Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wadowice: Services de conception technique

2020/S 147-361584  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Wadowice: Services de conception technique 2020/S 147-361584 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wadowice Urz?d Miejski w Wadowicach Numéro national d'identification: 000526423 Adresse postale: pl. Jana Paw?a II 23 Ville: Wadowice Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 34-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kokoszka, Joanna Grzyb Courriel: umwadowice@wadowice.pl Téléphone: +48 338731811/+48 338731812/+48 338731813 Fax: +48 338731815 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wadowice.pl www.wadowice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Projekt techniczny mostu na potoku Konówka w m. Chocznia Numéro de référence: IR.271.69.2020
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Projekt techniczny mostu na potoku Konówka w m. Chocznia, obejmuj?cy sporz?dzenie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych dla ww. inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budow?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 48 780.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exécution:
gmina Wadowice
II.2.4) Description des prestations:
Na wymagan do sporz?dzenia dokumentacj projektow sk?adaj si nast?puj?ce opracowania i czynno?ci, które winien wykona Wykonawca: - wykonanie niezb?dnych inwentaryzacji, analiz i ekspertyz, sporz?dzenie pe?nego opisu stanu istniej?cego wraz z dokumentacj fotograficzn przed przyst?pieniem do wykonywania prac projektowych, wykonanie bada i opracowa geologiczno-in?ynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - je?li jest wymagane, - uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do celów projektowych, uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - uzyskanie niezb?dnych uzgodnie?, pozwole (w tym pozwole wodno-prawnych), decyzji niezb?dnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powy?szym zakresie, - wykonanie wszelkich niezb?dnych opracowa wynikaj?cych z wytycznych instytucji bior?cych udzia w wydawaniu warunków, uzgodnie?, pozwole i decyzji niezb?dnych do realizacji przysz?ej inwestycji drogowej. Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia nale?y przekaza Zamawiaj?cemu w orygina?ach, opracowanie projektów budowlanych wraz ze szczegó?ow specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilo?ciach: 5 egzemplarzy projektów budowlano-wykonawczych, 5 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 2 egzemplarze przedmiarów robót, 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich, ca?o? równie w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym typu pendrive lub p?yta DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych (pliki .doc, .dxf, lub .dwg), - opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (je?li zachodzi konieczno? jej wykonania) oraz tymczasowej organizacji ruchu, - sporz?dzenie informacji dotycz?cej bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia ze wzgl?du na specyfik projektowane go obiektu budowlanego, uwzgl?dnianej w planie bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, - opracowanie szczegó?owej inwentaryzacji zieleni z gospodark szat ro?linn koliduj?c z planowan inwestycj (je?li zachodzi konieczno? jej wykonania), - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego wszelkich decyzji administracyjnych niezb?dnych do rozpocz?cia robót budowlanych, w tym opracowanie wniosku pozwolenia na budow wraz ze z?o?eniem wniosku pozwolenia na budow do w?a?ciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku braku uzyskania wymaganych zgód w?a?cicieli o prawie do dysponowania nieruchomo?ci na cele budowlane opracowanie wniosku o zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej wraz z wyst?pieniem z wnioskiem do w?a?ciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, - uzyskanie, w razie konieczno?ci, zgody na odst?pstwo od przepisów techniczno-budowlanych okre?lonych w rozporz?dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie; uzupe?nienie materia?ów, sk?adanie wyja?nie w zwi?zku ze zg?oszeniem robót budowlanych lub wnioskiem na pozwolenie na budow?.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie okresu gwarancji na dokumentacj projektow / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 091-217533
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MK Konstrukcje Karolina Kubica Adresse postale: ul. Górska 200 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 901.60 PLN Offre la plus basse: 48 780.49 PLN / Offre la plus élevée: 99 000.00 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, innym podmiotom, a tak?e organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej (dzia VI ustawy).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique