Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wieliczka:Scories, laitier, dÈchets et dÈbris ferreux

2023/S 58-172096  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Wieliczka: Scories, laitier, dÈchets et dÈbris ferreux 2023/S 058-172096 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kopalnia Soli "Wieliczka" SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 6830003427 Adresse postale: Park Kingi 1 Ville: Wieliczka Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-020 Pays: Pologne Courriel: maciej.trabka@kopalnia.pl TÈlÈphone: +48 12278-71-11 Fax: +48 12278-71-10 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka Akcyjna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: GÛrnictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ?u?la wielkopiecowego mielonego NumÈro de rÈfÈrence: KSW/2022/EZM/122
II.1.2) Code CPV principal 14630000 Scories, laitier, dÈchets et dÈbris ferreux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda? wraz z dostarczeniem maksymalnie 4 810 ton (s?ownie: cztery tysi?ce osiemset dziesi?? ton) ?u?la wielkopiecowego mielonego, lub innych rodzajÛw produktÛw ubocznych obrÛbki wysokotemperaturowej, spe?niaj?cych wymogi normy PN-EN 15167-1:2007 lub o parametrach rÛwnowa?nych . Zamawiaj?cy uzna nast?puj?ce parametry za potwierdzaj?ce rÛwnowa?no??: W?a?ciwo??: Wymaganie: 1) zawarto?? MgO ? 18% 2) zawarto?? S2- ? 2% 3) zawarto?? SO3 ? 2,5% 4) strata pra?enia z korekt? dotycz?ca utleniania siarczkÛw ? 3,0% 5) zawarto?? chlorkÛw* ? 0,10% 6) zawarto?? wilgoci ? 1,0% 7) zawarto?? fazy szklistej > 66,6% 8) powierzchnia w?a?ciwa ? 275 m2/kg 9) pocz?tek wi?zania zaczynu (50% mielonego granulowanego ?u?la wielkopiecowego i 50% cementu porÛwnawczego CEM I) nie mo?e by? d?u?szy ni? dwukrotnie w porÛwnaniu z pocz?tkiem wi?zania zaczynu wykonanego z samego cementu porÛwnawczego *mielony granulowany ?u?el wielkopiecowy mo?e zawiera? wi?cej ni? 0,10% chlorkÛw, ale w
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 688 790.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Wieliczka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda? wraz z dostarczeniem maksymalnie 4 810 ton (s?ownie: cztery tysi?ce osiemset dziesi?? ton) ?u?la wielkopiecowego mielonego, lub innych rodzajÛw produktÛw ubocznych obrÛbki wysokotemperaturowej, spe?niaj?cych wymogi normy PN-EN 15167-1:2007 lub o parametrach rÛwnowa?nych . Zamawiaj?cy uzna nast?puj?ce parametry za potwierdzaj?ce rÛwnowa?no??: W?a?ciwo??: Wymaganie: 1) zawarto?? MgO ? 18% 2) zawarto?? S2- ? 2% 3) zawarto?? SO3 ? 2,5% 4) strata pra?enia z korekt? dotycz?ca utleniania siarczkÛw ? 3,0% 5) zawarto?? chlorkÛw* ? 0,10% 6) zawarto?? wilgoci ? 1,0% 7) zawarto?? fazy szklistej > 66,6% 8) powierzchnia w?a?ciwa ? 275 m2/kg 9) pocz?tek wi?zania zaczynu (50% mielonego granulowanego ?u?la wielkopiecowego i 50% cementu porÛwnawczego CEM I) nie mo?e by? d?u?szy ni? dwukrotnie w porÛwnaniu z pocz?tkiem wi?zania zaczynu wykonanego z samego cementu porÛwnawczego *mielony granulowany ?u?el wielkopiecowy mo?e zawiera? wi?cej ni? 0,10% chlorkÛw, ale w tej sytuacji maksymalna zawarto?? chlorkÛw powinna by? deklarowana przez dostawc?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
I. Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze? lub dokumentÛw
   1.  W przedmiotowym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? elektronicznie za po?rednictwem strony internetowej post?powania znajduj?cej si? pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zak?adce ÑKorespondencjaî.
   2.  O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, ktÛre wp?yn? do Zamawiaj?cego, uwa?a si? za dokumenty z?o?one w terminie, je?li ich czytelna tre?? dotrze do Zamawiaj?cego. Za dat? wp?ywu o?wiadcze?, wnioskÛw, zawiadomie? oraz informacji przyjmuje si? dat? ich z?o?enia/wys?ania na platformie.
   3.  Zamawiaj?cy wskazuje informacje, o ktÛrych mowa w rozporz?dzenia Prezesa Rady MinistrÛw w sprawie u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego oraz udost?pnienia i przechowywania dokumentÛw elektronicznych, dotycz?ce systemu dost?pnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; 2) wybrana przegl?darka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; 3) pod??czenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe ??cze internetowe). SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduj? si? w SWZ dost?pnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/ II. Opcja W ramach maksymalnej ilo?ci ?u?la, Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zakupu ?u?la, o warto?ci 50 % ceny ca?kowitej brutto, podanej w ofercie. Pozosta?? ilo?? ?u?la o warto?ci 50% ceny ca?kowitej brutto, Zamawiaj?cy zakupi w zale?no?ci od potrzeb (prawo opcji). https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires I. WADIUM
   1.  Wadium w wysoko?ci: 40 000,00 z?otych nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, okre?lonym w cz??ci XIV specyfikacji.
   2.  Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao SpÛ?ka Akcyjna Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2022/EZM/122 Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty t
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 250-731773
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa ?u?la wielkopiecowego mielonego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ferrocarbo Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 356648633 Adresse postale: Ujastek 1 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-752 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 649 348.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 688 790.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, poni?ej wymienionych o?wiadcze? lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 1) w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia ñ o?wiadczenia sk?adanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (dalej jako JEDZ). JEDZ sk?ada si? w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wype?niania JEDZ stanowi za??cznik nr 9 do SWZ. W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, jednolity dokument sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie. Dokument ten potwierdza spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym przypadku JEDZ sk?ada si? w formie elektronicznej (odr?bny plik dla ka?dego z WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla ka?dego z WykonawcÛw. JEDZ powinien by? sporz?dzony przez Wykonawc? na podstawie standardowego formularza, stanowi?cego za??cznik do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia. WzÛr JEDZ stanowi za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy wskazuje, ?e Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia jedynie sekcji ? w cz??ci IV JEDZ i nie musi wype?nia? ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ. Wykonawca mo?e wykorzysta? dokument JEDZ z?o?ony w odr?bnym postepowaniu je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj? prawid?owe. 2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 Ustawy, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy od dnia jej z?o?enia; b) o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw) z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert? w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ c) o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ, d) o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (dotyczy Wykonawcy, ktÛry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw). WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 5 do SWZ SzczegÛ?owy wykaz o?wiadcze? lub dokumentÛw, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a tak?e sposobu ich z?o?enia, zosta? opisany w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale IX ?rodki ochrony prawnej, tj.: 1) art. 505-512 ustawy ñ przepisy ogÛlne, 2) art. 513-578 ustawy ñ odwo?anie, 3) art. 579-590 ustawy ñ skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Dostawa ?u?la wielkopiecowego mielonego 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
14630000 - Scories, laitier, déchets et débris ferreux