Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huiles

2022/S 131-373060  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huiles 2022/S 131-373060 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu Adresse postale: ul. Ciasna 7 Ville: Wa?cz Code NUTS: PL Polska Code postal: 78-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta ?wiertka Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl Téléphone: +48 261472384 Fax: +48 261472971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Bud?etowa Sektora Finansów Publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa produktów naftowych Numéro de référence: 27/2022
II.1.2) Code CPV principal 09200000 Produits pétroliers, charbon et huiles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów naftowych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem okre?lonym w Rozdziale IV SWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? w opcji" mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik nr 5 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 238 188.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 400 kg, ilo?? w opcji: 1 500 kg, RAZEM: 2 900 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 400 kg, ilo?? w opcji: 1 500 kg, RAZEM: 2 900 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? w opcji" mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik nr 5 do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju silnikowego klasy API SJ/CF SAE 5W/40
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju silnikowego klasy API SJ/CF SAE 5W/40 zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 800 kg, ilo?? w opcji: 500 kg, RAZEM: 2 300 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju silnikowego klasy API SJ/CF SAE 5W/40 zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 1 800 kg, ilo?? w opcji: 500 kg, RAZEM: 2 300 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? w opcji" mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik nr 5 do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa smaru do wysokoobci??onych ?o?ysk tocznych o kodzie NATO G-421
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09210000 Préparations lubrifiantes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa smaru do wysokoobci??onych ?o?ysk tocznych o kodzie NATO G-421 zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 400 kg, ilo?? w opcji: 1 000 kg, RAZEM: 1 400 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa smaru do wysokoobci??onych ?o?ysk tocznych o kodzie NATO G-421 zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 400 kg, ilo?? w opcji: 1 000 kg, RAZEM: 1 400 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? w opcji" mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik nr 5 do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa wielofunkcyjnego smaru samochodowego
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09210000 Préparations lubrifiantes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców okre?lonych w "Planie dostaw" stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego smaru samochodowego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 6 500 kg, ilo?? w opcji: 22 500 kg, RAZEM: 29 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego smaru samochodowego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami jako?ciowymi zamieszczonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z zestawieniem: ilo?? podstawowa: 6 500 kg, ilo?? w opcji: 22 500 kg, RAZEM: 29 000 kg, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? w opcji" mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabeli w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, w kolumnie "ilo?? podstawowa" w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilo?ci zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub e - mailem lub faksem) w terminie okre?lonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowi?cych za??cznik nr 5 do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 067-176694
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa oleju do t?okowych silników lotniczych klasy SAE 50 (np. Aeroshell Oil 100 lub równowa?ny)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIURO HANDLOWE JOTA Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Gnie?nie?ska 33, Janikowo Ville: Kobylnica Code NUTS: PL Polska Code postal: 62 - 006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 188 587.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 200 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa oleju silnikowego klasy API SJ/CF SAE 5W/40
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Waligóra Mariusz Firma Handlowa OLMEX Adresse postale: Plac Marii Sk?odowskiej - Curie 24 Ville: Skalbmierz Code NUTS: PL Polska Code postal: 28-530 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 800.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 38 088.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawa smaru do wysokoobci??onych ?o?ysk tocznych o kodzie NATO G-421
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Dostawa wielofunkcyjnego smaru samochodowego
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.,
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (platformie zakupowej).
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Pozosta?e zasady dot. ?rodków ochrony prawnej zosta?y zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Wa?cz: Produits pétroliers, charbon et huilesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09200000 - Produits pétroliers, charbon et huiles 
09210000 - Préparations lubrifiantes 
09211000 - Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants