Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wartkowice: Services de conservation des sites et des monuments historiques

2021/S 86-223420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Wartkowice: Services de conservation des sites et des monuments historiques 2021/S 086-223420 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wartkowice NumÈro national d'identification: 828-13-55-235 Adresse postale: Stary GostkÛw 3D Ville: Wartkowice Code NUTS: PL714 Sieradzki Code postal: 99-220 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anita Kacprzak Courriel: zamowienia@wartkowice.pl TÈlÈphone: +49 436785105-48 Fax: +49 436785105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wartkowice.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pa?acu w Starym Gostkowie NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.08.2020
II.1.2) Code CPV principal 92522000 Services de conservation des sites et des monuments historiques
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL714 Sieradzki Lieu principal d'exÈcution:
Stary GostkÛw 3D
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiot zamÛwienia stanowi roboty budowlane przy zabytkowym pa?acu w Starym Gostkowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie obejmuj?ce m.in.: wykonanie izolacji pionowej ?cian; napraw (remont)tynkÛw i elementÛw elewacji; obrÛbki blacharskie na gzymsach i parapetach zew.; malowanie tynkÛw zew.;konserwacj polichromii na elewacji frontowej (portyk i fryz), polichromii wew. pa?acu w pomieszczeniach; konserwacj stolarki drewnianej: pod?Ûg, listew przypod?ogowych, schodÛw i balustrad na bocznych klatach schodowych, drzwi wew. i zew.; konserwacja piecÛw kaflowych, lamp mosi??nych oraz wykonanie uzupe?niaj?cych bada konserwatorskich fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych oraz sporz?dzenie dokumentacji konserwatorskiej z wykonanych bada i prac zgodnie z pozwoleniem WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw w ?odzi na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Roboty b?d prowadzone w czynnym obiekcie u?yteczno?ci publicznej. SzczegÛ?owy opis ñ za?. nr 1 do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 02/07/2020 Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program: 2014PL16M2OP005 projekt: RPLD.06.03.02-10-0035/17-00
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 207-504777
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZP.271.08.2020 IntitulÈ:
Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pa?acu w Starym Gostkowie
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
02/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ars Longa, konserwacja dzie sztuki i obiektÛw zabytkowych JDM Mazur spÛ?ka jawna NumÈro national d'identification: 6761779253 Adresse postale: ul. PodgÛrki Tynieckie 71 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-398 Pays: Pologne Courriel: arslonga@o2.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 3 690 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z pÛ?n. zm.) przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej prowadzon i og?aszan przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci w post?powaniu, do ktÛrej Zamawiaj?cy by zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la dzia IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 92522000 Services de conservation des sites et des monuments historiques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL714 Sieradzki Lieu principal d'exÈcution:
Stary GostkÛw 3D
VII.1.4) Description des prestations:
Charakterystyka obiektu:
   5. 2.1. Nieruchomo??, ktÛrej cz?? obj?ta zosta?a zamÛwieniem, usytuowana jest pod adresem: Stary GostkÛw 3D, gm. Wartkowice, na dzia?ce nr ewid. 349/1 w obr?bie GostkÛw.
   5. 2.2. Nieruchomo? stanowi w?asno? Gminy Wartkowice i przeznaczona jest do u?yteczno?ci publicznej, jako siedziba ñ Urz?d Gminy Wartkowice.
   5. 2.3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkÛw nieruchomych pod poz. 90/201/A, w zwi?zku z tym Wykonawca zobowi?zany jest podj? wszelkie konieczne dzia?ania dla zapewnienia Zabezpieczenia terenu parku i budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas wykonywanych prac budowlanych i konserwatorskich.
   5. 2.4. Roboty b?d prowadzone w czynnym obiekcie u?yteczno?ci publicznej, wobec tego Wykonawca musi uwzgl?dni wynikaj?ce st?d ograniczenia i konieczno? wykonania dodatkowych zabezpiecze terenu prac w czasie ich trwania w celu zapewnienia bezpiecze?stwa i dost?pu osobom korzystaj?cym z obiektu.
   5. 3. Przedmiot zamÛwienia stanowi roboty budowlane przy zabytku oraz prace konserwatorskie i restauratorskie obejmuj?ce m. in.:
   5. 3.1. wykonanie izolacji pionowej ?cian i odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robÛt nasadze i elementÛw zagospodarowania terenu;
   5. 3.2. napraw (remont) tynkÛw i elementÛw elewacji ca?ego obiektu, za wyj?tkiem ?ciany po?udniowej, na ktÛrej do wykonania pozosta?y prace zwi?zane z remontem elementÛw wyko?czeniowych (gzymsÛw, kroksztyn);
   5. 3.3. obrÛbki blacharskie na gzymsach i parapetach zewn?trznych;
   5. 3.4. malowanie tynkÛw zewn?trznych pa?acu;
   5. 3.5. konserwacj polichromii na elewacji frontowej (portyk i fryz);
   5. 3.6. konserwacj polichromii wewn?trz pa?acu w pomieszczeniach najbardziej reprezentatywnych: hol parteru, klatka schodowa, westybul pi?tra, salonik na pi?trze (kredens), korytarz na pi?trze (antyszambr), sala balowa;
   5. 3.7. konserwacj stolarki drewnianej: a) konserwacja drewnianych pod?Ûg mozaikowych i listew przypod?ogowych, w tym tak?e (w przypadku konieczno?ci) napraw tynkÛw wewn?trznych za listwami przypod?ogowymi; b) rekonstrukcja drewnianych pod?Ûg mozaikowych i profilowanych listew przypod?ogowych (pozosta?e pomieszczenia, z wy??czeniem pomieszcze?, w tym tak?e (w przypadku konieczno?ci) napraw tynkÛw wewn?trznych za listwami przypod?ogowymi; c) konserwacja schodÛw, balustrad i profilowanych listew przypod?ogowych na klatce g?Ûwnej; d) konserwacja schodÛw i balustrad na bocznych klatach schodowych (pÛ?n.-wsch. i po?udn.-zach.); e) konserwacja wiatro?apu w holu parteru; f) konserwacja drewnianych drzwi zewn?trznych; g) konserwacja drewnianych drzwi wewn?trznych; h) rekonstrukcja drewnianych drzwi wewn?trznych; i) rekonstrukcja mosi??nych klamek i szyldÛw drewnianych drzwi wewn?trznych; j) rekonstrukcja metalowych ga?ek drewnianych drzwi wewn?trznych; k) konserwacja drewnianych wewn?trznych okiennic okien parteru; l) konserwacja drewnianych parapetÛw okien; m) rekonstrukcja drewnianych wewn?trznych okiennic okien parteru; n) rekonstrukcja drewnianych wewn?trznych parapetÛw okien parteru; o) konserwacja drewnianych okien pÛ?skrzynkowych na westybule pi?tra; p) konserwacja d?bowego okna z okiennicami i podokiennikiem na parterze; q) konserwacja drewnianych szpalet okiennych na pi?trze;
   5. 3.8. konserwacja piecÛw kaflowych;
   5. 3.9. konserwacja i rekonstrukcja lamp: a) konserwacja lamp mosi??nych; b) rekonstrukcja lamp mosi??nych.
   5. 3.10. ZamÛwienie obejmuje tak?e wykonanie uzupe?niaj?cych bada konserwatorskich fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych oraz sporz?dzenie dokumentacji konserwatorskiej z wykonanych bada i prac zgodnie z pozwoleniem WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw w ?odzi na prowadzenie prac konserwatorskich i i restauratorskich.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 02/07/2020 Fin: 31/10/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 3 690 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ars Longa Konserwacja Dzie Sztuki i ObiektÛw Zabytkowych JDM Mazur spÛ?ka jawna NumÈro national d'identification: 6761779253 Adresse postale: ul. PodgÛrki Tynieckie 71 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-398 Pays: Pologne Courriel: arslonga@o2.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana terminu wykonania cz??ci zamÛwienia tj. robÛt zwi?zanych z izolacj pionow ?cian z dnia 30 wrze?nia 2020 r. na dzie 30 grudnia 2020 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: ó pracownicy Wykonawcy w miesi?cach czerwiec, sierpie?, wrzesie?, pa?dziernik odbywali obowi?zkow kwarantann?, co potwierdzaj za?wiadczenia Pa?stwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie przed?o?one przez Wykonawc?, ó kwarantanna pracownikÛw wp?yn??a na czasowe zaprzestanie wykonywania robÛt przez Wykonawc?, ó powy?sze spowodowane by?o przez COVID-19 i jest niezale?ne od Wykonawcy. Uzasadnienie prawne: Zamawiaj?cy na etapie post?powania przetargowego uwzgl?dni w SIWZ mo?liwo? zmian w umowie z Wykonawc?, w tym zmian terminu wykonania przedmiotu zamÛwienia na skutek: ó dzia?ania si?y wy?szej, ó wyst?pienia okoliczno?ci niezale?nych od Wykonawcy, ktÛrych nie mÛg przewidzie przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, skutkuj?cych niemo?no?ci dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamÛwienia.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 3 000 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 3 000 000.00 PLN Pologne-Wartkowice: Services de conservation des sites et des monuments historiquesType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
92522000 - Services de conservation des sites et des monuments historiques