Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Résultat de concours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?wi?cim:Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2023/S 227-714784  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-O?wi?cim: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2023/S 227-714784 RÈsultats de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto O?wi?cim ul. Zaborska 2 NumÈro national d'identification: 072181787 Adresse postale: ul. Zaborska 2 Ville: O?wi?cim Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-600 Pays: Pologne Courriel: konkurs.lodowisko.oswiecim@gmail.com Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sarp.katowice.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://simap.europa.eu/enotices/forms2/nf8/s1?token=VsVHgVTMWX0nutsUpdatedfalseNUTSuPDATED9tvjdnVlcdv0nId-1NiD9GalJdFnKwX0lgplLG9KbLXcSNXKI0uId91928Ui
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul.ChemikÛw 4 w O?wi?cimiu NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.7.2023
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71220000 Services de crÈation architecturale 71248000 Supervision du projet et documentation 71300000 Services d'ingÈnierie 71320000 Services de conception technique 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre 71420000 Services d'architecture paysagËre 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu zimowego - Hali lodowej w O?wi?cimiu przy ul. ChemikÛw 4 (przebudowa i rozbudowa Hali lodowej) wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzgl?dnieniem istniej?cych uwarunkowa? oraz mo?liwo?ci? wykorzystania obiektu na cele inne (wystawy, targi, koncerty, itp.). Celem konkursu jest wy?onienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy Hali lodowej, ktÛra najlepiej pod wzgl?dem funkcjonalno-u?ytkowym, kompozycyjnym, estetycznym i spo?ecznym - z uwzgl?dnieniem kontekstu istniej?cego obiektu i jego otoczenia - b?dzie realizowa?a wskazane przez Zamawiaj?cego wytyczne.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Restreint
IV.1.9) CritËres d'Èvaluation des projets:
Opracowania studialne i prace konkursowe w b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriÛw: a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczegÛlno?ci: kompozycja za?o?enia przestrzennego, rozwi?zania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, sposÛb wykorzystania elementÛw istniej?cego obiektu, walory zaproponowanych rozwi?za? konstrukcyjnych i materia?owych oraz zagospodarowania terenu - 80%; b) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztÛw przysz?ej eksploatacji obiektÛw oraz budowy i utrzymania elementÛw zagospodarowania terenu ñ 20%;
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 093-287097
 
 
Section V: RÈsultats du concours

Le concours s'est terminÈ sans attribution de prime: non
V.3) RÈcompense et primes
V.3.1) Date de la dÈcision du jury:
20/11/2023
V.3.2) Informations sur les participants Nombre de participants envisagÈ: 13
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: M.O.C. ARCHITEKCI sp. z o. o. sp. k.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: MAKOWSCY MU?ACZ SP. Z O.O.
Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: LOESCH + PARTNERZY SP. Z O.O.
Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.4) Montant de la prime ou des primes Montant de la ou des prime(s) attribuÈe(s) hors TVA: 100 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci uniemo?liwiaj?cych wykonywanie funkcji powo?anemu cz?onkowi S?du Konkursowego, w jego miejsce powo?any zostanie cz?onek S?du Konkursowego spo?rÛd ni?ej wymienionych rezerwowych cz?onkÛw S?du Konkursowego: ï mgr in?. arch. Adam Skrzypczyk (SARP Katowice) - rezerwowy cz?onek S?du konkursowego. ï mgr in?. arch. Henryk Pi?tek (SARP Katowice) - rezerwowy cz?onek S?du konkursowego. Kryteria oceny projektÛw zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w rozdziale V ust. 1 Regulaminu konkursu. Data sk?adania opracowa? studialnych: do dnia 5 wrze?nia 2023 r., czas lokalny: 15.00. Data sk?adania prac konkursowych: do dnia 7 listopada 2023 r., czas lokalny: 15.00 Warto?? nagrÛd 100 000,00 PLN brutto
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formach i w terminach okre?lonych w Rozdziale 2 Oddziale 2 Dzia?u IX ustawy Pzp.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul.ChemikÛw 4 w O?wi?cimiu 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
71420000 - Services d'architecture paysagère