Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 06/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?wi?cim: Supervision des travaux de construction

2020/S 149-366156  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-O?wi?cim: Supervision des travaux de construction

2020/S 149-366156

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 139-342419)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O?wi?cimiu
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Wi??niów O?wi?cimia 20
Ville: O?wi?cim
Code NUTS: PL21A O?wi?cimski
Code postal: 32-603
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alicja Duda
Courriel: sekretariat.muzeum@auschwitz.org Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.auschwitz.org

http://www.auschwitz.org
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?uga nadzoru inwestorskiego w specjalno?ci: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektryczn...

II.1.2)
Code CPV principal
71247000 Supervision des travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Us?uga nadzoru inwestorskiego w specjalno?ci: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach konserwacji i remontu budowlanego baraków murowanych o nr inw. B-91 (kuchnia) i B-141 (latryna) oraz monta?u hal namiotowych nad tymi obiektami

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 139-342419

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Au lieu de:

Osoba do kontaktów: Edyta Budka, Lidia Plata

Lire:

Osoba do kontaktów: Alicja Duda

Numéro de section: I.3

Au lieu de:

E-mail: alicja.dua@auschwitz.org

alicja.dua@auschwitz.org
Lire:

E-mail: alicja.duda@auschwitz.org

alicja.duda@auschwitz.org
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce:
   2. 1. Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego - Pa?stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O?wi?cimiu, ul. Wi??niów O?wi?cimia 20 w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Wi??niów O?wi?cimia 20, 32- 603 O?wi?cim, POLSKA, w budynku o nr A-44, w sali konferencyjnej nr
   2. 8 (pi?tro) w dniu 6 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.15.

Lire:

Miejsce:
   2. 1. Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego - Pa?stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O?wi?cimiu, ul. Wi??niów O?wi?cimia 20 w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Wi??niów O?wi?cimia 20, 32- 603 O?wi?cim, POLSKA, budynek administracji, sala konferencyjna nr
   1. 13 na parterze w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.15.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction