Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wadowice: Services d'Ètablissement de cartes

2020/S 129-317066  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wadowice: Services d'Ètablissement de cartes 2020/S 129-317066 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Wadowicki NumÈro national d'identification: 7218342100000 Adresse postale: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 Ville: Wadowice Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 34-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja Noworyta Courriel: biuro@powiat.wadowice.pl TÈlÈphone: +48 338734200 Fax: +48 338232433 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.wadowice.pl www.powiat.wadowice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych wed?ug 4 zada NumÈro de rÈfÈrence: NIZ.272.PN.5.2020
II.1.2) Code CPV principal 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych wed?ug 4 zada?: ó zadanie nr 1 ñ dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej StryszÛw, ó zadanie nr 2 ñ dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Wieprz, ó zadanie nr 3 ñ dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Lanckorona, ó zadanie nr 4 ñ dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Spytkowice. W zwi?zku z realizacj projektu ÑE-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu Wadowickiegoî wspÛ?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 770 178.86 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej StryszÛw.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exÈcution:
Zgodnie z warunkami SIWZ, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w celu uruchomienia e-us?ug publicznych informacji przestrzennej dla powiatu Wadowickiego, w tym praca zosta?a podzielona na etapy: ó etap 1 ñ opracowanie zbiorÛw danych BDOT500 i Gesut w jednostce ewidencyjnej StryszÛw, ó etap 2 ñ dzia?ania harmonizuj?ce oraz obiekty projektowane, obejmuj?cy ca?y obszar opracowania. Etapy podlegaj odr?bnym odbiorom.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osÛb skierowanych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
O priorytetowa 2 Cyfrowa Ma?opolska, dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, poddzia?anie
   2. 1.4 E-us?ugi w informacji przestrzennej
II.2.14) Informations complÈmentaires Fakultatywne podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Wieprz
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exÈcution:
Zgodnie z warunkami SIWZ, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w celu uruchomienia e-us?ug publicznych informacji przestrzennej dla Powiatu Wadowickiego, w tym praca zosta?a podzielona na etapy: ó etap 1 ñ opracowanie zbiorÛw danych BDOT500 i Gesut w jednostce ewidencyjnej Wieprz dla obr?bÛw: Giera?towiczki, Giera?towice, Przybradz i Frydrychowice, ó etap 2 ñ opracowanie zbiorÛw danych BDOT500 i Gesut w jednostce ewidencyjnej Wieprz dla obr?bÛw: Nidek i Wieprz, ó etap 3 ñ dzia?ania harmonizuj?ce oraz obiekty projektowane, obejmuj?cy ca?y obszar opracowania. Etapy podlegaj odr?bnym odbiorom.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osÛb skierowanych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
O priorytetowa 2 Cyfrowa Ma?opolska, dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, poddzia?anie
   2. 1.4 E-us?ugi w informacji przestrzennej
II.2.14) Informations complÈmentaires Fakultatywne podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Lanckorona.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exÈcution:
Zgodnie z warunkami SIWZ, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w celu uruchomienia e-us?ug publicznych informacji przestrzennej dla Powiatu Wadowickiego, w tym praca zosta?a podzielona na etapy: ó etap 1 ñ opracowanie zbiorÛw danych BDOT500 i Gesut w jednostce ewidencyjnej Lanckorona etap 2 ñ dzia?ania harmonizuj?ce oraz obiekty projektowane, obejmuj?cy ca?y obszar opracowania.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osÛb skierowanych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
O priorytetowa 2 Cyfrowa Ma?opolska, dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, poddzia?anie
   2. 1.4 E-us?ugi w informacji przestrzennej
II.2.14) Informations complÈmentaires Fakultatywne podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 030-070040
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej StryszÛw.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Studio Plan Mateusz Czerch Adresse postale: ul. Jaworza?ska 196 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-382 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 222 821.14 PLN Offre la plus basse: 227 550.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 402 210.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
W chwili obecnej firma nie jest znana.
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Wieprz.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Studio Plan Mateusz Czerch Adresse postale: ul. Jaworza?ska 196 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-382 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 353 231.70 PLN Offre la plus basse: 398 520.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 617 460.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
W chwili obecnej firma nie jest znana
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa baz danych BDOT500 i Gesut oraz przeprowadzenie dzia?a harmonizuj?cych zbiorÛw danych w jednostce ewidencyjnej Lanckorona.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Okr?gowe Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. 1 Maja 13 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-117 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 194 126.02 PLN Offre la plus basse: 190 332.66 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 455 100.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Wykonanie cz??ci prac obj?tych przedmiotem zamÛwienia ñ ok. 30 %. Nie jest wiadoma nazwa podwykonawcy na etapie sk?adania oferty.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w post?powaniu. Warto? wadium wynosi: ó zadanie nr 1 ñ 2 200,00 PLN (dwa tysi?ce dwie?cie 00/100 z?), ó zadanie nr 2 ñ 3 500,00 PLN (trzy tysi?ce pi??set 00/100 z?), ó zadanie nr 3 ñ 2 000,00 PLN (dwa tysi?ce 00/100), ó zadanie nr 4 ñ 2 500,00 PLN (dwa tysi?ce pi??set 00/100). Uwaga ñ wadium nale?y wnie? na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Pozosta?e szczegÛ?y w SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieni??nych (opisanych w SIWZ) za po?rednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach okre?lonych w SIWZ, z zastrze?eniem, i b?dzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob uprawnion https://miniportal.uzp.gov.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: prezes@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa: ï w pkt 15.2.a) SIWZ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; ï w pkt 15.2.b) SIWZ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: ó nie zalega z op?acaniem podatkÛw, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; ó nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 15.2. a). lub 15.2. b) zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia dotyczy?,z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w pkt 1 Informacji uzupe?niaj?cych stosuje si odpowiednio. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktÛrej dotyczy dokument wskazany w pkt
   9. 3 a) sk?ada dokument, o ktÛrym mowa w pkt 15.2.a) w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju,w ktÛrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentÛw ñ zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w pkt 1 Informacji uzupe?niaj?cych stosuje si odpowiednio. Je?eli wykonawca nie z?o?y o?wiadcze?, o ktÛrych mowa w pkt 15.1.2 oraz SIWZ, o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentÛw niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s niekompletne,zawieraj b??dy lub budz wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia,uzupe?nienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja?nie w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich z?o?enia,uzupe?nienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie oferta wykonawcy podlega?aby odrzuceniu albo konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania. Dokumenty lub o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w pkt 15.1.11ñ15.2, sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Pozosta?e zapisy w zakresie podmiotÛw zagranicznych znajduj si w SIWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71354000 - Services d'établissement de cartes