Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?wi?cim: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 147-361484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-O?wi?cim: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 147-361484 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sk?adowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w O?wi?cimiu Adresse postale: ul. Nadwi?la?ska 36 Ville: O?wi?cim Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Jursa Courriel: sok@post.pl Téléphone: +48 338427031 Fax: +48 338427031 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sok.serwisy.net.pl Adresse du profil d'acheteur: www.sok.serwisy.net.pl http://www.sok.serwisy.net.pl www.sok.serwisy.net.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.sok.serwisy.net.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spó?ka ze 100 % udzia?em Gminy
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12" Numéro de référence: SOK/03/2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamówienia: 1) Ca?kowita ilo? frakcji nad sitowej do odbioru - do 3 000,00 Mg. 2) Zamawiaj?cy mo?e zmniejszy zamówienie do 90 % w stosunku do ca?kowitej ilo?ci, tj. gwarantowany odbiór minimum 2700 Mg. 3) Ilo? odpadów odbierana miesi?cznie - od 700,00 do maks. 900,00 Mg, ?rednio 800 Mg miesi?cznie.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exécution:
O?wi?cim, ul. Nadwi?la?ska 36, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Warunki realizacji: 1) W zakresie odbioru odpadów:
   1.  Transport po stronie Wykonawcy.
   2.  Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia - loco Sk?adowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w O?wi?cimiu, ul. Nadwi?la?ska 36.
   3.  Za?adunek frakcji nadsitowej po stronie Zamawiaj?cego.
   4.  Wykonawca b?dzie zobowi?zany do codziennego odbioru odpadów.
   5.  Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 mo?e nast?powa wy??cznie od poniedzia?ku do pi?tku w godz.
   6. 00-16.00.
   6.  Okres realizacji przedmiotu zamówienia - do 31.12.2020.
   7.  Wykonawca musi posiada zezwolenie na transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez odpowiednie organy.
   8.  Zamawiaj?cy oczekuje aby proces odzysku odbywa si w kierunku produkcji paliwa alternatywnego.
   9.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno? z warunkami technicznymi i jako?ciowymi okre?lonymi dla przedmiotu zamówienia. 10. Wymagana jest nale?yta staranno? przy realizacji zamówienia. 11. Ustalenia i decyzje dotycz?ce wykonywania zamówienia uzgadniane b?d przez Zamawiaj?cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy wynosi 48 h od zg?oszenia. Termin odbioru odpadów jest jednym z kryteriów oceny ofert. 12. Zamawiaj?cy podkre?la, ?e ilo? odbieranych odpadów mo?e ulec zmianie, jednak?e gwarantuje wielko? jednorazowego odbioru w granicach pe?nej pojemno?ci ?rodka transportowego Wykonawcy, uzgodnionego wcze?niej z Zamawiaj?cym. W zwi?zku z powy?szym Wykonawca nie mo?e wnosi ?adnych dodatkowych roszcze do Zamawiaj?cego z tytu?u sumarycznej ilo?ci odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji. 13. Wykonawca ponosi wy??czn odpowiedzialno? za wszelkie szkody, jak i równie za utrat?, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powsta?e w czasie transportu odpadów od chwili wydania w Instalacji komunalnej oraz w trakcie ich ew. magazynowania, roz?adunku odpadów do czasu poddania ich i zako?czenia procesów m.in. odzysku i/lub recyklingu (szeroko poj?tego zagospodarowania). Wykonawca ponosi w szczególno?ci odpowiedzialno? za dzia?ania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia, np. przewo?ników. 14. Z chwil wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego przewo?nikowi), przechodz na Wykonawc wszelkie korzy?ci i ci??ary zwi?zane z nimi oraz niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególno?ci przejmuje on odpowiedzialno? za wydane odpady, za nale?yte post?powanie z nimi i za skutki z tego wynikaj?ce. 2) W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów: a) Ka?da faktycznie odebrana od Zamawiaj?cego ilo? odpadów b?dzie ewidencjonowana przez Wykonawc z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu odbieraj?cego odpad, kod odpadu, dat odebrania odpadów, b) Na potwierdzenie faktycznej ilo?ci odebranych odpadów Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów w kszta?cie obwi?zuj?cym wg obecnych przepisów prawa. 3) W zakresie wymaga prawnych i ?rodowiskowych dotycz?cych zagospodarowania odpadów: Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi by zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa wyszczególnionymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin odbioru odpadów od zg?oszenia / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe us?ugi (do 10 % warto?ci zamówienia podstawowego), szczegó?y w rozdziale III SIWZ.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu, zgodnie z uprawnieniem wynikaj?cym z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Ocena ofert dokonana zostanie po weryfikacji rachunkowej oferty a ewentualne omy?ki zostan poprawione.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawcy musz posiada?: aktualne zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetworzenia odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni w 19 12 11, wydanych przez odpowiednie organy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.), aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (rejestr BDO) stanowi?cy integraln cz?? Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o opadach (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) w zakresie podmiotów transportuj?cych odpady o kodzie 19 12 12. Dokumenty powinny zachowa wa?no? w okresie obowi?zywania umowy.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy posiadaj op?acon w dacie z?o?enia oferty polis?, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 500 000,00 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
C.1. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i do?wiadczenia Wykonawcy zobowi?zani s wykaza si ?wiadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedn us?ug polegaj?c na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 w ??cznej ilo?ci minimum 2 000,00 Mg z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg za?. do SIWZ. Do wykazu Wykonawca winien równie do??czy dokumenty potwierdzaj?ce, ?e us?uga zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. C.2. Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e: Posiadanie minimum 2 pojazdów przystosowanych do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12. Zamawiaj?cy w tym punkcie nie precyzuje minimalnych parametrów sprz?tu. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia przedstawi Zmawiaj?cemu szczegó?owy opis i ilo? jednostek sprz?towych przewidzianych do realizacji zamówienia z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci przewozu wskazanego w SIWZ dziennego tona?u odbieranych odpadów.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi za??cznik do SIWZ. Kwestie udzia?u w post?powaniu podmiotów wyst?puj?cych wspólnie reguluje rozdz. V SIWZ, podwykonawstwo - rozdz. I SIWZ. Kwestie ochrony danych osobowych znajduj si w ko?cowej cz??ci SIWZ, rozdz. XXI. Zamawiaj?cy przewidzia we wzorze umowy ew. jej zmiany zwi?zane z wyst?puj?cym stanem pandemii, je?li maj wp?yw na wykonanie umowy wg art. 15r ustawy (...) (uzup pkt VI.3): f) Zmiana umowy w zwi?zku ze stanem pandemii: Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany umowy wynikaj?ce z powszechnie obowi?zuj?cych regulacji prawnych w zakresie dotycz?cym COVID-19, w szczególno?ci w zakresie: zmiany terminu wykonania umowy lub jej cz??ci, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej cz??ci, zmiany sposobu wykonywania us?ug, zmiany zakresu ?wiadczenia Wykonawcy i odpowiadaj?c jej zmian wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany ka?d kolejn zmian nie przekroczy 50 % warto?ci pierwotnej umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/08/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 31/08/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Nadwi?la?ska 36, O?wi?cim, POLSKA.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Przyst?puj?cy do przetargu zobowi?zany jest do z?o?enia wadium w wysoko?ci: 20 000,00 PLN, w formie okre?lonej w art. 45 ust. 6 uPzp. Szczegó?y dotycz?ce wadium znajduj si w rozdziale X SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Pa?dziernik 2020 r.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zmiana postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna wy??cznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia nast?puj?cych okoliczno?ci: a) Zmiana terminu wykonania umowy mo?e nast?pi je?eli b?dzie korzystna dla Zamawiaj?cego lub konieczno? zmiany terminu wynika z powodu wyst?pienia okoliczno?ci powoduj?cych opó?nienie nie wynikaj?cych z winy Wykonawcy, których nie da?o si przewidzie w og?oszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególno?ci w przypadku wyst?pienia si?y wy?szej, przez która nale?y rozumie zdarzenie b?d po??czenie zdarze zewn?trznych, obiektywnie niezale?nych od zamawiaj?cego lub Wykonawcy, które zasadniczo lub ca?kowicie uniemo?liwiaj wykonanie cz??ci lub ca?o?ci zobowi?za wynikaj?cych z umowy. b) Zmiana wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej w ofercie) mo?e nast?pi w zwi?zku ze zmian obowi?zuj?cej stawki podatku VAT, je?eli zmiana stawki VAT b?dzie powodowa zmiany kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza zmian wynagrodzenia o kwot równa ró?nicy w kwocie podatku zap?aconego przez Wykonawc c) Zmiana - obni?enie wielko?ci dostaw w okresie obowi?zywania umowy do 90 % wielko?ci dostaw planowanych mo?e nast?pi je?eli b?dzie korzystna dla Zamawiaj?cego i wynika b?dzie z jego potrzeb; Zamawiaj?cy mo?e wyrazi zgod na krótkotrwa?a przerw w realizacji us?ugi, nie d?u?sz ni 1 miesi?c, na udokumentowany wniosek Wykonawcy. d) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizacj umowy. e) Zmiana innych parametrów: aktualizacji rozwi?za ze wzgl?du na post?p technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w SIWZ rozwi?za grozi?o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, zmiany w obowi?zuj?cych przepisach-w tym przepisach prawa miejscowego, je?eli zgodnie z nimi konieczne b?dzie dostosowanie tre?ci umowy do aktualnego stanu prawnego.
   4.  Wymagania dotycz?ce dokumentów sk?adanych przez podmioty zagraniczne:
   1.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, na wezwanie Zamawiaj?cego, zamiast dokumentów: 1) których mowa w rozdz. VII, pkt
   2. 2, lit. a sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1, pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) o których mowa w rozdz. VII, pkt
   2. 2, lit. b i c - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 3) o których mowa w rozdz. VII, pkt
   2. 2, lit. d - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawione nie wcze?niej ni 6miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   2.  Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji -pozosta?e dane w rozdz. VII SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Okre?lone zosta?y w art. 182 ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures