Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wawrze?czyce: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 69-164227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Wawrze?czyce: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 069-164227 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Igo?omia-Wawrze?czyce - Urz?d Gminy Adresse postale: Wawrze?czyce 57 Ville: Wawrze?czyce Code NUTS: PL214 Code postal: 32-125 Pays: Pologne Point(s) de contact: Henryk Jo?czyk - merytorycznie, Ewa Oraczewska - proceduralnie Courriel: ug_igwaw@poczta.onet.pl Téléphone: +48 122874003 Fax: +48 122874007 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.igwa.pl www.igwa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.igwa.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, na terenie gminy Igo?omia-Wawrze?czyce Numéro de référence: GK.271.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamów. jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy Igo?omia-Wawrze?czyce, na których zamieszkuj mieszka?cy (nieruchomo?ci niezamieszka?e, firmy, rodzinne ogrody dzia?kowe, instytucje, cmentarze nie s obj?te przedmiotem zamówienia), w sposób zapewniaj. osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania. Przedmiotem zamówienia s tak?e urz?dzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki i worki, które zostan ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiaj?cego lub przekazane w?a?cicielom nieruchomo?ci, przez Wykonawc?. Do zakresu zamów. wlicza si równie organizacj mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu wskaz. przez Zamaw., jego obs?ug oraz odbiór z niego odpadów.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 90511400 90533000 90512000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Lieu principal d'exécution:
Gmina Igo?omia-Wawrze?czyce
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy Igo?omia-Wawrze?czyce, na których zamieszkuj mieszka?cy (nieruchomo?ci niezamieszka?e, firmy, rodzinne ogrody dzia?kowe, instytucje, cmentarze nie s obj?te przedmiotem zamówienia), w sposób zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), zapisami Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, przyj?tego uchwa? Sejmiku Województwa Ma?opolskiego nr V/34/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. z za??cznikami w sprawie zmiany uchwa?y nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Ma?opolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie "Planu gospodarki odpadami województwa ma?opolskiego na lata 2016-2022", oraz regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Igo?omia-Wawrze?czyce przyj?tego uchwa? Rady Gminy Igo?omia-Wawrze?czyce nr XVI/108/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. i zgodnie z uchwa? nr XVI/119/2016 Rady Gminy Igo?omia-Wawrze?czyce z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie: okre?lenia szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zagospodarowania tych odpadów, które stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia s tak?e urz?dzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki i worki, które zostan ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiaj?cego lub przekazane w?a?cicielom nieruchomo?ci, przez Wykonawc?. Do zakresu zamówienia wlicza si równie organizacj mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego, jego obs?ug oraz odbiór z niego odpadów. Przewidywana ilo? odpadów do odbierania i zagospodarowania w ca?ym okresie wykonywania us?ugi (18 miesi?cy) wynosi: - opakowania z papieru i tektury 135 Mg, - opakowania z tworzyw sztucznych 70 Mg, - opakowania wielomateria?owe 10 Mg, - zmieszane odpady opakowaniowe 150 Mg, - opakowania ze szk?a 350 Mg, - zu?yte opony 20 Mg, - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia?ów ceramicznych i elementów wyposa?enia, inne ni wymienione w 17 01 06, 100 Mg, - urz?dzenia zawieraj?ce freony 15 Mg, - zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, zawieraj?ce niebezpieczne sk?adniki (1) 8 Mg, - zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne, inne ni wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35: 8 Mg, - odpady ulegaj?ce biodegradacji 10 Mg, - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 000 Mg, - odpady wielkogabarytowe 80 Mg, - pozosta?e nie wym. wy?ej 50 Mg.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Dodatkowa wystawka ponad norm wynikaj?c z zapisów zawartych w Za?. nr 10 do SIWZ - odbiór odpadów: zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zu?yte opony samochodów osobowych - w ka?dej ilo?ci / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/07/2020 Fin: 31/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp - w przypadku wyst?pienia konieczno?ci wykonania lub mo?liwo?ci powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, które obj?te jest zamówieniem podstawowym, tak?e po terminie zako?czenia realizacji zamówienia, do wysoko?ci maksymalnie 10 % warto?ci zamówienia podstawowego.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 45 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci pi? tysi?cy 00/100 PLN), które nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 10.30.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy posiadania uprawnie do prowadzenia dzia?alno?ci w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, je?eli wyka?e, ?e posiada:
   1.  aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Igo?omia-Wawrze?czyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, obj?tych przedmiotem zamówienia, od w?a?cicieli nieruchomo?ci, zgodnie z ustaw z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);
   2.  aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od 24.1.2018 przez marsza?ków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - w charakterze podmiotu transportuj?cego;
   3.  aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od 24.1.2018 przez marsza?ków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - w charakterze podmiotu zbieraj?cego zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny. Uwaga: Wykonawca musi zapewni posiadanie uprawnie wynikaj?cych z odpowiednich zezwole oraz wpisów do w?a?ciwych rejestrów przez ca?y okres realizacji zamówienia. Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie warunku: 1) aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Igo?omia-Wawrze?czyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, obj?tych przedmiotem zamówienia, od w?a?cicieli nieruchomo?ci, zgodnie z ustaw z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 2) aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od 24.1.2018 przez marsza?ków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - w charakterze podmiotu transportuj?cego; 3) aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od 24.1.2018 przez marsza?ków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - w charakterze podmiotu zbieraj?cego zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny. W JEDZ nale?y wymieni posiadanie ww. wpisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, spe?nienie wymaganych uprawnie wykazuje ka?dy Wykonawca wspólnej oferty.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy sytuacji finansowej, je?eli wyka?e, ?e posiada:
   1.  op?acon polis lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100);
   2.  ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100). Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie warunku: 1) polisa lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego; 2) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania kwoty posiadanego ubezpieczenia i wysoko?ci posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej w JEDZ, natomiast na wezwanie Zamawiaj?cego z?o?y dokument potwierdzaj?cy ubezpieczenie oraz wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow?. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, spe?nienie ww. warunku wykazuje dowolny Wykonawca.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
A. Zdolno? techniczna Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej, je?eli wyka?e, ?e dysponuje co najmniej:
   1.  dwoma samochodami specjalnymi (?mieciarki) przystosowanymi do opró?niania pojemników o pojemno?ci 120 l; 240 l; 1 100 l;
   2.  jednym samochodem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego;
   3.  jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposa?onym w HDS;
   4.  jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec. Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie warunku: wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ. B. Zdolno? zawodowa w zakresie do?wiadczenia B.1. W zakresie do?wiadczenia: Wykonawca spe?ni warunek w zakresie do?wiadczenia, je?eli wyka?e wykonanie, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 us?ugi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomo?ci, na których mieszkaj mieszka?cy, o ??cznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1 000 Mg, odebranych w ci?gu nast?puj?cych po sobie 12 miesi?cy oraz za??czy dowody okre?laj?ce, ?e us?ugi te zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie warunku: wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o których mowa powy?ej, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wzór wykazu us?ug stanowi za??cznik nr 9 do SIWZ. B.2. W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia: Wykonawca spe?ni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia, je?eli wyka?e, ?e dysponuje co najmniej jedn osob?, która odpowiedzialna b?dzie za: nadzór nad prawid?ow realizacj zamówienia, kontakt z Zamawiaj?cym, sporz?dzanie sprawozda i raportów. Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie warunku: wykaz osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia, niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi za??cznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, spe?nienie warunku zdolno?ci technicznej i kwalifikacji zawodowych wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie, w dowolnej formie przewidzianej w SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonywania zmian w tre?ci umowy w stosunku do tre?ci oferty Wykonawcy. Katalog zmian okre?la projekt umowy, stanowi?cy za??cznik nr 8 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, tj.: Urz?d Gminy Igo?omia-Wawrze?czyce, 32-125 Wawrze?czyce 57, sala konferencyjna, POLSKA. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Pa?dziernik 2021
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf lub doc i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zosta w regulaminie korzystania z miniPortalu. Uwaga: Zamawiaj?cy rekomenduje podpisanie oferty i/lub za??czników do oferty algorytmem SHA-2, jednak w przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów algorytmem SHA-1 lub innym Zamawiaj?cy nie odrzuci oferty Wykonawcy. Poprawno? z?o?onego podpisu kwalifikowanego w rozumieniu eIDAS zostanie zweryfikowana przez Zamawiaj?cego poprzez skorzystanie z kwalifikowanej us?ugi walidacji, która w trybie online potwierdzi lub nie potwierdzi kwalifikowany status podpisu elektronicznego i wystawi na t okoliczno? stosowne za?wiadczenie elektroniczne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego b?dzie musia dostarczy nast?puj?ce dokumenty: 1) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 2) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z pó?n. zm.) - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 10 do SIWZ; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówie publicznych albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511400 - Services de collecte du papier 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges