Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wejherowo:Travaux de construction

2022/S 225-648340  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Wejherowo: Travaux de construction 2022/S 225-648340 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Wejherowa Adresse postale: Plac Jakuba Wejhera 8 Ville: Wejherowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 84-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Szulakowska Courriel: wzpifz@um.wejherowo.pl Téléphone: +48 586777115 Fax: +48 586777123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.wejherowo.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Realizacja przedsi?wzi?cia pn"W?ze? Zryw wraz z po??czeniem DK6 z ul.Sikorskiego-poprawa infrastruktury drogowej" z podzia?em na Zadanie 1"wybuduj" z opcj? i Zadanie 2"zaprojektuj i wybuduj" z opcjami Numéro de référence: WZPiFZ.271.9.2022.BJ
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Realizacja przedsi?wzi?cia pn. "W?ze? "Zryw" wraz z po??czeniem DK6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" z podzia?em na Zadanie 1 "wybuduj" z opcj? i Zadanie 2 "zaprojektuj i wybuduj" z opcjami.
   2.  Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ (Za?. 13 do SWZ).
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych tj. zamówienia z wolnej r?ki polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie obj?tym zakresem zam. podstawowego. Zakres robót budowlanych podobnych zosta? okre?lony w Za?. 14 SWZ i jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Zamawiaj?cy udzieli zamówienia w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci i po zabezpieczeniu ?rodków finansowych na ten cel.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 45 540 438.99 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45111291 Travaux d'aménagement du terrain 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 45112730 Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 45231220 Travaux de construction de gazoducs 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes électriques 45232000 Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71320000 Services de conception technique 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Wejherowo
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam. jest realizacja przez Wykonawc? w Wejherowie przedsi?wzi?cia pn. "W?ze? "Zryw" wraz z po??czeniem DK6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" z podzia?em na Zadanie 1 "wybuduj" z opcj? i Zadanie 2 "zaprojektuj i wybuduj" z opcjami, na które sk?ada si?: -Zadanie 1 pn: "Budowa bezkolizyjnego powi?zania drogowego ??cz?cego p?n. i p?d. cz??? miasta Wejherowa oraz DK6 wraz z obiektami mostowymi - Etap II" wraz z opcj? - zadanie realizowane w formule "wybuduj" (Zadanie 1) oraz -Zadanie 2 pn: "Budowa w?z?a integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo ?miechowo" wraz z opcjami - zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" (Zadanie 2).
   2. Przedmiot zamówienia w ramach Zadania 1 obejmuje: -wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie bezkolizyjnego powi?zania drogowego ??cz?cego p?n. i p?d. cz??? miasta Wejherowa oraz DK6 wraz z obiektami mostowymi, oraz dokonania wszelkich formalno?ci umo?liw. u?ytkowanie obiektu budowlanego powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowlanych (Zamówienie Podstawowe dla Zadania 1); -wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie nawierzchni i infrastruktury podziemnej w rej. i pod wiaduktem kolej., wraz z dokonaniem wszelkich formalno?ci umo?liw. u?ytkowanie obiektu budowlanego powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowlanych (Opcja dla Zadania 1).
   3. Przedmiot zam. w ramach Zadania 2 obejmuje: 1)wykonanie zam. podstawowego (Zamówienie Podstawowe dla Zadania 2) obejmuj?cego: -opracowanie dok. projektowej dla Zadania 2, w zakres której wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej po str. p?n. oraz po stronie p?d. cz??ci w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo wraz z uzyskaniem decyzji ZRID; -opracowanie dok. projektowej zamiennej dla zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego powi?zania drogowego ??cz?cego p?n. i p?d. cz??? miasta Wejherowa oraz DK6 wraz z obiektami mostowymi" wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji ZRID w przypadku zakwalifikowania wprowadzonych zmian jako istotne odst?pienie od zatwierdzonego proj. budowlanego (Projekt Zamienny); -wykonanie robót budowlanych obj?tych Projektem Zamiennym wraz z dokonaniem wszelkich formalno?ci umo?liwiaj?cych u?ytkowanie obiektu budowl. powst. w wyniku wykonania ww. robót budowlanych; -pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? zakresu obj?tego Projektem Zamiennym oraz nad realizacj? Zamówienia Podstawowego dla Zadania
   1.  2)wykonanie zam. opcjonalnego (Opcje dla Zadania) obejmuj?cego: -Opcj? 1 (Opcja 1 dla Zadania 2)-wykonanie robót budowlanych poleg. na budowie dr. gminnej po str. p?n. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo wraz z dokon. wszelkich formalno?ci umo?liw. u?ytkowanie obiektu budowl. powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowl.; -Opcj? 2 (Opcja 2 dla Zadania 2)-wykonanie robót budowlanych poleg. na budowie dr. gminnej po str. p?d. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo wraz z dokon. wszelkich formalno?ci umo?liw. u?ytkowanie obiektu budowl. powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowl.; -Opcj? 3 (Opcja 3 dla Zadania 2)-pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? Zadania 2 w zakresie budowy dr. gminnej po str. p?n. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo; -Opcj? 4 (Opcja 4 dla Zadania 2)-pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? Zadania 2 w zakresie budowy dr. gminnej po str. p?d. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo; -Opcj? 5 (Opcja 5 dla Zadania 2)-pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? Opcji dla Zadania 1 w zakresie budowy nawierzchni i infrastruktury podziemnej w rej. i pod wiaduktem kolej.
   4. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ (Za?13 SWZ) oraz PPU (Za?12 SWZ)
   5. Na sfinans. przedmiotu zam. zosta?a przyznana Zamawiaj?cemu dotacja z Rz?dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunkiem otrzym. przez Zamawiaj?cego ?rodków z dotacji jest zawarcie z Wojewod? Pomorskim umowy o udzielenie dofinans. z tego Funduszu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi za wady i gwarancji / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w ramach niniejszego zamówienia przewiduje zastosowanie nast?puj?cych opcji, na zasadach okre?lonych w SWZ: Opcja dla Zadania 1: Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie nawierzchni i infrastruktury podziemnej w rej. i pod wiaduktem kolejowym, wraz z dokonaniem wszelkich formalno?ci umo?liwiaj?cych u?ytkowanie obiektu budowlanego powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowlanych; Opcja 1 dla Zadania 2: Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie drogi gminnej po str. p?n. w?z?a interacyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo wraz z dokonaniem wszelkich formalno?ci umo?liwiaj?cych u?ytkowanie obiektu budowlanego powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowlanych; Opcja 2 dla Zadania 2: Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie drogi gminnej po str. p?d. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo wraz z dokonaniem wszelkich formalno?ci umo?liwiaj?cych u?ytkowanie obiektu budowlanego powsta?ego w wyniku wykonania ww. robót budowlanych; Opcja 3 dla Zadania 2: Pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? Zadania 2 w zakresie budowy drogi gminnej po str. p?n. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo; Opcja 4 dla Zadania 2: Pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? Zadania 2 w zakresie budowy drogi gminnej po str. p?d. w?z?a integracyjnego w rej. przystanku SKM Wejherowo ?miechowo; Opcja 5 dla Zadania 2: Pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? Opcji dla Zadania 1 w zakresie budowy nawierzchni i infrastruktury podziemnej w rej. i pod wiaduktem kolejowym.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 117-329020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLIMEX INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
Adresse postale: Aleja Jana Paw?a II 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-124 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
Adresse postale: Aleja Jana Paw?a II 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-124 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 45 540 438.99 PLN Valeur totale du marché/du lot: 41 937 509.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
 1)Zakres projektowy; 2) Geodezja; 3) Nadzór przyrodniczy; 4) Nadzór saperski; 5) Bran?a rozbiórki; 6) Bran?a drogowa 7) Bran?a mostowa; 8) Bran?a architektoniczna; 9) Bran?a sanitarna; 10) Bran?a elektroenergetyczna; 11) Bran?a telekomunikacyjna; 12) Bran?a ziele?; 13) Pe?nienie nadzoru autorskiego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy.
   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp;
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej Izby (dalej: "Prezes Izby"). Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust.5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji. 10.Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 11.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12.Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Realizacja przedsi?wzi?cia pn"W?ze? Zryw wraz z po??czeniem DK6 z ul.Sikorskiego-poprawa infrastruktury drogowej" z podzia?em na Zadanie 1"wybuduj" z opcj? i Zadanie 2"zaprojektuj i wybuduj" z opcjami 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45112730 - Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil