Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 28/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz:VÈhicules moteur

2023/S 62-185536  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Wa?cz: VÈhicules moteur

2023/S 062-185536

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 055-161984)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna
Adresse postale: ul. Ciasna 7
Ville: Wa?cz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 78-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anetta Gumi?ska
Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl
TÈlÈphone: +48 261472184
Fax: +48 261472971
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl
Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa samochodÛw wywrotek du?ej ?adowno?ci.

NumÈro de rÈfÈrence: 14/2023

II.1.2)
Code CPV principal
34100000 VÈhicules moteur

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa samochodÛw wywrotek du?ej ?adowno?ci zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Rozdziale III SWZ oraz w ilo?ciach i asortymencie przedstawionym w tabeli w Rozdziale III SWZ- ust. 1, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli, w kolumnie Ñilo?? w opcjiî mog? by? wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. Przedmiot zamÛwienia musi spe?nia? wymagania okre?lone w Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych(WET) stanowi?cych Za??cznik nr 6 do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o ktÛrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca powo?uj?cy si? na te rozwi?zania jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowany przez niego dostawy przedmiotu zamÛwienia spe?niaj? wszystkie wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w Za?. nr 7 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 055-161984

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/04/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 28/04/2023

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/04/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/04/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa samochodÛw wywrotek du?ej ?adowno?ci. 28/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - Véhicules à moteur 
34134000 - Camions à carrosserie ouverte et à plate-forme