Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huiles

2021/S 65-164876  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huiles 2021/S 065-164876 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu Adresse postale: ul. Ciasna 7 Ville: Wa?cz Code NUTS: PL Polska Code postal: 78-600 Pays: Pologne Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl Téléphone: +48 261472184 Fax: +48 261472971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa sektora finansów publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa produktów naftowych i chemicznych Numéro de référence: 102/2020
II.1.2) Code CPV principal 09200000 Produits pétroliers, charbon et huiles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów naftowych i chemicznych wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2 A, B i C do SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w rozdziale III SIWZ w kolumnie "ilo? w opcji" mog by wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabeli w rozdziale III SIWZ w kolumnie "ilo? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy w zadaniu nr 2 dopuszcza rozwi?zania równowa?ne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 636 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju silnikowego klasy SJ/CF SAE 15W/40
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z "Planem dostaw" stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju silnikowego klasy SJ/CF SAE 15W/40 wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2B do SIWZ w ilo?ci 20 000 kg, w tym: Ilo? podstawowa: 10 320 kg (rok 2021 - 5 200 kg, rok 2022 - 5 120 kg) Ilo? w opcji: 9 680 kg (rok 2021 - 4 800 kg, rok 2022 - 4 880)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres przechowywania / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju silnikowego klasy SJ/CF SAE 15W/40 wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2B do SIWZ w ilo?ci 20 000 kg, w tym: ilo? podstawowa: 10 320 kg (rok 2021 - 5 200 kg, rok 2022 - 5 120 kg), ilo? w opcji: 9 680 kg (rok 2021 - 4 800 kg, rok 2022 - 4 880), przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w rozdziale III ust. 1 SIWZ, w kolumnie "ilo? w opcji" mog by wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w kolumnie "ilo? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia w danym roku kalendarzowym oraz miejscem jego dostawy (dot. roku 2021 i 2022), Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc (pisemnie lub mailem lub faxem) w terminie wskazanym w rozdziale III ust. 3 SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli ust. 1 rozdzia?u III SIWZ, kolumna "ilo? podstawowa" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wskazane w tabeli kolumna "ilo? w opcji".
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa syntetycznego oleju do przek?adni samochodowych (np. Hipol Synthetic 75W/140 lub równowa?ny)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211400 Huiles pour engrenages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z "Planem dostaw" stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego oleju do przek?adni samochodowych (np. Hipol Synthetic 75W/140 lub równowa?ny) wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2B do SIWZ w ilo?ci 772 kg, w tym: Ilo? podstawowa: 515 kg (rok 2021 - 260 kg, rok 2022 - 255 kg) Ilo? w opcji: 257 kg (rok 2021 - 126 kg, rok 2022 - 131)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres przechowywania / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa syntetycznego oleju do przek?adni samochodowych (np. Hipol Synthetic 75W/140 lub równowa?ny) wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2B do SIWZ w ilo?ci 772 kg, w tym: ilo? podstawowa: 515 kg (rok 2021 - 260 kg, rok 2022 - 255 kg) ilo? w opcji: 257 kg (rok 2021 - 126 kg, rok 2022 - 131), przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w rozdziale III ust. 1 SIWZ, w kolumnie "ilo? w opcji" mog by wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w kolumnie "ilo? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia w danym roku kalendarzowym oraz miejscem jego dostawy (dot. roku 2021 i 2022), Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc?(pisemnie lub mailem lub faxem) w terminie wskazanym w rozdziale III ust. 3 SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli ust. 1 rozdzia?u III SIWZ, kolumna "ilo? podstawowa" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wskazane w tabeli kolumna "ilo? w opcji".
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa samochodowego p?ynu hamulcowego DOT
   5. 1
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211650 Liquides de frein
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z "Planem dostaw" stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodowego p?ynu hamulcowego DOT
   5. 1 wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2C do SIWZ w ilo?ci 27 884 kg, w tym
:
Ilo? podstawowa: 15 950 kg (rok 2021 - 8 000 kg, rok 2022 - 7 950 kg) Ilo? w opcji: 11 894 kg (rok 2021 - 5 937 kg, rok 2022 - 5 957 kg)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres przechowywania / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodowego p?ynu hamulcowego DOT
   5. 1 wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2C do SIWZ w ilo?ci 27 884 kg, w tym
:
ilo? podstawowa: 15 950 kg (rok 2021 - 8 000 kg, rok 2022 - 7 950 kg) ilo? w opcji: 11 894 kg (rok 2021 - 5 937 kg, rok 2022 - 5 957 kg), przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w rozdziale III ust. 1 SIWZ, w kolumnie "ilo? w opcji" mog by wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w kolumnie "ilo? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia w danym roku kalendarzowym oraz miejscem jego dostawy (dot. roku 2021 i 2022), Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc?(pisemnie lub mailem lub faxem) w terminie wskazanym w rozdziale III ust. 3 SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli ust. 1 rozdzia?u III SIWZ, kolumna "ilo? podstawowa" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wskazane w tabeli kolumna "ilo? w opcji".
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa p?ynu do odladzania samolotów typ II
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24951310 Agents de dégivrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zgodnie z "Planem dostaw" stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa p?ynu do odladzania samolotów typ II wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2A do SIWZ w ilo?ci 60 000 kg, w tym: Ilo? podstawowa: 34 000 kg (rok 2021 - 17 000 kg, rok 2022 - 17 000 kg) Ilo? w opcji: 26 000 kg (rok 2021 - 13 000 kg, rok 2022 - 13 000 kg)
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres przechowywania / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa p?ynu do odladzania samolotów typ II wykonywana w latach 2021-2022, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 2A do SIWZ w ilo?ci 60 000 kg, w tym: ilo? podstawowa: 34 000 kg (rok 2021 - 17 000 kg, rok 2022 - 17 000 kg) ilo? w opcji: 26 000 kg (rok 2021 - 13 000 kg, rok 2022 - 13 000 kg), przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w rozdziale III ust. 1 SIWZ, w kolumnie "ilo? w opcji" mog by wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w kolumnie "ilo? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia w danym roku kalendarzowym oraz miejscem jego dostawy (dot. roku 2021 i 2022), Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc?(pisemnie lub mailem lub faxem) w terminie wskazanym w rozdziale III ust. 3 SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli ust. 1 rozdzia?u III SIWZ, kolumna "ilo? podstawowa" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wskazane w tabeli kolumna "ilo? w opcji".
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-635109
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa oleju silnikowego klasy SJ/CF SAE 15W/40
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Orlen Oil Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Opolska 114 Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-323 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 245 600.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 160 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa syntetycznego oleju do przek?adni samochodowych (np. Hipol Synthetic 75W/140 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawa samochodowego p?ynu hamulcowego DOT
   5. 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Dostawa p?ynu do odladzania samolotów typ II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowe Impex-Saro Romuald Godziniec Adresse postale: ul. Chmielna 26 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Code postal: 80-748 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 613 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 476 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.O udzielenie zamówienia ubiega si mog Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca sk?ada ofert wraz z za??cznikami za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021 Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huilesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 02/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09200000 - Produits pétroliers, charbon et huiles 
09211100 - Huiles pour moteurs 
09211400 - Huiles pour engrenages 
09211650 - Liquides de frein 
24951310 - Agents de dégivrage