Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz: Services d'ingÈnierie

2021/S 86-223769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Wa?cz: Services d'ingÈnierie 2021/S 086-223769 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa ñ 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu Adresse postale: ul. Ciasna 7 Ville: Wa?cz Code NUTS: PL Polska Code postal: 78-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Macias Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261472624 Fax: +48 261472971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa sektora finansÛw publicznych
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga ñ wsparcie techniczne dla oprogramowania HMS C3IS Ja?min NumÈro de rÈfÈrence: 11/2021
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na zapewnieniu dla Si Zbrojnych RP ñ u?ytkuj?cych oprogramowanie systemu wsparcia dowodzenia ñ HMS C3IS Ja?min, wsparcia technicznego dla systemu/oprogramowania HMS C3IS Ja?min, w zakresie i na zasadach opisanych w ÑWymaganiach taktyczno-technicznychî stanowi?cych za??cznik nr 1 do niniejszej umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 438 725.24 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71356300 Services d'appui technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zasadnicza cz?? realizacji wsparcia technicznego przez Wykonawc odbywa si b?dzie z siedziby jego firmy (wsparcie telefoniczne i interaktywne). Wsparcie techniczne realizowane b?dzie w miejscach.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia dotyczy oprogramowania, do ktÛrego uprawnienia licencyjne Si?y Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej naby?y na podstawie umowy z roku 2016 w poni?szym ukompletowaniu: ó oprogramowanie HMS C3IS Ja?min dla Punktu Dystrybucji Danych (PDD), ó oprogramowanie HMS C3IS Ja?min dla Wersji Klienckiej (WK). Wsparcie techniczne dla oprogramowania HMSC3IS Ja?min musi by realizowane z wykorzystaniem modelu uwzgl?dniaj?cego trzy poziomy wsparcia zgodnie z WET.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication d'un avis de marchÈ Explication:
Teldat Sp. z o.o. sp.k., ul. Cicha 19ñ27, 85-650 Bydgoszcz jest jedynym podmiotem posiadaj?cym dokumentacj techniczn oraz prawa wy??czne na wytwarzanie i dostaw dla Si Zbrojnych RP oprogramowania SWD C3IS Ja?min, w tym jego systemu C3IS Ja?min, a tak?e w?a?cicielem dokumentacji technicznej oraz kodÛw ?rÛd?owych wymienionych wyrobÛw i praw autorskich. Zamawiaj?cy zamierza udzieli zamÛwienia w trybie ÑzamÛwienia z wolnej r?kiî, poniewa us?uga mo?e by ?wiadczona tylko przez jednego wykonawc z przyczyn zawi?zanych z ochron praw wy??cznych zgodnie z ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgodnie z rozdzia?em 1 art. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest ka?dy przejaw dzia?alno?ci twÛrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale?nie od warto?ci, przeznaczenia i sposobu wyra?enia (utwÛr). Dopuszczenie innego wykonawcy do realizacji ww. zadania jest niemo?liwe z uwagi na nieposiadanie przez si?y zbrojne kodÛw ?rÛd?owych. Zawarcie umowy na wsparcie techniczne HMS C3IS Ja?min zapewni w?a?ciwe funkcjonowanie systemu HMS C3IS Ja?min, wprowadzanie niezb?dnych zmian do oprogramowania (wymuszanych przez zmiany oprogramowania wspÛ?pracuj?cego) w jednostkach wojskowych. System zosta zakupiony przez Si?y Zbrojne RP umow nr IU/118/V-139/ZO/WROiB/DOS/Z/2018/364 podpisan przez Zast?pc Szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Firma Teldat Sp. z o.o. sp.k. z?o?y?a o?wiadczenie, ?e jest autorem i jedynym w?a?cicielem praw autorskich do systemu HMS C3IS Ja?min pismo nr L.dz. 52/21 z dnia 24 lutego 2021 r. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest tre? umÛw zawartych z Zast?pc Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, zgodnie z ktÛr Si?y Zbrojne naby?y tylko licencje na u?ytkowanie, a nie naby?y kodÛw ?rÛd?owych. Wysoki stopie specjalizacji, ktÛry musi cechowa Wykonawc zadania oznacza, ?e zdaniem Zamawiaj?cego konieczne i wskazane jest, aby zadanie to wykonywa nie inny Wykonawca, ale ten, ktÛry opracowa?, instalowa?, uruchamia system HMS C3IS Ja?min oraz ?wiadczy do tej pory us?ugi b?d?ce przedmiotem niniejszego post?powania. Teldat Sp. z o.o. sp.k., ul. Cicha 7, 85-650 Bydgoszcz jest autorem oprogramowania, w?a?cicielem kodÛw ?rÛd?owych do ww. oprogramowania oraz w?a?cicielem dokumentacji Systemu Wsparcia Dowodzenia HMS C3IS Ja?min ÑOpis techniczny i instrukcji eksploatacji oprogramowania V.3î, dokumentacja ta zosta?a opracowana w firmie Teldat w 2010 r. Maj?c na uwadze przedstawione argumenty, post?powanie o udzielenie zamÛwienia w dziedzinie obronno?ci i bezpiecze?stwa w opisanej sprawie zostanie przeprowadzone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, poprzez zaproszenie do udzia?u w negocjacjach przedstawicieli firmy Teldat Sp. z o.o. sp.k., ul. Cicha 7, 85-650 Bydgoszcz.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
IntitulÈ:
Us?uga ñ wsparcie techniczne dla oprogramowania HMS C3IS Ja?min
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
29/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Teldat Sp. z o.o. sp.k.
Adresse postale: ul. Cicha 19ñ27 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-650 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 2 438 725.24 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 438 725.24 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021 Pologne-Wa?cz: Services d'ingÈnierieType díacheteur: AutresType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie 
71356300 - Services d'appui technique