Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wieliczka:Services de conduite des travaux

2023/S 196-615409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Wieliczka: Services de conduite des travaux 2023/S 196-615409 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wieliczka Num╚ro national d'identification: 351555364 Adresse postale: ul. Powstania Warszawskiego 1 Ville: Wieliczka Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-020 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Konieczny, Anna Ca?ka Courriel: magistrat@wieliczka.eu T╚l╚phone: +48 122634100 Fax: +48 122786860 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wieliczka.eu Adresse du profil dÝacheteur: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacj? rob█t budowlanych pn. Zadanie 2 ĐBudowakanalizacji sanitarnej ˝ Lednica G█rna, Su?k█w w Gminie Wieliczkaţ Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.271.18.2019
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351914 Services arch╚ologiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'ex╚cution:
Lednica G█rna, Su?k█w, Zabawa ˝ gmina Wieliczka, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Zakres rob█t budowlanych podlegaj?cych us?udze nadzoru inwestorskiego:
   1. 1) Zam█wienie obejmuje wykonanie zewn?trznej sieci kanalizacyjnej obs?uguj?cej mieszka?c█wmiejscowo?ci: Lednica G█rna, Su?k█w, Zabawa gmina Wieliczka. W zakres budowy wchodzi sie? kanalizacji sanitarnej sk?adaj?cej si? z kolektor█w g?█wnych z si?gaczami doposesji oraz kana?█w ci?nieniowych od projektowanych przepompowni ?ciek█w. Projekt obejmuje r█wnie?demonta? i monta? hydrantu p. po?. na istniej?cej sieci wodoci?gowej.
   1. 2) Pod?o?e gruntowe pod sie? kanalizacyjn? w strefie posadowienia 1,2 ˝ 1,5 m ppt. buduje stosunkowojednorodny kompleks grunt█w spoistych: ma?o spoistych i ?rednio spoistych, reprezentowanych przez glinypylaste oraz py?y piaszczyste. Generalnie ˝ do g??boko?ci 3 m ppt. zalegaj? utwory spoiste pokryw zboczowych.
   1. 3) Kolektory g?█wne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o ?rednicy DN 200 mm. Kana?ygrawitacyjne zaprojektowano z minimalnym spadkiem i =
   5.  Zaprojektowane zag??bienia studzienek ikana?█w pozwol? na zachowanie strefy przemarzania oraz unikni?cie kolizji z infrastruktur? podziemn?. Nazaprojektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym o ?rednicy DN 200 mm przewidziano wykonanie typowychstudzienek przelotowych, po??czeniowych i kaskadowych o ?rednicach 1200 mm i 1000 mm betonowychoraz studzienek inspekcyjnych z tworzywa o ?rednicach 600 mm i 425 mm projekcie przyj?to minimalnedopuszczalne spadki kana?█w na poziomie 0,5 % dla kana?█w DN 200. Kolektory nale?y wykona? w wykopacho ?cianach pionowych w 85 % mechanicznie i 15 % r?cznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drena?em lubig?ofiltrami. Kolektory t?oczne zaprojektowano z rur PE o ?rednicach 125 mm, 110 mm, 90 mm. Do okresowegoczyszczenia ruroci?gu zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych betonowych wykonanych na baziestudni betonowej DN1500 ze ?lep? kinet?. Jako zako?czenie kana?█w ci?nieniowych od projektowanychsieciowych przepompowni ?ciek█w zaprojektowano monta? studzienek rozpr??nych zbudowanych na baziestudni PE DN1000 ze specjalnie uformowan? kinet?. Ze wzgl?du na zakres rob█t rozbi█rkowych odtworzenienawierzchni nale?y nawi?za? do zachowanego pochylenia pod?u?nego i poprzecznego. Nawierzchnieodtwarzane b?d? w tej samej technologii jak istniej?ce. W czasie prowadzenia prac na ca?ym odcinku, nale?y pami?ta? aby nie dopu?ci? do zanieczyszczenia istniej?cej nawierzchni po kt█rej b?dzie odbywa? si? ruch. Gruntpochodz?cy z wykopu, nale?y sk?adowa? tak, aby m█g? zosta? ponownie u?yty do wykonania nasypu.
   1. 4) Zam█wienie dotyczy r█wnie? wykonania i rozruchu na terenie miejscowo?ci Lednica G█rna,Su?k█w oraz miejscowo?ci Zabawa ˇ 11 bezobs?ugowych pompowni ?ciek█w, kt█ra pracowa? b?dzie wsystemie automatycznym, a praca pomp sterowana b?dzie uk?adem elektronicznym wsp█?pracuj?cym zczujnikiem poziomu ?ciek█w. Przekazywanie sygna?█w o pracy i stanach awaryjnych odbywa? si? b?dzieza po?rednictwem modemu GSM. Pompownie zasilane b?d? z przy??czy pomiarowych. Do pompowniprzewidziano dojazdy zako?czone placami manewrowymi do zawracania.
   1. 5) Zakres rzeczowy: a) 11 pompowni DN 1500; b) 16 354,10 m kanalizacji sanitarnej DN200 SN 8 SDR 34; c) 2 549,50 m przy??czy kanalizacji sanitarnej PCV DN160 SN 8 SDR 34; d) 2 062,00 m ruroci?g█w t?ocznych PE DN 90/5,4; e) 4 898,00 m ruroci?g█w t?ocznych PE DN 110/6,6; f) 787,00 m ruroci?g█w t?ocznych PE DN 125/7,4; g) 462 studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 425; h) 26 studni kanalizacyjnych z tworzywa DN 600; i) 594 betonowych studni kanalizacyjnych DN 1000; j) 116 betonowych studni kanalizacyjnych DN 1200. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane b?d?ca przedmiotem nadzoru znajduje si? na stronieinternetowej Zamawiaj?cego pod adresem URL: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1530641,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-zadanie-2-udowa.html https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1530641,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-zadanie-2-udowa.html
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/03/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0003/17
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 174-424689
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
13/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Nadz█r Budowlany i Projektowanie Marek ?muda Num╚ro national d'identification: 734 108 84 71 Adresse postale: ul. B.A. Konstanty 16/12 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Courriel: marek_zmuda@poczta.fm
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 180 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a);
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   5.  i
   6.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj? zastosowanie przepisy Dzia?u IX uPzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
06/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351914 Services arch╚ologiques
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'ex╚cution:
Lednica G█rna, Su?k█w, Zabawa ˝ gmina Wieliczka, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres rob█t budowlanych podlegaj?cych us?udze nadzoru inwestorskiego:
   1. 1) Zam█wienie obejmuje wykonanie zewn?trznej sieci kanalizacyjnej obs?uguj?cej mieszka?c█wmiejscowo?ci: Lednica G█rna, Su?k█w, Zabawa gmina Wieliczka. W zakres budowy wchodzi sie? kanalizacji sanitarnej sk?adaj?cej si? z kolektor█w g?█wnych z si?gaczami doposesji oraz kana?█w ci?nieniowych od projektowanych przepompowni ?ciek█w. Projekt obejmuje r█wnie?demonta? i monta? hydrantu p. po?. na istniej?cej sieci wodoci?gowej.
   1. 2) Pod?o?e gruntowe pod sie? kanalizacyjn? w strefie posadowienia 1,2 ˝ 1,5 m ppt. buduje stosunkowojednorodny kompleks grunt█w spoistych: ma?o spoistych i ?rednio spoistych, reprezentowanych przez glinypylaste oraz py?y piaszczyste. Generalnie ˝ do g??boko?ci 3 m ppt. zalegaj? utwory spoiste pokryw zboczowych.
   1. 3) Kolektory g?█wne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o ?rednicy DN 200 mm. Kana?ygrawitacyjne zaprojektowano z minimalnym spadkiem i =
   5.  Zaprojektowane zag??bienia studzienek ikana?█w pozwol? na zachowanie strefy przemarzania oraz unikni?cie kolizji z infrastruktur? podziemn?. Nazaprojektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym o ?rednicy DN 200 mm przewidziano wykonanie typowychstudzienek przelotowych, po??czeniowych i kaskadowych o ?rednicach 1200 mm i 1000 mm betonowychoraz studzienek inspekcyjnych z tworzywa o ?rednicach 600 mm i 425 mm projekcie przyj?to minimalnedopuszczalne spadki kana?█w na poziomie 0,5 % dla kana?█w DN 200. Kolektory nale?y wykona? w wykopacho ?cianach pionowych w 85 % mechanicznie i 15 % r?cznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drena?em lubig?ofiltrami. Kolektory t?oczne zaprojektowano z rur PE o ?rednicach 125 mm, 110 mm, 90 mm. Do okresowegoczyszczenia ruroci?gu zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych betonowych wykonanych na baziestudni betonowej DN1500 ze ?lep? kinet?. Jako zako?czenie kana?█w ci?nieniowych od projektowanychsieciowych przepompowni ?ciek█w zaprojektowano monta? studzienek rozpr??nych zbudowanych na baziestudni PE DN1000 ze specjalnie uformowan? kinet?. Ze wzgl?du na zakres rob█t rozbi█rkowych odtworzenienawierzchni nale?y nawi?za? do zachowanego pochylenia pod?u?nego i poprzecznego. Nawierzchnieodtwarzane b?d? w tej samej technologii jak istniej?ce. W czasie prowadzenia prac na ca?ym odcinku, nale?y pami?ta? aby nie dopu?ci? do zanieczyszczenia istniej?cej nawierzchni po kt█rej b?dzie odbywa? si? ruch. Gruntpochodz?cy z wykopu, nale?y sk?adowa? tak, aby m█g? zosta? ponownie u?yty do wykonania nasypu.
   1. 4) Zam█wienie dotyczy r█wnie? wykonania i rozruchu na terenie miejscowo?ci Lednica G█rna,Su?k█w oraz miejscowo?ci Zabawa ˇ 11 bezobs?ugowych pompowni ?ciek█w, kt█ra pracowa? b?dzie wsystemie automatycznym, a praca pomp sterowana b?dzie uk?adem elektronicznym wsp█?pracuj?cym zczujnikiem poziomu ?ciek█w. Przekazywanie sygna?█w o pracy i stanach awaryjnych odbywa? si? b?dzieza po?rednictwem modemu GSM. Pompownie zasilane b?d? z przy??czy pomiarowych. Do pompowniprzewidziano dojazdy zako?czone placami manewrowymi do zawracania.
   1. 5) Zakres rzeczowy: a) 11 pompowni DN 1500; b) 16 354,10 m kanalizacji sanitarnej DN200 SN 8 SDR 34; c) 2 549,50 m przy??czy kanalizacji sanitarnej PCV DN160 SN 8 SDR 34; d) 2 062,00 m ruroci?g█w t?ocznych PE DN 90/5,4; e) 4 898,00 m ruroci?g█w t?ocznych PE DN 110/6,6; f) 787,00 m ruroci?g█w t?ocznych PE DN 125/7,4; g) 462 studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 425; h) 26 studni kanalizacyjnych z tworzywa DN 600; i) 594 betonowych studni kanalizacyjnych DN 1000; j) 116 betonowych studni kanalizacyjnych DN 1200. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane b?d?ca przedmiotem nadzoru znajduje si? na stronieinternetowej Zamawiaj?cego pod adresem URL: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1530641,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-zadanie-2-udowa.html https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1530641,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-zadanie-2-udowa.html
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 27/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 182 404.33 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Nadz█r Budowlany i Projektowanie Marek ?muda Num╚ro national d'identification: 734 108 84 71 Adresse postale: ul. B.A. Konstanty 16/12 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Courriel: marek_zmuda@poczta.fm
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Na podstawie: - art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 wrze?nia Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p█?n. zm.), - art. 48 ustawy z dnia 7 pa?dziernika 2022 roku o zmianie niekt█rych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsi?biorc█w (Dz. U. poz. 2185), - ▀ 18 ust. 3 oraz ▀ 16 ust. 6 lit. b umowy wykonawczej, - protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 25.07.2023 r,
   1.  Nast?pi?a zmiana terminu wykonania zam█wienia na skutek czego ▀3 ust. 1 umowy otrzyma? brzmienie: ĐWykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezw?ocznie po podpisaniu umowy i b?dzie wykonywa? przedmiot umowy do ostatecznego zrealizowania zadania na roboty, o kt█rym mowa w ▀1 ust. 1 i odbioru go przez Zamawiaj?cego, co planowane jest do dnia 29.09.2023 r. Rozliczenie dla zadania o kt█rym mowa w ▀1 ust. 1 jest planowane do dnia 27.12.2023 r..ţ,
   2.  Nast?pi?a zmiana wysoko?ci wynagrodzenia na skutek czego ▀4 ust. 1 otrzyma? brzmienie:: ĐZ tytu?u realizacji niniejszej Umowy Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie rycza?towe brutto: 182 404,33 PLN (s?ownie: cena rycza?towa brutto: sto osiemdziesi?t dwa tysi?ce czterysta cztery z? 33/100) Oferent nie jest p?atnikiem VAT.
   3.  Nast?pi?a zmiana wysoko?ci zabezpieczenia NWU do kwoty 9 120,00 PLN.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Zmiana umowy nast?pi?a na skutek niemo?liwych do przewidzenia wzro?cie koszt█w, kt█ry w znacznej mierze uzale?niony od tendencji cen na rynkach globalnych i wynika z czynnik█w makroekonomicznych i nie jest uzale?niony od dzia?a? stron zawartych um█w. Wyst?pienie szeregu zewn czynnik█w, niezale?nych od woli stron i niedaj?cych si? obiektywnie przewidzie? w dacie zawarcia umowy, a wp?ywaj?cych na jej realizacj? oraz sytuacj? ekonomiczn? Wyk z uwagi na fakt, ?e ich charakter i stopie? nasilenia wykracza poza typowe ryzyko gospodarcze i mechanizmy rynkowe, a w rezultacie niweczy przeprowadzon? przez Wyk kalkulacj? na etapie sk?adania oferty. Uleg?y zmianie warunki realizacji umowy w zwi?zku z pandemi? COV.-19, kt█ra doprowadzi?a do wstrzymania gospodarki poprzez szereg lockdown█w, a nast?pnie pogorszenie tej sytuacji w zwi?zku z wyst?pieniem wojny w Ukrainie. Transgraniczne i gospod skutki trwaj?cego konfliktu zbrojnego nie by?y mo?liwe do przewidzenia przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 180 000.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 182 404.33 PLN Pe?nienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacj? rob█t budowlanych pn. Zadanie 2 ĐBudowakanalizacji sanitarnej ˝ Lednica G█rna, Su?k█w w Gminie Wieliczkaţ 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71351914 - Services archÚologiques 
71520000 - Services de conduite des travaux