Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wieliczka: Services de collecte et de collation de donnÈes

2020/S 147-361667  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Wieliczka: Services de collecte et de collation de donnÈes 2020/S 147-361667 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Wielicki Adresse postale: Rynek GÛrny 2 Ville: Wieliczka Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-020 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Kaczor Courriel: zamowienia@powiatwielicki.pl TÈlÈphone: +48 123999850 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wieliczka.pl http://www.wieliczka.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500î dla jednostek ewidencyjnych Niepo?omice ñ miasto, Niepo?omice ñ obszar wiejski, GdÛw ñ obszar wiejski, powiat wielicki NumÈro de rÈfÈrence: FRI 272.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 72314000 Services de collecte et de collation de donnÈes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Gesut) zgodnie z modelem poj?ciowym danych okre?lonym w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia GESUT oraz bazy danych obiektÛw topograficznych o szczegÛ?owo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa kartograficznych w skalach 1:500ñ1:5 000 (BDOT500) zgodnie z modelem poj?ciowym danych okre?lonym w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia BDOT w oparciu o dokumentacj powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przechowywan w Powiatowym O?rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieliczce (dalej: PODGiK), w szczegÛlno?ci dane ujawnione w produkcyjnej bazie danych w systemie teleinformatycznym obs?uguj?cym PODGiK. Zharmonizowanie baz danych BDOT500 i Gesut z baz danych ewidencji gruntÛw i budynkÛw (dalej: EGiB). Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonych przez Wykonawc zbiorÛw baz danych Gesut oraz BDOT500.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Jednostka ewidencyjna Niepo?omice miasto
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72300000 Services de commutation de donnÈes 72312100 Services de prÈparation de donnÈes 72322000 Services de gestion de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Powiat wielicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci I jest digitalizacja, weryfikacja, utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Gesut oraz bazy danych obiektÛw topograficznych o szczegÛ?owo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa kartograficznych w skalach 1:500ñ1:5 000 BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Niepo?omice ñ miasto w ramach projektu e-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest wspÛ?finansowane przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. ÑE-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu wielickiegoî w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 (RPOWM). RPMP.02.01.04-12-0077/16-00.
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 10 000 PLN dla zadania cz??ciowego nr
   1.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub w kilku formach, o ktÛrych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Jednostka ewidencyjna Niepo?omice obszar wiejski
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72312100 Services de prÈparation de donnÈes 72300000 Services de commutation de donnÈes 72316000 Services d'analyse de donnÈes 72322000 Services de gestion de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Powiat wielicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci II jest digitalizacja, weryfikacja, utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Gesut oraz bazy danych obiektÛw topograficznych o szczegÛ?owo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000 BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Niepo?omice ñ obszar wiejski w ramach projektu e-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest wspÛ?finansowane przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. ÑE-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu wielickiegoî w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 (RPOWM). RPMP.02.01.04-12-0077/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 9 500,00 PLN dla zadania cz??ciowego nr
   2.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub w kilku formach, o ktÛrych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Jednostka ewidencyjna GdÛw
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72312100 Services de prÈparation de donnÈes 72300000 Services de commutation de donnÈes 72322000 Services de gestion de donnÈes 72316000 Services d'analyse de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Powiat wielicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci III jest digitalizacja, weryfikacja, utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Gesut oraz bazy danych obiektÛw topograficznych o szczegÛ?owo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa kartograficznych w skalach 1:500ñ1:5 000 BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej GdÛw w ramach projektu e-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest wspÛ?finansowane przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. ÑE-us?ugi w informacji przestrzennej powiatu wielickiegoî w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 (RPOWM). RPMP.02.01.04-12-0077/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 12 000 PLN dla zadania cz??ciowego nr
   3.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub w kilku formach, o ktÛrych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 086-204682
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie uniewa?niono
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du.
   3.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   4.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   9.  Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñje?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a) i b) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72300000 - Services de commutation de données 
72312100 - Services de préparation de données 
72314000 - Services de collecte et de collation de données 
72316000 - Services d'analyse de données 
72322000 - Services de gestion de données