Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?wi?cim: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2022/S 131-374518  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-O?wi?cim: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2022/S 131-374518 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto O?wi?cim ul. Zaborska 2 Numéro national d'identification: 072181787 Adresse postale: ul. Zaborska 2 Ville: O?wi?cim Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Halina Filipowicz Courriel: zp@um.oswiecim.pl Téléphone: +48 338429311 Fax: +48 338429361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oswiecim.pl Adresse du profil d'acheteur: http://simap.europa.eu/enotices/forms2/nf8/s1?token=VsVHgVTMWX0nutsUpdatedfalseNUTSuPDATED9tvjdnVlcdv0nId-1NiD9GalJdFnKwX0lgplLG9KbLXcSNXKI0uId91928Ui
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych na terenie miasta O?wi?cim. Numéro de référence: ZP.271.23.2020
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains 80500000 Services de formation 80540000 Services de formation dans le domaine de l'environnement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres przedmiotu zamówienia w cz??ci dotycz?cej odbierania oraz odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje w szczególno?ci: 1) odbieranie od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy oraz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których w cz??ci zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne odpadów okre?lonych w poni?szej tabeli, ich transport oraz przekazywanie do zagospodarowania do Instalacji komunalnej, zgodnie z warunkami okre?lonymi w umowie; 2) odbieranie od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy oraz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których w cz??ci zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne odpadów okre?lonych w poni?szej tabeli, ich transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych nieprzekazywanych do Instalacji komunalnej poprzez przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania lub w inny sposób zgodny z obowi?zuj?cymi aktualnie przepisami prawa, na warunkach okre?lonych w umowie; 3) obowi?zkowe prowadzenie dokumentacji w tym sprawozdawczo?ci w zakresie i na warunkach okre?lonych w umowie; 4) dostaw? pojemników i worków do odbierania odpadów komunalnych w asortymencie i ilo?ci okre?lonej przez Zamawiaj?cego oraz utrzymanie ich w czysto?ci zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego; 5) wyposa?enie nieruchomo?ci w pojemniki i worki oraz utrzymanie ich w nale?ytym stanie technicznym i estetycznym, na warunkach okre?lonych w umowie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale w sprawie szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 6) prowadzenie Biura Obs?ugi Klienta codziennie w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pracy Urz?du miasta O?wi?cim, przez które rozumie si? punkt zlokalizowany na terenie miasta O?wi?cim, w którym przeszkolony przez Wykonawc? pracownik drog? telefoniczn?, mailow? lub ustnie poprzez bezpo?redni kontakt z klientem b?dzie udziela? informacji o us?udze realizowanej przez Wykonawc?, wydawa? worki na zbiórk? odpadów; 7) dokonywanie wspólnie z Zamawiaj?cym kontroli w terenie pojazdem Wykonawcy z cz?stotliwo?ci? jeden raz w tygodniu; 8) sta?y kontakt z Zamawiaj?cym wraz z wzajemn? wymian? korespondencji oraz odpowiadanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego na zapytania przekazywane przez Zamawiaj?cego w temacie us?ugi obj?tej umow?; 9) prowadzenie dzia?a? promuj?cych prawid?owe post?powanie z odpadami oraz sposoby ograniczenia ilo?ci odpadów, ich segregacji oraz inne aspektów ekologicznej gospodarki odpadami w szczególno?ci poprzez: a) przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia co najmniej 2-ch spektakli ekologicznych dla uczniów szkó? podstawowych z klas I-III oraz dzieci z przedszkoli w placówkach wskazanych przez Zamawiaj?cego; b) aktywny udzia? w wydarzeniu proekologicznym zorganizowanym przez Zamawiaj?cego; 10) udzielanie Zamawiaj?cemu - na jego ??danie i w terminie przez niego wskazanym - informacji o statusie i sytuacji w?asnej Wykonawcy w zakresie niezb?dnym dla stwierdzenia spe?niania przes?anek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, 11) wykonanie innych prac i czynno?ci nie wskazanych wprost w umowie a niezb?dnych do nale?ytego jej wykonania.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 232-572492
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych na terenie miasta O?wi?cim
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
16/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Miejski Zak?ad Us?ug Komunalnych Spó?ka z ograniczona odpowiedzialno?cia Adresse postale: ul. Bema 12A Ville: O?wi?cim Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-600 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 5 899 800.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formach i w terminach okre?lonych w Rozdziale 2 Dzia?u VI ustawy Pzp.
   3. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80500000 Services de formation 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains 80540000 Services de formation dans le domaine de l'environnement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia w cz??ci dotycz?cej odbierania oraz odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje w szczególno?ci: 1) odbieranie od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy oraz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których w cz??ci zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne odpadów okre?lonych w poni?szej tabeli, ich transport oraz przekazywanie do zagospodarowania do Instalacji komunalnej, zgodnie z warunkami okre?lonymi w umowie; 2) odbieranie od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy oraz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których w cz??ci zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne odpadów okre?lonych w poni?szej tabeli, ich transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych nieprzekazywanych do Instalacji komunalnej poprzez przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania lub w inny sposób zgodny z obowi?zuj?cymi aktualnie przepisami prawa, na warunkach okre?lonych w umowie; 3) obowi?zkowe prowadzenie dokumentacji w tym sprawozdawczo?ci w zakresie i na warunkach okre?lonych w umowie; 4) dostaw? pojemników i worków do odbierania odpadów komunalnych w asortymencie i ilo?ci okre?lonej przez Zamawiaj?cego oraz utrzymanie ich w czysto?ci zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego; 5) wyposa?enie nieruchomo?ci w pojemniki i worki oraz utrzymanie ich w nale?ytym stanie technicznym i estetycznym, na warunkach okre?lonych w umowie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale w sprawie szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 6) prowadzenie Biura Obs?ugi Klienta codziennie w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pracy Urz?du miasta O?wi?cim, przez które rozumie si? punkt zlokalizowany na terenie miasta O?wi?cim, w którym przeszkolony przez Wykonawc? pracownik drog? telefoniczn?, mailow? lub ustnie poprzez bezpo?redni kontakt z klientem b?dzie udziela? informacji o us?udze realizowanej przez Wykonawc?, wydawa? worki na zbiórk? odpadów; 7) dokonywanie wspólnie z Zamawiaj?cym kontroli w terenie pojazdem Wykonawcy z cz?stotliwo?ci? jeden raz w tygodniu; 8) sta?y kontakt z Zamawiaj?cym wraz z wzajemn? wymian? korespondencji oraz odpowiadanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego na zapytania przekazywane przez Zamawiaj?cego w temacie us?ugi obj?tej umow?; 9) prowadzenie dzia?a? promuj?cych prawid?owe post?powanie z odpadami oraz sposoby ograniczenia ilo?ci odpadów, ich segregacji oraz inne aspektów ekologicznej gospodarki odpadami w szczególno?ci poprzez: a) przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia co najmniej 2-ch spektakli ekologicznych dla uczniów szkó? podstawowych z klas I-III oraz dzieci z przedszkoli w placówkach wskazanych przez Zamawiaj?cego; b) aktywny udzia? w wydarzeniu proekologicznym zorganizowanym przez Zamawiaj?cego; 10) udzielanie Zamawiaj?cemu - na jego ??danie i w terminie przez niego wskazanym - informacji o statusie i sytuacji w?asnej Wykonawcy w zakresie niezb?dnym dla stwierdzenia spe?niania przes?anek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp; 11) wykonanie innych prac i czynno?ci nie wskazanych wprost w umowie a niezb?dnych do nale?ytego jej wykonania.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 5 826 519.23 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Miejski Zak?ad Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bema 12A Ville: O?wi?cim Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-600 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana (wzrost) cen jednostkowych odbioru poszczególnych rodzajów odpadów obj?tych zamówieniem nast?puj?ca w wyniku zmiany cen materia?ów lub kosztów zwi?zanych z realizacj? zamówienia spowodowanej okoliczno?ciami niezale?nymi od Wykonawcy, których zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie móg? przewidzie?. Warto?? zmiany nie przekracza 50% warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w umowie. Zmiana (zmniejszenie) warto?ci ??cznego szacunkowego wynagrodzenia wynika z okoliczno?ci mniejszej faktycznej ilo?ci odpadów ni? szacowana pierwotnie w zamówieniu.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Drastyczny wzrost cen paliw i worków na odpady segregowane b?d?cy wynikiem wybuchu wojny na Ukrainie oraz zwi?zana z tym sytuacja polityczno-gospodarcza skutkuj?ca najwy?szym od ponad 20-tu lat poziomem inflacji, co spowodowa?o nag?y i niespodziewany wzrost cen paliw ciek?ych - oleju nap?dowego, b?d?cego g?ównym sk?adnikiem cenotwórczym transportu odpadów oraz nag?y wzrost cen worków na odpady segregowane.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 5 899 800.00 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 5 826 519.23 EUR Pologne-O?wi?cim: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
80500000 - Services de formation 
80540000 - Services de formation dans le domaine de l'environnement 
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains