01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wiele?: Services de conception technique

2019/S 16-034267 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Wiele?: Services de conception technique 2019/S 016-034267 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Potrzebowice Potrzebowice 1 Wiele 64-730 Pologne Point(s) de contact: Elwira Wolniewicz-Kulka Téléphone: +48 672562526 Courriel: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl Fax: +48 672562492 Code NUTS: PL411 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniaj?cych na terenie le?nictw zlokalizowanych w Nadle?nictwie Potrzebowice - III post?powanie Numéro de référence: S.270.25.2018.EWK
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zada?: Cz?? 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego nad projektem dla budowy dwóch zastawek: - na jeziorze (1 szt.), - na rowie (1 szt.). Cz?? 2: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego nad projektem dla budowy jedenastu progów na rowach odwadniaj?cych. Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji, w tym pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego nad projektem. Szczegó?y dotycz?ce zakresu zamówienia zosta?y przedstawione przy poszczególnych cz??ciach zamówienia oraz w rozdziale 3 SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 96 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oraz progów na rowach odwadniaj?cych na terenie le?nictw zlokalizowanych w Nadle?nictwie Potrzebowice - Cz?? I - trzecie post?powanie
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71330000 71520000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL411 Lieu principal d'exécution:
Lokalizacja zamówienia: teren Nadle?nictwa Potrzebowice, le?nictwo Mia?y i Kamiennik. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e je?eli zajdzie konieczno? lokalizacje w odniesieniu do le?nictw mog ulec zmianie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji, w tym pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego nad projektem. Miejscem realizacji przedm. zamówienia b?dzie obszar adm. Nadle?nictwa Potrzebowice - Le?nictwa Mia?y i Kamiennik. Zakres prac polega na: Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego na nast?puj?ce Zadania polegaj?ce na: 1) "Wyk. dokumentacji projektowej obejmuj?cej zadanie - budow zastawki na jeziorze ?wi?te" (nr Obiek. 08-08-1.2-01), l. Mia?y, oddz. 296 - b, adres adm: (30-02-085-0017), nr dz. ew. 7272 2) "Wyk. dokumentacji projektowej obejmuj?cej zadanie - budow zastawki na rowie" (nr obiek. 08-08-1.2-03), l. Kamiennik, oddz. 332 k, adres adm. (30-02-032-0004) nr dz. ew. 7006. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e wy?ej wskazane lokalizacje mog ulec zmianie, je?eli w trakcie prac projektowych oka?e si?, ?e wykonanie zastawek lub progów przyniesie korzystniejsze efekty w innych lokalizacjach. Zamawiaj?cy nie zmieni rodz. obiektów, ani nie zwi?kszy ilo?ci obiektów do zaprojektowania. Ka?da zmiana lok. zostanie uzasadniona. Przedmiot zamówienia obejmuje wyk. nast. zakresu prac: a. Sporz?dzenie koncepcji wst?pnej realizacji (1 egz.) zada?(nia), polegaj?cej na: okre?leniu parametrów technicznych obiektów (u), z jednoczesnym uwzgl?dnieniem lokalizacji i ukszta?towania terenu; wskazaniu optymalnych rozwi?za wraz z okre?leniem mo?liwo?ci uzyskania zak?adanych parametrów obiektów(u) planowanych do realizacji; sporz?dzenie oblicze hydrologicznych przed przyst?pieniem do projektu; za?o?e projektowych zastawek. Wyk. dok. projektowej zgodnej z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
   2. 9.2004 r., w spr. szczegó?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz programu funkcyjno- u?ytkowego oraz Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r., w sprawie okre?lania metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym, s?u??cej do opisu Przedm. zam. na wyk. robót budowlanych. Wykonanie: - STWIOR, - kosztorysów inwestorskich, - kosztorysów ofertowych (?lepych), - przedmiarów robót. Uzyskanie dec. o ?rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi?wzi?cia lub decyzji umarzaj?cej post?powanie/pismo o braku konieczno?ci DOSU oraz uzyskanie deklaracji wodnej z Pa?stwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zgodnie z porozumieniem pomi?dzy ministrem Inwestycji i Rozwoju a ministrem Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?ródl?dowej z dnia 13.7.2018 r. Uzyskanie dec. o war. zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)/lokalizacji inwestycji celu Publicznego dla obiektów wymagaj?cych takich decyzji, lub odmowy wydania decyzji. Uzyskanie Deklaracji Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie sieci NATURA 2000. "Za??cznik 1", Deklaracji Organu Odpowiedzialnego za gospodark wodn (RDO?) - "Za?. 2" oraz Decyzji ustalaj?cej warunki prowadzenia robót. Sporz?dzenie wniosków w imieniu inwestora o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ust. z dnia 20.7.2017 r. Prawo wodne. Sporz?dzenie operatu wodno-prawnego, zgodnie z ust. z dnia 20.7.2017 r. Prawo wodne. Sporz?dzenie raportu oddzia?ywania na ?rodowisko oraz jego streszczenie w j?zyku nie specjalistycznym (o ile b?dzie wymagane). 16. Sporz?dzenie map do celów projektowych, dok. hydrologicznej w skali 1:500 oraz mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej 17. Uzyskanie dec.i o pozwoleniu na budow w imieniu Zamawiaj?cego, zgodnie z ust. z dnia
   7. 7.1994 r. - Prawo budowlane 18. W przypadku wyst?pienia potrzeby udzia w post?powaniu o udzielenie zam. publ. na wybór wyk. robót bud. 19. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 4 ust.z dnia
   7. 7.1994 r. - Prawo budowlane Szczegó?owe zapisy dotycz?ce przedmiotu zam. zaw. rozdzia 3 SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le?nictwa do zmian klimatu - ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych.. POIS.02.01.00-00-0005/16-00
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oraz progów na rowach odwadniaj?cych na terenie le?nictw zlokalizowanych w Nadle?nictwie Potrzebowice - Cz?? II - trzecie post?powanie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71330000 71520000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL411 Lieu principal d'exécution:
Lokalizacja zamówienia: teren Nadle?nictwa Potrzebowice, lctwo Mia?y,Kamiennik,Kaczeniec, Kwiejce. Zastrzega si?, je?eli zajdzie konieczno? lokalizacje w odniesieniu do le?nictw mog ulec zmianie
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnie i decyzji, w tym pozwolenia na budow oraz pe?nienie nadzoru autorskiego nad projektem. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar N. Potrzebowice - le?nictwa Mia?y, Kamiennik,Kaczeniec, Kwiejce. Zakres prac polega na: wykonaniu dokumentacji projektowej obejmuj?cej zadanie: 1) budow progu na rowie w ilo?ci 2 szt. w le?nictwie Kamiennik - nr obiektu: 08-08-1.2-02; oddz. 328 h, adres adm: (30-02-032-0004) nr dz. ew, 7002, 08-08-1.2-08; oddz. 382 a, adres adm: (30-02-032-0002) nr dz. ew.7041/1, 2) budow progu na rowie w ilo?ci 1 szt. w le?nictwie Mia?y - nr obiektu: 08-08-1.2-05; oddz. 298c, adres adm: (30-02-085-0017) nr dz. ew. 7274 3) budow progu na rowie w ilo?ci 3 szt. w le?nictwie Kaczeniec - nr obiektu: 08-08-1.2-10; oddz. 531 h, adres adm:(30-02-032-0013) dz. ew. 7142/1 08-08-1.2-11; oddz. 532 t, adres adm:((30-02-032-0008) dz.ew. 7143/2 08-08-1.2-12; oddz. 534 h, adres adm: (30-02-032-0008) dz.ew.7145/2 4) budow progów na rowie w ilo?ci 5 szt. w le?nictwie Kwiejce - nr obiektu: 08-08-1.2-04; oddz. 444 k, 482 i, 445 g, adres adm:(30-02-032-0008), dz. ew. 7127/11; 7112; 7113; Zamawiaj?cy zastrzega, ?e wy?ej wskazane lokalizacje mog ulec zmianie, je?eli w trakcie prac projektowych oka?e si?, ?e wykonanie zastawek lub progów przyniesie korzystniejsze efekty w innych lokalizacjach. Zamawiaj?cy nie zmieni rodzaju obiektów, ani nie zwi?kszy ilo?ci obiektów do zaprojektowania. Ka?da zmiana lokalizacji zostanie uzasadniona. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu prac: a. sporz?dzenie koncepcji wst?pnej realizacji (1 egz.) zada?(nia), polegaj?cej na: okre?leniu parametrów technicznych obiektów (u), z jednoczesnym uwzgl?dnieniem lokalizacji i ukszta?towania terenu, wskazaniu optymalnych rozwi?za wraz z okre?leniem mo?liwo?ci uzyskania zak?adanych parametrów obiektów(u) planowanych do realizacji, sporz?dzenie oblicze hydrologicznych przed przyst?pieniem do projektu, za?o?e projektowych zastawek. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
   2. 9.2004 r. oraz rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. Wykonanie: STWIOR, kosztorysów inwestorskich,kosztorysów ofertowych (?lepych),przedmiarów robót. Uzyskanie: - decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi?wzi?cia lub decyzji umarzaj?cej post?powanie/ pismo o braku konieczno?ci DOSU oraz uzyskanie deklaracji wodnej z Pa?stwowym Gospodarstwem WodnymWody Polskie zgodnie z porozumieniem pomi?dzy ministrem Inwestycji i Rozwoju a ministrem GospodarkiMorskiej i ?eglugi ?ródl?dowej z dnia 13.7.2018 r.; - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)/lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektów wymagaj?cych takich decyzji, lub odmowy wydania decyzji; - deklaracji Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie sieci NATURA 2000 - "Za??cznik 1", deklaracji Organu Odpowiedzialnego za gospodark wodn (RDO?) - "Za??cznik 2" oraz Decyzji ustalaj?cej warunki prowadzenia robót. Sporz?dzenie: - wniosków w imieniu inwestora o wydanie: pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustaw z dnia 20.7.2017 r. Prawo wodne, operatu wodno-prawnego, zgodnie z ustaw?. Prawo wodne; - raportu oddzia?ywania na ?rodowisko oraz jego streszczenie w j?zyku nie specjalistycznym (o ile b?dzie Wymagane); - map do celów projektowych, dokumentacji hydrologicznej w skali 1:500 oraz mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow w imieniu Zmawiaj?cego, zgodnie z ustaw z dnia
   7. 7.1994 r. - Prawo budowlane. W przypadku wyst?pienia potrzeby udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane. Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w rozdziale 3 SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie projektanta / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le?nictwa do zmian klimatu - ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych.. POIS.02.01.00-00-0005/16-00
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 168-382826
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: S.270.25.2018.EWK
Lot nº: 1 Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oraz progów na rowach odwadniaj?cych na terenie le?nictw zlokalizowanych w Nadle?nictwie Potrzebowice - Cz?? I - trzecie post?powanie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 21 Pozna 60-783 Pologne Téléphone: +48 6188665832 Courriel: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl Fax: +48 618660339 Code NUTS: PL415
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 31 980.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: S.270.25.2018.EWK
Lot nº: 2 Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oraz progów na rowach odwadniaj?cych na terenie le?nictw zlokalizowanych w Nadle?nictwie Potrzebowice - Cz?? II - trzecie post?powanie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 21 Pozna 60-783 Pologne Téléphone: +48 618665832 Courriel: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl Fax: +48 618660339 Code NUTS: PL415
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 65 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 86 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pocz?tkowa ca?kowita warto? szacunkowa danych cz??ci zamówienia wskazana w sekcji V pkt V.2.4 jest warto?ci netto. Warto? ca?kowita umowy dla poszczególnych cz??ci zamówienia, podana w sekcji V pkt V.2.4 jest warto?ci brutto. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zamawiaj?cy zwróci si do wykonawców o przed?u?enie terminu zwi?zania ofert o dodatkowe 60 dni. Wykonawcy wyrazili zgod na przed?u?enie terminu zwi?zania ofert o dodatkowe 60 dni przed?u?aj?c jednocze?nie wa?no? wadium.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni -je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71520000 - Services de conduite des travaux