Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 10/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wejherowo: Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

2020/S 99-238031  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Wejherowo: Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

2020/S 099-238031

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 089-212464)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: 18 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
Adresse postale: ul. Jana III Sobieskiego 277
Ville: Wejherowo
Code NUTS: PL63
Code postal: 84-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Janusz Nowara
Courriel: 18wog.przetargi@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261250280
Fax: +48 261251787 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.18wog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog

www.18wog.wp.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/18wog
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Eksploatacja zlecona systemu cieplnego w kompleksie wojskowym Nowy Dwór Wejherowski administrowanym przez 18 WOG

Numéro de référence: 18WOG-SZP.2712.18.2020

II.1.2)
Code CPV principal
50721000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  18 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Wejherowie, Sekcja Obs?ugi Infrastruktury - Gdynia Grabówek, kot?ownia w budynku nr 2 oraz nr 6 w Nowym Dworze Wejherowskim w kompleksie wojskowym 4635.
   2.  Koszt zakupu i transportu paliwa ponosi Wykonawca.
   3.  System cieplny kompleksu wojskowego obejmuje obiekty i urz?dzenia oraz okresy i rodzaj czynnika grzewczego, to jest centralne ogrzewanie (c.o.), które zosta?y okre?lone w wykazie stanowi?cym za??cznik nr 1 do umowy.
   4.  Szczegó?owy przedmiotem niniejszego zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie eksploatacji zleconej systemów cieplnych od ?ród?a wytwarzania energii cieplnej do wymienników ciep?a wraz z zakupem i dostaw opa?u w niezb?dnej ilo?ci do kot?owni w obiektach administrowanych przez wykaz u?yczonych nieruchomo?ci (pomieszcze?) niezb?dnych do realizacji przedmiotu umowy stanowi za??cznik nr 2 do umowy.
   5.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 3 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 089-212464

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona lub wykonuje minimum 2 (dwa) zamówienia na us?ug eksploatacji systemu cieplnego w kot?owniach zasilanych koksem ka?de o mocy nie mniejszej ni 700 kW oraz na kwot minimum 400 000,00 PLN brutto. Przez 1 zamówienie Zamawiaj?cy rozumie 1 umow?, pojedyncze, odr?bne zobowi?zanie. Wykonawca nie mo?e sumowa kilku zamówie o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych warto?ci.

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostanie uznany za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona lub wykonuje minimum 2 (dwa) zamówienia na us?ug eksploatacji systemu cieplnego w kot?owniach zasilanych paliwem sta?ym ka?de o mocy nie mniejszej ni 700 kW oraz na kwot minimum 400 000,00 PLN brutto. Przez 1 zamówienie Zamawiaj?cy rozumie 1 umow?, pojedyncze, odr?bne zobowi?zanie. Wykonawca nie mo?e sumowa kilku zamówie o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych warto?ci.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50720000 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central 
50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage