Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz:Produits pétroliers, charbon et huiles

2023/S 97-302229  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huiles 2023/S 097-302229 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu Adresse postale: ul. Ciasna 7 Ville: Wa?cz Code NUTS: PL Polska Code postal: 78-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Macias Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl Téléphone: +48 261472624 Fax: +48 261472971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/1rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Bud?etowa Sektora Finansów Publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa produktów naftowych i chemicznych Numéro de référence: 97/2022
II.1.2) Code CPV principal 09200000 Produits pétroliers, charbon et huiles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ni?ej wymienionego asortymentu: zadanie nr
   1.  Dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 zadanie nr
   2.  Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 zadanie nr
   3.  Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 3 mm 2/s o kodzie NATO O-148 zadanie nr
   4.  Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 zadanie nr
   5.  Dostawa syntetycznego oleju w?glowodorowego do turbinowych silników lotniczych zadanie nr
   6.  Dostawa olejów: Olej do szybkoobrotowych silników okr?towych, Olej do silników okr?towych, zadanie nr
   7.  Dostawa oleju hydraulicznego mineralnego o kodzie NATO H-515 zadanie nr
   8.  Dostawa oleju do okr?towych silników spalinowych du?ej mocy klasy API CD zadanie nr
   9.  Dostawa hydraulicznego p?ynu syntetycznego o kodzie NATO H-537 zadanie nr 10. Dostawa smaru lotniczego o kodzie NATO G-353
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 271 001.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 300 kg, ilo?? w opcji: 1 000 kg, RAZEM: 1 300 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 300 kg, ilo?? w opcji: 1 000 kg, RAZEM: 1 300 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Turbonycoil 600 lub równowa?ny)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211300 Huiles pour turbines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Turbonycoil 600 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 3 500 kg, ilo?? w opcji: 3 000 kg, RAZEM: 6 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Turbonycoil 600 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 3 000 kg, ilo?? w opcji: 3 500 kg, RAZEM: 6 500 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 3 mm 2/s o kodzie NATO O-148 (np. Turbonycoil 160 lub równowa?ny)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211300 Huiles pour turbines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 3 mm 2/s o kodzie NATO O-148 (np. Turbonycoil 160 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 100 kg, ilo?? w opcji: 1 500 kg, RAZEM: 2 600 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 3 mm 2/s o kodzie NATO O-148 (np. Turbonycoil 160 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 100 kg, ilo?? w opcji: 1 500 kg, RAZEM: 2 600 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepkosciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Aeroshell Turbine Oil 500 lub równowa?ny)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211300 Huiles pour turbines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepkosciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Aeroshell Turbine Oil 500 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 2 500 kg, ilo?? w opcji: 2 500 kg, RAZEM: 5 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepkosciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Aeroshell Turbine Oil 500 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 2 500 kg, ilo?? w opcji: 2 500 kg, RAZEM: 5 000 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa syntetycznego oleju w?glowodorowego do turbinowych silników lotniczych (np. Olej Turbonycoil 210A lub równowa?ny)
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211300 Huiles pour turbines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego oleju w?glowodorowego do turbinowych silników lotniczych (np. Olej Turbonycoil 210A lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 300 kg, ilo?? w opcji: 1 300 kg, RAZEM: 2 600 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego oleju w?glowodorowego do turbinowych silników lotniczych (np. Olej Turbonycoil 210A lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 300 kg, ilo?? w opcji: 1 300 kg, RAZEM: 2 600 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa olejów
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211600 Huiles destinées aux systèmes hydrauliques et à d'autres usages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1/ Oleju do szybkoobrotowych silników okr?towych (np. Marinol MW 50 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 10 500 kg, ilo?? w opcji: 5 000 kg, RAZEM: 15 500 kg 2/ Oleju do silników okr?towych (np. Marinol RG 1230 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 44 000 kg, ilo?? w opcji: 15 000 kg, RAZEM: 59 000 kg 3/ Oleju do silników okr?towych (np. Marinol RG 1240 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 25 000 kg, ilo?? w opcji: 15 000 kg, RAZEM: 40 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1/ Oleju do szybkoobrotowych silników okr?towych (np. Marinol MW 50 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 10 500 kg, ilo?? w opcji: 5 000 kg, RAZEM: 15 500 kg 2/ Oleju do silników okr?towych (np. Marinol RG 1230 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 44 000 kg, ilo?? w opcji: 15 000 kg, RAZEM: 59 000 kg 3/ Oleju do silników okr?towych (np. Marinol RG 1240 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 25 000 kg, ilo?? w opcji: 15 000 kg, RAZEM: 40 000 kg przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju hydraulicznego mineralnego o kodzie NATO H-515 (np.Orlen Oil H-515 lub równowa?ny)
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211600 Huiles destinées aux systèmes hydrauliques et à d'autres usages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju hydraulicznego mineralnego o kodzie NATO H-515 (np.Orlen Oil H-515 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 12 000 kg, ilo?? w opcji: 10 000 kg, RAZEM: 22 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju hydraulicznego mineralnego o kodzie NATO H-515 (np.Orlen Oil H-515 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 12 000 kg, ilo?? w opcji: 10 000 kg, RAZEM: 22 000 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju do okr?towych silników spalinowych du?ej mocy klasy API CD (np. Shell Gadinia AL. 40, Spec Marina SH 40 lub równowa?ny)
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211600 Huiles destinées aux systèmes hydrauliques et à d'autres usages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do okr?towych silników spalinowych du?ej mocy klasy API CD (np. Shell Gadinia AL. 40, Spec Marina SH 40 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 13 000 kg, ilo?? w opcji: 12 000 kg, RAZEM: 25 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do okr?towych silników spalinowych du?ej mocy klasy API CD (np. Shell Gadinia AL. 40, Spec Marina SH 40 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 13 000 kg, ilo?? w opcji: 12 000 kg, RAZEM: 25 000 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa hydraulicznego p?ynu syntetycznego o kodzie NATO H-537 (np.Aeroshell Fluid 31 lub równowa?ny)
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides à usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa hydraulicznego p?ynu syntetycznego o kodzie NATO H-537 (np.Aeroshell Fluid 31 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 200 kg, ilo?? w opcji: 2 500 kg, RAZEM: 3 700 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa hydraulicznego p?ynu syntetycznego o kodzie NATO H-537 (np.Aeroshell Fluid 31 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 200 kg, ilo?? w opcji: 2 500 kg, RAZEM: 3 700 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa smaru lotniczego o kodzie NATO G-353 (np. Aeroshell Grease 64, Nyco Grease GN17, Royco 64 lub równowa?ny)
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09210000 Préparations lubrifiantes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa smaru lotniczego o kodzie NATO G-353 (np. Aeroshell Grease 64, Nyco Grease GN17, Royco 64 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 180 kg, ilo?? w opcji: 820 kg, RAZEM: 1 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa smaru lotniczego o kodzie NATO G-353 (np. Aeroshell Grease 64, Nyco Grease GN17, Royco 64 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 180 kg, ilo?? w opcji: 820 kg, RAZEM: 1 000 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 015-038558
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Handlowe JOTA Sp. z o. o.
Adresse postale: Janikowo Ville: Kobylnica Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 182 728.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 107 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Turbonycoil 600 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Explonaft Sp. z o .o.
Adresse postale: ul. Sokratesa 9/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-909 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 643 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 418 860.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko?ciowej 3 mm 2/s o kodzie NATO O-148 (np. Turbonycoil 160 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Explonaft Sp. z o .o.
Adresse postale: ul. Sokratesa 9/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-909 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 305 058.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 206 492.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Dostawa syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepkosciowej 5 mm2/s o kodzie NATO O-156 (np. Aeroshell Turbine Oil 500 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Handlowe JOTA Sp. z o. o.
Adresse postale: Janikowo Ville: Kolbylnica Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 508 550.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 520 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Dostawa syntetycznego oleju w?glowodorowego do turbinowych silników lotniczych (np. Olej Turbonycoil 210A lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Explonaft Sp. z o. o.
Adresse postale: Sokratesa 9/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-909 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 375 830.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 228 852.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Dostawa olejów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lotos Oil Sp. z o. o.
Adresse postale: Elbl?ska 135 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Code postal: 80-718 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 109 985.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 985 110.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Dostawa oleju hydraulicznego mineralnego o kodzie NATO H-515 (np.Orlen Oil H-515 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Explonaft Sp. z o .o.
Adresse postale: Sokratesa 9/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-909 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 237 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 067 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Dostawa oleju do okr?towych silników spalinowych du?ej mocy klasy API CD (np. Shell Gadinia AL. 40, Spec Marina SH 40 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Waligóra Mariusz Firma Handlowa OLMEX Adresse postale: Marii Sk?odowskiej - Curie 24 Ville: Skalbmierz Code NUTS: PL Polska Code postal: 28-530 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 612 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 375 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
Dostawa hydraulicznego p?ynu syntetycznego o kodzie NATO H-537 (np.Aeroshell Fluid 31 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Explonaft Sp. z o .o.
Adresse postale: Sokratesa 9/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-909 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 356 902.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 231 287.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Dostawa smaru lotniczego o kodzie NATO G-353 (np. Aeroshell Grease 64, Nyco Grease GN17, Royco 64 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Explonaft Sp. z o. o.
Adresse postale: Sokratesa 9/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-909 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 217 370.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 130 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamówienie publiczne zostanie wykonane sukcesywnie w terminie: a) w zakresie zamówienia podstawowego - 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy b) w zakresie zamówienia "w opcji" - 90 dni liczonych od dnia poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w ramach prawa opcji z zastrze?eniem prawa opcji okre?lonym w Rozdziale III ust. 1 SWZ oraz w §2 "Projektowanych postanowie? umowy" stanowi?cych za??cznik nr 6 do SWZ.
   2.  W przypadku, gdyby termin realizacji zamówienia mia? zako?czy? si? po 15 listopada 2023 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowi?zuje si? zrealizowa? zamówienie jest 15 listopada 2023 r. - dotyczy zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji.
   3.  W przypadku, gdy ostatni dzie? realizacji zamówienia przypada na dzie? wolny od pracy, tj. sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, to termin realizacji przypada nast?pnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 uPzp).
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób (art. 515 ust. 1 pkt 1) u Pzp)
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 2 pkt 1) uPzp).
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych, ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. (art. 515 ust. 3 pkt. 1 uPzp).
   7.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Pozosta?e zasady dot. ?rodków ochrony prawnej zosta?y zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawa produktów naftowych i chemicznych 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09200000 - Produits pétroliers, charbon et huiles 
09210000 - Préparations lubrifiantes 
09211100 - Huiles pour moteurs 
09211300 - Huiles pour turbines 
09211600 - Huiles destinées aux systèmes hydrauliques et à d'autres usages 
09211610 - Liquides à usage hydraulique