?wigu min. 7 T w latach 2024-2026 30/11/2023 15/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42400000 - Matériel de levage et de manutention et pièces détachées 
42415110 - Chariot élévateurs