Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption : 05/09/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?wi?cim:Services de gestion de décharges

2022/S 149-425372  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2022 S149 Pologne-O?wi?cim: Services de gestion de décharges 2022/S 149-425372 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. w O?wi?cimiu Adresse postale: ulica Bema 12A Ville: O?wi?cim Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Dyba? Courriel: dybal.beata@zuk.oswiecim.pl Téléphone: +48 338423140 Fax: +48 334768077 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zuk.oswiecim.pl Adresse du profil d?acheteur: www.zuk.oswiecim.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: www.zuk.oswiecim.pl Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spó?ka ze 100% udzia?em Gminy
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Przyj?cie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i innych pochodz?cych z realizacji us?ug ?wiadczonych przez Spó?k? z podzia?em na 2 cz??ci" Numéro de référence: 04/PZ/2022
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de décharges
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest przyj?cie i zagospodarowanie odpadów pochodz?cych z realizacji us?ug ?wiadczonych przez Spó?k? w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci obs?ugiwanych przez Zamawiaj?cego (dotyczy g?ównie nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj? mieszka?cy) na instalacj? mechaniczno?biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.:Dz.U. z 2022r., poz. 699) Zamówienie obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a tak?e zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych oraz bioodpadów. Odpady, które zamawiaj?cy b?dzie dostarcza? do instalacji to odpady pochodz?ce z realizacji us?ugi zwi?zanej z odbieraniem odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci niezamieszka?ych, z którymi Zamawiaj?cy ma zawarte umowy cywilnoprawne (...)
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zagospodarowanie odpadów segergowanych i innych
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exécution:
O?wi?cim, ul. Bema 12A-siedziba spó?ki. Odpady pochodz? g?ównie od w?a?cicieli nieruchomo?ci niezamieszka?ych, z którymi Zamawiaj?cy ma zawarte umowy cywilnoprawne.
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? I obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych, a tak?e zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, zielonych i bioodpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci wykonywanie us?ug w zakresie: a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadaj?cych si? w ca?o?ci lub w cz??ci do odzysku; b) przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z ustaw? o odpadach, (tj.: Dz.U. z 2022r. poz. 699); c) prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja podsitowa 0-80 mm) zgodnie ustaw? o odpadach, (tj.: Dz.U. z 2022r. poz. 699); frakcja nadsitowa (> 80 mm) o wymaganej przez aktualne przepisy prawa kaloryczno?ci winna zosta? przekazana do zagospodarowania jako paliwo alternatywne; d) sk?adowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizat); e) wysortowania ze zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów surowców wtórnych z przeznaczeniem ich do odzysku; f) prognozowana ilo?? oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w tabeli zamieszczonej poni?ej oraz formularzu cenowym i wynosi ??cznie oko?o: - 1 370 Mg g) Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podane ilo?ci s? ilo?ciami szacunkowymi, obrazuj? mo?liw? wielko?? i zakres przedmiotu zamówienia oraz mog? by? pomocne na etapie przygotowania oferty; h) Wykonawca zobowi?zuje si? do przyj?cia rzeczywistej ilo?ci odpadów, ró?ni?cej si? w dó? lub w gór? od prognozowanej w ramach podanych rodzajów (kodów) odpadów: Rodzaj odpadów Kod odpadów Prognoza na ca?y okres zamówienia [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 -800 Odpady ulegaj?ce biodegradacji 20 02 01 -20 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 -70 Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji 20 01 08 -5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 -125 Materia?y izolacyjne inne ni? wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 -100 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia?ów ceramicznych i elementów wyposa?enia inne ni? wymienione w 17 01 06 17 01 07 -100 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 -15 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 -15 Opakowania ze szk?a 15 01 07 -15 Odpady innych materia?ów ceramicznych i elementów wyposa?enia 17 01 03 -25 Drewno 17 02 01 - 80 RAZEM: 1 370 Mg
II.2.5) Critčres d?attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Funkcjonalno?? i koszt eksploatacji zamówienia zwi?zany z dojazdem do instalacji (odleg?o?? Zamawiaj?cego od instalacji) / Pondération: 30 Critčre de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy pojazdów / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy urz?dze? / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamówienie polega na zagospodarowaniu odpadów pochodz?cych g?ównie od w?a?cicieli nieruchomo?ci niezamieszka?ych, z którymi Zamawiaj?cy ma zawarte umowy cywilnoprawne, jednak Zamawiaj?cy dopuszcza sporadyczne dostarczenie odpadów pochodz?cych równie? z nieruchomo?ci zamieszka?ych.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy informuje, i? zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejno?ci dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i innych
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exécution:
O?wi?cim, ul. Bema 12A; Odpady pochodz? g?ównie od w?a?cicieli nieruchomo?ci niezamieszka?ych, z którymi Zamawiaj?cy ma zawarte umowy cywilnoprawne.
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? II obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a tak?e zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych oraz bioodpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci wykonywanie us?ug w zakresie: a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadaj?cych si? w ca?o?ci lub w cz??ci do odzysku; b) przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z ustaw? o odpadach, (tj.: Dz.U. z 2022r. poz. 699); c) prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja podsitowa 0-80 mm) zgodnie ustaw? o odpadach, (tj.: Dz.U. z 2022r. poz. 699); frakcja nadsitowa (> 80 mm) o wymaganej przez aktualne przepisy prawa kaloryczno?ci winna zosta? przekazana do zagospodarowania jako paliwo alternatywne; d) sk?adowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizat); e) wysortowania ze zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów surowców wtórnych z przeznaczeniem ich do odzysku; f) sortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów zbieranych u ?ród?a z przeznaczeniem ich do odzysku; g) sk?adowania odpadów (odpady o kodzie 20 03 99); h) zagospodarowania pozosta?ych rodzajów odpadów, w tym odpadów remontowo-budowlanych; i) prognozowana ilo?? oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w tabeli zamieszczonej na ko?cu poni?ej oraz formularzu cenowym i wynosi ??cznie oko?o ? 4261 Mg; j) Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podane ilo?ci s? ilo?ciami szacunkowymi, obrazuj? mo?liw? wielko?? i zakres przedmiotu zamówienia oraz mog? by? pomocne na etapie przygotowania oferty; k) Wykonawca zobowi?zuje si? do przyj?cia rzeczywistej ilo?ci odpadów, ró?ni?cej si? w dó? lub w gór? od prognozowanej w ramach podanych rodzajów (kodów) odpadów: Kod odpadów Rodzaj odpadów Prognoza na rok 2023 [Mg] 10 01 15 Popio?y paleniskowe, ?u?le i py?y z kot?ów ze wspó?spalania inne ni? wymienione w 10 01 14-2,00 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury-120,00 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych-80,00 15 01 03 Opakowania z drewna-125,00 15 01 04 Opakowania z metali-2,00 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 150,00 15 01 07 Opakowania ze szk?a-5,00 15 02 03 Sorbenty, materia?y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ?cierki) i ubrania ochronne inne ni? wymienione w 15 02 02-3,00 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów-250,00 17 01 80 Usuni?te tynki, tapety, okleiny itp.-2,00 17 02 01 Drewno-10,00 17 02 02 Szk?o-10,00 17 02 03 Tworzywa sztuczne-10,00 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie-10,00 17 06 04 Materia?y izolacyjne -2,00 17 08 02 Materia?y budowlane zawieraj?ce gips -2,00 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demonta?u-20,00 19 08 01 Skratki-200,00 19 08 02 Zawarto?? piaskowników-220,00 19 12 05 Szk?o-2,00 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)-100,00 20 01 01 Papier i tektura-150,00 20 01 02 Szk?o-30,00 20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji-2,00 20 01 11 Tekstylia-5,00 20 01 25 Oleje i t?uszcze jadalne-2,00 20 01 39 Tworzywa sztuczne-80,00 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny-2,00 20 02 01 Odpady zielone ulegaj?ce biodegradacji-120,00 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 10,00 20 02 03 Inne odpady nie ulegaj?ce biodegradacji-150,00 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 2 300,00 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów-5,00 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych-5,00 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe-70,00 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach-5,00 SUMA: 4 261 Mg
II.2.5) Critčres d?attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Funkcjonalno?? i koszt eksploatacji zamówienia zwi?zany z dojazdem do instalacji (odleg?o?? Zamawiaj?cego od instalacji) / Pondération: 30 Critčre de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy pojazdów / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy urz?dze? / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamówienie polega na zagospodarowaniu odpadów pochodz?cych g?ównie od w?a?cicieli nieruchomo?ci niezamieszka?ych, z którymi Zamawiaj?cy ma zawarte umowy cywilnoprawne, jednak Zamawiaj?cy dopuszcza sporadyczne dostarczenie odpadów pochodz?cych równie? z nieruchomo?ci zamieszka?ych.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe us?ugi (do 20% warto?ci zamówienia podstawowego ? dla obu cz??ci), polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug.
 
 
Section III: Renseignements d?ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej i zawodowej, tj. Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca przed?o?y uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, tj.: dla cz??ci I: a) jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) w szczególno?ci w Dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów i przeka?e Zamawiaj?cemu informacj? o nadanym numerze rejestrowym BDO; b) aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu nale?y do??czy? pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. sk?adowanie, przetwarzanie w instalacji) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 699) c) aktualn? informacj? o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Potwierdzeniem mo?e by? w szczególno?ci odpowiedni akt prawa miejscowego wskazuj?cy instalacj? do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacj? do sk?adowania odpadów powstaj?cych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozosta?o?ci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk?adowania jako instalacj? komunaln? (status instalacji komunalnej przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, sk?adowiska odpadów innych ni? oboj?tne i niebezpieczne). dla cz??ci II: a) jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) w szczególno?ci w Dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów i przeka?e Zamawiaj?cemu informacj? o nadanym numerze rejestrowym BDO; b) aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu nale?y do??czy? pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. sk?adowanie, przetwarzanie w instalacji) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 699) c) aktualn? informacj? o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Potwierdzeniem mo?e by? w szczególno?ci odpowiedni akt prawa miejscowego wskazuj?cy instalacj? do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacj? do sk?adowania odpadów powstaj?cych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozosta?o?ci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk?adowania jako instalacj? komunaln? (status instalacji komunalnej przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, sk?adowiska odpadów innych ni? oboj?tne i niebezpieczne). d) aktualn? informacj? o statusie instalacji komunalnej - instalacji do sk?adowania odpadów o kodzie 20 03 99 (status instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych w tym zakresie).
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla cz??ci I: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy posiadaj? op?acon? w dacie z?o?enia oferty polis?, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot? minimum 300 000,00 z?. dla cz??ci II: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy posiadaj? op?acon? w dacie z?o?enia oferty polis?, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot? minimum 500 000,00 z?. WADIUM Przyst?puj?cy do przetargu zobowi?zany jest do z?o?enia wadium w wysoko?ci: dla cz??ci I -
   5. 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100) dla cz??ci II ? 20 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100),
   2.  Wadium musi obejmowa? pe?en okres zwi?zania ofert?.
   3.  Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Szczegó?y dotycz?ce wadium znajduj? si? w cz??? X siwz. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW c.d.: Z post?powania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza si? tak?e Wykonawc? wzgl?dem którego zachodz? przes?anki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Do Wykonawcy podlegaj?cego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje si? art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
   4.  Wykluczeniu z post?powania podlegaj? Wykonawcy, zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: ?rozporz?dzenie 833/2014?), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576.
   5.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 3, zachodz? równie? w odniesieniu do podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamówienia.
   6.  Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamówienia. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy. Podmiot trzeci, na potencja? którego Wykonawca powo?uje si? w celu wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Wzory umów jakie zostan? zawarte z wybranymi wykonawcami stanowi? za??czniki do SWZ. Informacje zwi?zane z dopuszczalnymi zmianami umowy z uwagi na ich obj?to?? zawarto we wzorach umów. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 1510) osób wykonuj?cych wskazane poni?ej czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia: ? wymóg zatrudnienia na umow? o prac? dotyczy osób wykonuj?cych prace fizyczne zwi?zane z sortowaniem odpadów - dla obu cz??ci.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l?accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/09/2022 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date d?envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d?ouverture des offres Date: 05/09/2022 Heure locale: 09:00 Lieu:
siedziba Zamawiaj?cego, 32-600 O?wi?cim, ul. Bema 12A, Biuro Zarz?du. Polska Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Kwestie ochrony danych osobowych znajduj? si? w ko?cowej cz??ci II swz.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
sierpie? 2023r.
VI.3) Informations complémentaires:
Wymagane podmiotowe ?rodki dowodowe wskazane s? w cz??ci VIII SWZ - dla obu cz??ci zamówienia. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 ? sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt.
   2.  2) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej ? sk?ada dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny by? wystawione nie wczesnej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. 4) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 3) stosuje si?.
   4.  Je?eli Wykonawca podlega wykluczeniu ze wzgl?du na zaj?cie okoliczno?ci wskazanych w przepisach znajduj?cych zastosowanie w post?powaniu ? Wykonawca przedk?ada dowody wskazuj?ce na spe?nienie przes?anek okre?lonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie). Kwestie udzia?u w post?powaniu podmiotów wyst?puj?cych wspólnie reguluje cz???. VI swz, podwykonawstwo-cz??? IX swz. Kwestie ochrony danych osobowych znajduj? si? w cz??ci II swz.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wszystkim wykonawcom oraz innym osobom, je?li maj? lub mia?y interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponios?y lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX uPzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formach i w terminach okre?lonych w Rozdziale 2 Oddziale 2 Dzia?u IX ustawy Pzp.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d?envoi du présent avis:
30/07/2022 Pologne-O?wi?cim: Services de gestion de déchargesType d?acheteur: AutresType d?avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 05/09/2022 04/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90533000 - Services de gestion de décharges