Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?wi?toszÛw: Produits de panification, p'tisserie fraÓche et g'teaux

2021/S 8-013678  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-?wi?toszÛw: Produits de panification, p'tisserie fraÓche et g'teaux 2021/S 008-013678 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 43 WOG NumÈro national d'identification: 021509084 Adresse postale: ul. Saperska 2 Ville: ?wi?toszÛw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 59-726 Pays: Pologne Point(s) de contact: 59-726 ?wi?toszÛw Courriel: 43wog.szp@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261-686-280 Fax: +48 261-686-280 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.43wog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.43wog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: 43 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa pieczywa i wyrobÛw cukierniczych dla 43 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego NumÈro de rÈfÈrence: 83/PN/2020
II.1.2) Code CPV principal 15810000 Produits de panification, p'tisserie fraÓche et g'teaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?ywno?ci dla 43 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego.
   3. 2. Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje korzystanie z zamÛwie opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowi?cej za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy w za??czniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) okre?la podstawowy poziom zamÛwienia, ktÛry mo?e poszerzy poprzez zwi?kszenie ilo?ci sortymentu do 50 % warto?ci zamÛwienia podstawowego.
   3. 3. Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania w zamÛwieniu opcjonalnym produktÛw spo?ywczych to?samych z zaoferowanymi w zamÛwieniu podstawowych.
   3. 4. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ.
   3. 5. W celu okre?lenia jako?ci odbieranego towaru Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo kontroli przez: inspektora PIS (IW), WOMP, WIJHARS, laboratorium Zamawiaj?cego (tak?e w obecno?ci uprawnionego przedstawiciela Zamawiaj?cego) w zakresie: procesÛw technologicznych, jako?ci surowcÛw u?ytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomie...
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 794 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup pieczywa i wyrobÛw cukierniczych wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzach cenowych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje korzystanie z zamÛwie opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowi?cej za??cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy w za??czniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) okre?la podstawowy poziom zamÛwienia, ktÛry mo?e poszerzy poprzez zwi?kszenie ilo?ci sortymentu do 50 % warto?ci zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 199-481950
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Leks Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Emilii Plater 4 Ville: Sul?cin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 69-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 794 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15810000 - Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux