Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Warta:Modules solaires photovoltaÔques

2023/S 194-607880  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Warta: Modules solaires photovoltaÔques 2023/S 194-607880 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Warta Adresse postale: Rynek im. W?. St. Reymonta 1 Ville: Warta Code NUTS: PL714 Sieradzki Code postal: 98-290 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Jachowicz Courriel: promocja@gimwarta.pl TÈlÈphone: +43 8287115 Fax: +43 8287114 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gminawarta.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa instalacji odnawialnych ?rÛde? energii w Gminie Warta NumÈro de rÈfÈrence: WOA.271.11.2023.Zp
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaÔques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   4. 1 Budowa instalacji odnawialnych ?rÛde? energii w Gminie Warta.
   4. 2 Przedsi?wzi?cie b?dzie realizowane w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî.
   4. 3 Projekt jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?Ûdzkiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Dzia?anie IV.1 Odnawialne ?rÛd?a energii.
   4. 4 Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac maj?cych na celu realizacj? inwestycji polegaj?cej na dostawie, monta?u i uruchomieniu:
   4. 4.1 Cz??? 1 ñ instalacje fotowoltaiczne: 189 szt. instalacji fotowoltaicznych na obiektach nale??cych do osÛb prywatnych;
   4. 4.2 Cz??? 2 ñ instalacje kot?Ûw na biomas?: 43 szt. instalacji kot?Ûw na biomas?
   4. 5 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w programie funkcjonalno-u?ytkowym, ktÛry stanowi za??cznik nr 12 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 330 653.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ instalacje fotowoltaiczne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL714 Sieradzki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Warta
II.2.4) Description des prestations:

   4. 4 Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac maj?cych na celu realizacj? inwestycji polegaj?cej na dostawie, monta?u i uruchomieniu
:

   4. 4.1 Cz??? 1 ñ instalacje fotowoltaiczne: 189 szt. instalacji fotowoltaicznych na obiektach nale??cych do osÛb prywatnych;
   4. 5 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w programie funkcjonalno-u?ytkowym, ktÛry stanowi za??cznik nr 12 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres wyd?u?onej gwarancji jako?ci / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?Ûdzkiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Dzia?anie IV.1 Odnawialne ?rÛd?a energii
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ instalacje fotowoltaiczne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL714 Sieradzki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Warta
II.2.4) Description des prestations:

   4. 4 Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac maj?cych na celu realizacj? inwestycji polegaj?cej na dostawie, monta?u i uruchomieniu
:

   4. 4.1 Cz??? 1 ñ instalacje fotowoltaiczne: 189 szt. instalacji fotowoltaicznych na obiektach nale??cych do osÛb prywatnych;
   4. 5 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w programie funkcjonalno-u?ytkowym, ktÛry stanowi za??cznik nr 12 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres wyd?u?onej gwarancji jako?ci / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?Ûdzkiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Dzia?anie IV.1 Odnawialne ?rÛd?a energii
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 103-324461
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WOA.271.11.2023.Zp
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ instalacje kot?Ûw na biomas?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASH Remigiusz Skowro?ski NumÈro national d'identification: 758 109 88 94 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 338 440.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Budowa instalacji odnawialnych ?rÛde? energii w Gminie Warta 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
71320000 - Services de conception technique